นิยามอาชีพ
          ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงาน องค์กรของรัฐ และเอกชน ในงานด้านกฎหมายให้คำปรึกษาแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติ    คำสั่งและเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ดำเนินการบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่าง ๆ    รวมทั้งเรื่องสิทธิหน้าที่และข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้ผู้บริหารทราบสนับสนุนและประสานงานกับทนายความขององค์กรเกี่ยวกับการเตรียมคดีฟ้องร้องในศาล

ลักษณะของงานที่ทำ
1. ให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรของเอกชนในด้านกฎหมาย
2. ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติ   คำสั่ง  กฎ  ระเบียบข้อบังคับและเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ
3. ร่างพระราชบัญญัติและเอกสารทางกฎหมายตามที่ องค์กร  หรือหน่วยงานต้องการ
4. ตีความเรื่องสิทธิหน้าที่และข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้ฝ่ายจัดการระดับสูงสุดทราบ
5. ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ทนายความประจำสถานประกอบการเกี่ยวกับการว่าความคดีต่าง ๆ ในศาล

สภาพการจ้างงาน
          ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ  หรือภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทหรือองค์กรที่     จ้างงาน  เนื่องจากผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้จะต้องมีประสบการณ์ในงานทนายความ   หรืองานที่เกี่ยวกับงานตุลาการ  จึงสามารถทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ ดังนั้นค่าตอบแทนจึงไม่มีข้อกำหนดที่แน่นอนตายตัว   อัตราค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ  50,000 – 100,000  บาท  ที่ปรึกษาทางกฎหมายอาจทำงานเฉพาะเรื่องที่ได้รับการว่าจ้าง ค่าตอบแทนการทำงานเป็นไปตามข้อตกลง
          ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มีความชำนาญเฉพาะเรื่อง  เช่น  การทำสัญญา  ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ก็อาจได้รับการว่าจ้างให้ทำงานเฉพาะเรื่องที่ชำนาญการ และได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกัน
          ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้  ถ้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐจะมีกำหนดเวลาทำงานตามระเบียบของทางราชการคือวันละ 8 ชั่วโมงหรือสัปดาห์ละ  40  ชั่วโมงและได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบของทางราชการส่วนผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน นอกจากค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแล้ว  อาจได้รับ   ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น  เช่น  ค่ารักษาพยาบาล  เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ  เงินโบนัสพิเศษ  หรือให้บริการรถและพนักงานขับรถประจำตำแหน่งขึ้นอยู่กับประเภทของสถานประกอบกิจการนั้นๆ  
          ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้  มีชั่วโมงทำงานไม่แน่นอน อาจจะปฏิบัติงานใน         สถานประกอบกิจการตามวันเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาการจ้างงาน ซึ่งอาจจะเป็นการจัดจ้างผู้ชำนาญการจากบริษัทที่ปรึกษาหรืออาจจะเป็นการจัดจ้างกลุ่มข้าราชการ      ตุลาการที่เกษียณอายุ  แต่ยังมีความสามารถและความชำนาญในเรื่องกฎหมาย

สภาพการทำงาน
          ทำงานในสำนักงาน   มีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสำนักงานทั่วไปมีอุปกรณ์ช่วยในการจัดการงานเอกสาร  เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด   หรือคอมพิวเตอร์  บางครั้งต้องออกไปติดต่อประสานงานนอกสำนักงาน  เช่น ศาล  สถานที่อื่นๆ  เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ปรึกษาทางกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
ที่ปรึกษาทางกฎหมายจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติศาสตร์บัณฑิต  หรือสอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศซึ่ง ก.ต. เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องในศิลธรรมอันดีและไม่เป็นผู้ได้กระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต
3. มีประสบการณ์ในงานตุลาการทางกฎหมาย ในระดับที่อาจจะเรียกได้ว่าผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการ และสามารถให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้อย่างดี
4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่  คณะกรรมการเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
5. ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย
6. ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้มีกายพิการ  หรือจิตบกพร่องอันเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ
8. ต้องซื่อตรงต่อผู้ว่าจ้างผู้ร่วมงานอำนวยการความยุติธรรม  ชุมชน   ผู้ร่วมสำนักงานมีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ : เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  แล้วสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคณะนิติศาสตร์  หลักสูตร 4 ปี จากมหาวิทยาลัยในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเอกชน   จากนั้น จะต้องสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  และสอบขอรับใบอนุญาตว่าความทั่วราชอาณาจักร  การแสวงหาประสบการณ์ในคดีความต่างๆหรือการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิตทางกฏหมายจะช่วยให้มีความรอบรู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายมากขึ้นจนสามารถประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้านกฏหมายได้ดี

โอกาสในการมีงานทำ
          ที่ปรึกษาทางกฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ผ่านการทำงานทางด้านกฎหมายมานานพอที่จะให้คำปรึกษาทางกฎหมายในหน่วยงานนั้นๆ ได้ หรืออาจจะเป็นอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญที่สอนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีความชำนาญ หรือมีชื่อเสียง หรืออาจจะเป็นคณะผู้ชำนาญทางกฎหมายร่วมก่อตั้งสถานประกอบกิจการในลักษณะบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย  การบัญชี  และภาษีอากร หรือบริษัททนายความบุคลากรดังกล่าวนี้ เป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั่วไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง      ค่าตอบแทนจะค่อนข้างสูง เนื่องจากส่วนมากจะเป็นการจัดจ้างในลักษณะผู้ชำนาญการพิเศษ   นอกเหนือจากการจัดงานบุคลากรทางด้านกฎหมายทั่วไปที่ปฏิบัติงานประจำ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
          อาชีพนี้จัดได้ว่าเป็นจุดเป้าหมายสูงสุดของผู้ประกอบอาชีพทางกฎหมาย  เช่นทนายความ  เนื่องจากการได้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย  จัดได้ว่าต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการไว้วางใจ และเชื่อถือจากหน่วยงานนั้น ๆและส่วนมากที่ปรึกษาทางกฎหมายมักจะเป็นผู้ที่มีอาวุโสทั้งวัยวุฒิ   และคุณวุฒิ ซึ่งประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคมอยู่แล้ว

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ทนายความ  นักกฎหมาย  อาจารย์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ 
สภาทนายความ
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม

เนื้อหาดีดีจาก  กรมการจัดหางาน