ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต

       กู่ไม่กลับ! สทศ.เผย O-NET ทุกระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 ตกฮวบลงเรื่อยๆ ในระยะ 3 ปี เด็กได้คะแนนวิชาหลักไม่ถึงครึ่ง คณิต วิทย์ อังกฤษ อาการหนักสุด ขณะที่ GAT/PAT ไม่ต่างกัน
       
       วันนี้( 7 เม.ย.) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แถลงข่าวสรุปผลการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2553 ทั้ง ป.6 , ม.3 และ ม.6 และผลการจัดสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT ครั้งที่ 1/2554 (เดือน มี.ค.) ซึ่งทั้งหมดสามารถประกาศคะแนนได้ก่อนกำหนด โดยคะแนน O-NET ป.6 และ ม.3 ประกาศเมื่อวันที่ 15 มี.ค. เพราะต้นสังกัดต้องการนำคะแนนไปใช้ในการเข้าศึกษาต่อ ขณะที่ ม.6 ซึ่งประกาศไปเมื่อวันที่ 5 เม.ย. และ GAT/PAT ที่ประกาศเมื่อช่วงค่ำวันที่ 6 เม.ย.นั้น เพื่อให้นักเรียนมีเวลาคำนวณคะแนนล่วงหน้าเพื่อไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2554
       
       รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า เมื่อเทียบเคียงคะแนนทั้ง 3 ระดับ พบว่า ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในวิชาหลักโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนจะต้องเร่งปรับปรุง โดยตั้งเป้าว่าในปี 2561 หรืออีก 7 ปี คะแนน O-NET 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา จะต้องได้ 50% ขึ้นไป โดยในส่วนของค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ O-NET ป.6 ระดับชาติเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี พบว่า วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนต่ำลงเรื่อยๆ โดยทั้ง 3 ปีพบว่าไม่ถึง 50 คะแนน โดยปี 2551 สอบทั้งหมด 3 วิชา วิชาละ 100 คะแนน วิชาภาษาไทย อยู่ที่ 42.02 คะแนน ผู้เข้าสอบ 953,087 คน , คณิตศาสตร์ 43.76 คะแนน ผู้เข้าสอบ 953,153 คน, วิทยาศาสตร์ 51.68 คะแนน ผู้เข้าสอบ 953,155 คน ปี 2552 สอบ 8 วิชา วิชาละ 100 คะแนน ภาษาไทย 38.58 คะแนน ผู้เข้าสอบ 898,042 คน , สังคมศึกษาฯ 33.90 คะแนน ผู้เข้าสอบ 898,372 คน , ภาษาอังกฤษ 31.75 คะแนน ผู้เข้าสอบ 897,973 คน , คณิตศาสตร์ 35.88 คะแนน ผู้เข้าสอบ 898,042 คน , วิทยาศาสตร์ 38.67 คะแนน ผู้เข้าสอบ 898,372 คน , สุขศึกษาฯ 64.76 คะแนน ผู้เข้าสอบ 897,973 คน , ศิลปะ 42.49 ผู้เข้าสอบ 898,296 คน , การงานอาชีพฯ 51.69 คะแนน ผู้เข้าสอบ 898,296 คน ปี 2553 สอบ 8 วิชา วิชาละ 100 คะแนน ภาษาไทย 31.22 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,099 คน สังคมศึกษาฯ 47.07 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,074 คน , ภาษาอังกฤษ 20.99 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,074 คน คณิตศาสตร์ 34.85 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,074 คน , วิทยาศาสตร์ 41.56 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,099 คน , สุขศึกษาฯ 54.31 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,099 คน , ศิลปะ 41.10 ผู้เข้าสอบ 805,099 คน , การงานอาชีพฯ 52.52คะแนน ผู้เข้าสอบ805,099 คน
       
