คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน

สำหรับ สาขานี้จะมีความคล้ายกับนิเทศศาสตร์แต่จะเรียนภาพรวมของนิเทศไม่ได้เจาะไป ด้านใดด้านหนึ่ง สำหรับสิ่งที่แตกต่างจากคณะนิเทศศาสตร์ก็คือพวกวิชาพื้นฐานที่จำจะเป็นพื้นฐานของคณะมนุษย์ศาสตร์เช่น ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปรัชญาและศาสนา ส่วนวิชาของสื่อสารมวลชลที่ต้องเรียนเช่น  การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การเขียนข่าว เขียนบทโฆษณา การตลาด แต่เราจบจากคณะนี้เราก็ได้ วุฒิบัตร ศิลปะศาสตร์บันทิต แต่ถ้าจบนิเทศศาสตร์จะได้ นิเทศศาสตร์บัณฑิตสำหรับเรื่องการเข้าทำงานก็ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนตัว มากว่าคณะที่เรียน

จบสื่อสารมวลชนทำงานอะไร

สามารถทำงานในส่วนของสาขานิเทศศาสตร์ได้ เป็นนักข่าว นักจัดรายการ กองบรรณาธิการ คนเขียนสคิป ทำงานเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสื่อสารมวลชล

เกษตรศาสตร์ ขอนแก่น เชียงใหม่ ทักษิณ ธรรมศาสตร์ นเรศวร บูรพา มหาสารคาม ศิลปากร สงขลานครินทร์