สาขาบัญชีสาขายอดฮิตของนศ.ยุคนี้(ภาพจากอินเตอร์เนต)
       
 
       คณะบริหารธุรกิจมทร.รัตนโกสินทร์ เผยสาขาบัญชี ขึ้นแท่นยอดฮิต ชี้เหตุผลพวงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หนึ่งในอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือได้อย่างเสรี มหาวิทยาลัยเตรียมเพิ่มทักษะภาษา ผลักดันนักบัญชีไทย พร้อมทำงานในประเทศอาเซียน
       
       ผศ.รุจี พาสุกรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี(มทร.)รัตนโกสินทร์ เปิดเผยว่าจากการเปิดรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2554 พบว่า สาขา 3 อันดับแรก ที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อมากที่สุด ทั้งในหลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน ได้แก่ อันดับหนึ่งสาขาการบัญชี โดยในหลักสูตร 4 ปี มีผู้สมัคร 1,103 คน รับได้เพียง 248 คน ขณะที่หลักสูตรเทียบโอน มีผู้สมัคร 248 คน รับ ได้เพียง 170 คน อันดับสอง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี มีผู้สมัคร 807 คน รับได้เพียง 207 คน หลักสูตรเทียบโอน มีผู้สมัคร 308คน รับได้เพียง 84คน และสาขาการจัดการ หลักสูตร 4 ปีมีผู้สมัคร 569 คน รับได้เพียง 165 คน และหลักสูตรเทียบโอน มีผู้สมัคร 180 คน รับได้เพียง 72คน
       
        
       ทั้งนี้ สาเหตุที่ปีนี้มีนักศึกษามาสมัครเรียนคณะบัญชีมากกว่าทุกปีนั้น เนื่องจากในปัจจุบันสาขาการบัญชีหางานทำได้ง่ายขึ้น ทุกบริษัท ทุกองค์กรต้องมีนักบัญชี อีกทั้งตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และนักบัญชี เป็นอีกหนึ่งในสาขาอาชีพ ที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือได้อย่างเสรี ฉะนั้นในอนาคต นักบัญชีของไทยมีโอกาสไปทำงานในประเทศอาเซียนมากขึ้น
 
เรียนบัญชี ต่อยอดสู่การทำงานในอาเซียน(ภาพจากอินเตอร์เนต)
       “ทุกปีสาขาการบัญชี เป็นสาขาที่อยู่ในระดับยอดนิยม ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าเรียนมาตลอด ทำให้การแข่งขันในการเข้าเรียนมีสูงมาก ซึ่งขณะนี้หากเปรียบเทียบตัวเลขของการสมัครกับการรับนักศึกษาเข้าเรียน ประมาณ 8 ต่อ 1 ดังนั้น นักศึกษาที่ต้องการเรียนสาขาบัญชี ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง และในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาสามารถออกไปสู่การแข่งขันในเวทีอาเซียน ในปีการศึกษา 2554 นี้ ทางคณะ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาจีนมากขึ้น โดยเพิ่มเติมในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งด้านทฤษฎี ปฎิบัติ และภาษา เพราะหากไม่เพิ่มเติมทักษะดังกล่าวอนาคตนักบัญชี หรือนักบริหารธุรกิจของไทย อาจสู้ประเทศในประชาคมอาเซียนไม่ได้” คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ กล่าว
 

Credit   http://manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000051556