       ค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ O-NET ม.3 ย้อนหลัง 3 ปี พบว่าวิชาหลักนักเรียนได้คะแนนต่ำ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ที่ต่ำลงเรื่อยๆ โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 50% โดย ปีการศึกษา 2551 สอบ 5 วิชา ภาษาไทย 41.09 คะแนน ผู้เข้าสอบ 797,584 คน , สังคมศึกษาฯ 41.42 คะแนน ผู้เข้าสอบ 797,688 คน , ภาษาอังกฤษ 32.42 คะแนน ผู้เข้าสอบ 798,093 คน , คณิตศาสตร์ 32.66 คะแนน ผู้เข้าสอบ 798,093 คน , วิทยาศาสตร์ 39.44 คะแนน ผู้เข้าสอบ 797,688 คน , ปีการศึกษา 2552 สอบ 8 วิชา วิชาละ 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ ภาษาไทย 35.35 คะแนน ผู้เข้าสอบ 794,300 คน , สังคมศึกษาฯ 39.70 คะแนน ผู้เข้าสอบ 793,093 คน , ภาษาอังกฤษ 26.05 คะแนน ผู้เข้าสอบ794,300 คน , คณิตศาสตร์ 29.16 คะแนน ผู้เข้าสอบ 793,549 คน , วิทยาศาสตร์ 56.70 คะแนน ผู้เข้าสอบ 794,331 คน , สุขศึกษาฯ 32.95 คะแนน ผู้เข้าสอบ 794,331 คน , ศิลปะ 33.86 ผู้เข้าสอบ 794,331 คน , การงานอาชีพฯ 35.35คะแนน ผู้เข้าสอบ 794,300 คน ปีการศึกษา 2553 ภาษาไทย 42.80 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,895 คน , สังคมศึกษาฯ 40.85 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,749 คน , ภาษาอังกฤษ 16.19 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,749 คน , คณิตศาสตร์ 24.18 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,749 คน , วิทยาศาสตร์ 29.17 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,895 คน , สุขศึกษาฯ 71.97 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,895 คน , ศิลปะ 24.48 ผู้เข้าสอบ 804,895 คน , การงานอาชีพฯ 47.07 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,895 คน
       
       นายสัมพันธ์ กล่าวต่ออีกว่า ส่วนค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ O-NET ม.6 ระดับชาติเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี พบว่าต่ำลงเช่นกันโดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ โดยปีการศึกษา 2551 สอบ 8 วิชาวิชาละ 100 คะแนน ภาษาไทย 46.50 คะแนน ผู้เข้าสอบ 338,224 คน , สังคมศึกษาฯ 34.72 คะแนน ผู้เข้าสอบ 339,586 คน , ภาษาอังกฤษ 30.68 คะแนน ผู้เข้าสอบ 339,268 คน , คณิตศาสตร์ 36.08 คะแนน ผู้เข้าสอบ 339,459 คน , วิทยาศาสตร์ 33.70 คะแนน ผู้เข้าสอบ 337,996 คน , สุขศึกษาฯ 56.79 คะแนน ผู้เข้าสอบ 337,093 คน , ศิลปะ 43.22 ผู้เข้าสอบ 337,093 คน , การงานอาชีพฯ 40.02 คะแนน ผู้เข้าสอบ 337,093 คน
       
       ปีการศึกษา 2552 ภาษาไทย 46.47 คะแนน ผู้เข้าสอบ 350,889คน , สังคมศึกษาฯ 36.00 คะแนน ผู้เข้าสอบ 354,402 คน , ภาษาอังกฤษ 23.98 คะแนน ผู้เข้าสอบ 352,805 คน , คณิตศาสตร์ 28.56 คะแนน ผู้เข้าสอบ 353,734 คน , วิทยาศาสตร์ 29.05 คะแนน ผู้เข้าสอบ 332,495 คน, สุขศึกษาฯ 45.37 คะแนน ผู้เข้าสอบ 348,634 คน , ศิลปะ 37.75 ผู้เข้าสอบ 348,634 คน , การงานอาชีพฯ 32.98 คะแนน ผู้เข้าสอบ 348,634 คน
       
