มติคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 กำหนดเพิ่มตัวชี้วัดการศึกษาใหม่ ให้ใส่ผลสอบ GAT-PAT ไปด้วย หลังผลสอบโอเน็ตปี 51-53 ตกฮวบ เด็กได้ 0 คะแนนกว่าแสนคน เพราะไม่ให้ความสำคัญกับโอเน็ต และตัวบ่งชี้ที่ผ่านมาไม่ได้สะท้อนคุณภาพเด็กอย่างแท้จริง


 นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุม กนป.ได้พิจารณาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ อาทิ เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องใฝ่รู้ใฝ่ดี เรื่องของความเป็นพลเมือง และเรื่องของการมีงานทำ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ กนป.ต้องการให้เกิดขึ้นจริง หลังจากที่ผ่านมาเราไม่เคยมีตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ในเรื่องของการจัดการ ศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพราะส่วนใหญ่จะเน้นแต่การทำกิจกรรม  เพียงดูแค่ว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง


 ทั้งนี้ ที่ประชุม กนป.ได้กำหนดว่าการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองต้องมีตัวบ่งชี้ที่เป็นผล ออกมาจากตัวนักเรียนอย่างแท้จริง โดยผ่านอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง อาทิ ผลสัมฤทธิ์แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ตั้งแต่ปี 51-53 ที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งยังอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีตัวเลขที่ชี้วัดว่ามีนักเรียนได้คะแนนเป็นศูนย์ถึงแสนคน อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าสาเหตุน่าจะเกิดมาจากผลการสอบโอเน็ตไม่ได้นำมาใช้ในการประเมินการ ผ่านช่วงชั้น หรือการเรียนต่อ ทำให้นักเรียนไม่สนใจ ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นสมควรว่าควรจะนำตัวเลขเข้ามาเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น โดยเป็นในส่วนของการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการสอบแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) เข้ามาเปรียบเทียบด้วย ซึ่งในท้ายสุดที่ประชุมฯ ก็ได้ให้ความเห็นชอบในตัวบ่งชี้ที่ได้กำหนดเอาไว้


 นาย ชินวรณ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาผลของการศึกษาของอนุกรรมการทั้ง 7 ชุดที่ กนป.ได้มอบหมายไป ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบการดำเนินการของอนุกรรมการ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้อนุกรรมการฯ แต่ละชุดเชื่อประสานกับองค์กรหลักของ ศธ. ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อนำผลการศึกษาดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติจริง และจะได้รวบรวมผลทั้งหมดจากการประชุมฯ ไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป. 


Credit  http://files.unigang.com/content/uploads/userfiles/1851/247.jpg