       ปีการศึกษา 2553 ภาษาไทย 42.61 คะแนน ผู้เข้าสอบ 351,633 คน , สังคมศึกษาฯ 46.51 คะแนน ผู้เข้าสอบ 357,050 คน , ภาษาอังกฤษ 19.22 คะแนน ผู้เข้าสอบ 354,531 คน , คณิตศาสตร์14.99 คะแนน ผู้เข้าสอบ 356,591 คน, วิทยาศาสตร์ 30.90 คะแนน ผู้เข้าสอบ 349,210 คน , สุขศึกษาฯ 62.86 คะแนน ผู้เข้าสอบ 347,462 คน , ศิลปะ 32.62 ผู้เข้าสอบ 347,462 คน , การงานอาชีพฯ 43.69 คะแนน ผู้เข้าสอบ 347,462 คน
       
       รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับช่วงคะแนนจำนวนร้อยละของผู้สอบ O-NET ชั้น ม.6 ส่วนใหญ่ได้คะแนนดังนี้ วิชาภาษาไทย คะแนนส่วนใหญ่ 30.01 - 40.00 คะแนน จำนวน 92,100 คน คิดเป็น 26.19% วิชาสังคมศึกษา 40.01 - 50.00 คะแนน จำนวน 17,252 คน คิดเป็น 49.08% ภาษาอังกฤษ 10.01 - 20.00 คะแนน จำนวน 206,611 คน คิดเป็น 58.28% คณิตศาสตร์ 00.01 - 10.00 คะแนน จำนวน 164,372 คน คิดเป็น 46.10% วิทยาศาสตร์ 20.01 - 30.00 คะแนน จำนวน 183,055 คน คิดเป็น 52.41% สุขศึกษาฯ 60.01 - 70.00 จำนวน 151 คน คิดเป็น 44.08% ศิลปะ 30.01-40.00 จำนวน 156,763 คน คิดเป็น 45.11% การงานอาชีพ 40.01-50.00 จำนวน 114,228 คน คิดเป็น 32.47%
       
       ส่วนจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดแต่ละวิชาในปี 2553 นั้น ภาษาไทยได้ 92 คะแนน จำนวน 1 คน สังคมศึกษาฯ 87 คะแนน จำนวน 1 คน ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน จำนวน 1 คน คณิตศาสตร์ 100 คะแนน จำนวน 92 คน วิทยาศาสตร์92 คะแนน จำนวน 1 คน สุขศึกษาฯ 92.50 คะแนน จำนวน 5 คน ศิลปะ 67 คะแนน จำนวน 2 คน การงานอาชีพฯ คะแนนสูงสุด 82 คะแนน จำนวน 4 คน
       
       รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวอีกว่า สำหรับผลการสอบ GAT/PAT เดือน มี.ค.54 นั้น ผลคะแนนต่ำสุด และสูงสุดของเดือน ต.ค.53 และ เดือน มี.ค.54 แต่ละวิชามีดังนี้ GAT คะแนนเต็ม 300 คะแนน เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 297.50 คะแนน ค่าเฉลี่ย 171.89 , เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 300.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 139.38 แบ่งเป็น GAT ตอน 1 คะแนนเต็ม 150 เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 150.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 117.05 คะแนน เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 150.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 90.06 และ GAT ตอน 2 คะแนนเต็ม 150 คะแนน เดือน มี.ค. 54 ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 147.5 คะแนน ค่าเฉลี่ย 54.84 เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 150.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 49.32 ส่วน PAT คะแนนเต็มวิชาละ 300 แบ่งเป็น ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 17.00 คะแนน สูงสุด 274.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 64.22 เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 264.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 48.34
       
       ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 3.00 คะแนน สูงสุด 223.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 93.75 เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 11.00 คะแนน สูงสุด 268.50 คะแนน ค่าเฉลี่ย 101.50 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3) เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 3.00 คะแนน สูงสุด 270.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 101.95 เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 33.00 คะแนน สูงสุด 282.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 121.25 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 9.00 คะแนน สูงสุด 270.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 159.83 เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 24.00 คะแนน สูงสุด 270.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 121.06 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 16.00 คะแนน สูงสุด 228.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 144.10 เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 232.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 130.91 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 37.50 คะแนน สูงสุด 186.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 113.26 เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 5.00 คะแนน สูงสุด 227.50 คะแนน ค่าเฉลี่ย 133.05
       
       ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 30.00 คะแนน สูงสุด 261.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 93.63 เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 39.00 คะแนน สูงสุด 270.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 94.48 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 39.00 คะแนน สูงสุด 267.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 96.07 เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 36.00 คะแนน สูงสุด 264.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 95.26 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 30.00 คะแนน สูงสุด 282.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 103.70 เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 39.00 คะแนน สูงสุด 288.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 107.68 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 27.00 คะแนน สูงสุด 282.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 92.97 เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 39.00 คะแนน สูงสุด 279.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 91.12 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 54.00 คะแนน สูงสุด 234.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 91.93 เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 33.00 คะแนน สูงสุด 258.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 88.52 และความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 48.00 คะแนน สูงสุด177.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 98.74 เดือนต.ค. 53 ต่ำสุด 42.00 คะแนน สูงสุด 273.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 94.84
       
       รศ.ดร. สัมพันธ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับช่วงคะแนนที่ผู้เข้าสอบทำคะแนนได้มากที่สุดในแต่ละวิชา ดังนี้ GAT เข้าสอบ 95,767 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 180.01 - 210.00 จำนวน 25,899 คน GAT ตอน 1 เข้าสอบ 95,767 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 120.01-150.00 จำนวน 55,983 คน GAT ตอน 2 เข้าสอบ 95,767 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 30.01 - 60.00 จำนวน 59,087 คน PAT1 เข้าสอบ 53,809 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 60.01 - 90.00 จำนวน 26,109 คน PAT2 เข้าสอบ 57,979 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 22,566 คน PAT3 เข้าสอบ 13,877 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 4,797 คน PAT4 เข้าสอบ 4,151 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 150.01-180.00 จำนวน 1,395 คน PAT5 เข้าสอบ 26,971 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 120.01-150.00 จำนวน 12,246 คน PAT6 เข้าสอบ 4,362 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 90.01-120.00 จำนวน 2,480 คน
       
       PAT7.1 เข้าสอบ 2,186 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 1,210 คน PAT7.2 เข้าสอบ 790 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 456 คน PAT7.3 เข้าสอบ 1,764 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 849 คน PAT7.4 เข้าสอบ 2,401 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 1,290 คน PAT7.5 เข้าสอบ 137 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 81 คน และ PAT7.6 เข้าสอบ 363 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 90.01-120.00 จำนวน 183 คน ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ช่วงคะแนนดังกล่าวเมื่อเทียบกับการสอบในเดือน ต.ค.53 พบว่า ส่วนใหญ่ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุดจะอยู่ในช่วงชั้นเดียวกับการสอบครั้งที่ผ่านมา มีเพียง PAT2 PAT3 และ PAT6 ที่ช่วงชั้นทำคะแนนต่ำลงกว่าการสอบครั้งที่ผ่านมา
       
       “หลังจากนี้ สทศ.จะเปิดให้นักเรียนได้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT-PAT เดือนมี.ค.54 ในวันที่ 8-10 เม.ย.นี้ และจะเปิดให้ตรวจกระดาษคำตอบในวันที่ 22-23 เม.ย.นี้ ซึ่งผมมั่นใจว่าในครั้งนี้คงจะไม่มีนักเรียนมาร้องเรียนว่ามีการเฉลยข้อสอบผิด เพราะหลังจากที่สอบเสร็จได้มอบให้คณะกรรมการออกข้อสอบทำการทบทวนข้อสอบและเฉลยคำตอบอีกครั้ง รวมทั้งยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ และคนเก่งมาทำข้อสอบ ซึ่งก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด จึงหวังว่าการประกาศผลสอบครั้งนี้คงจะราบรื่นและไร้ปัญหา” ผอ.สทศ.กล่าว

 


Credit  http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000043925