สาชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขานี้จะศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้าง หน้าที่และวัฒนธรรมของสังคม ปัจจัยและอิทธิพลที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การวางผังเมืองและการให้บริการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาของเมืองที่เกิดขึ้น โดยเราจะศึกษาในหลายๆส่วนเช่น สังคมการศึกษา สังคมครอบครัว สังคมการเมือง และต้องเรียนถึง ปัญหาของสังคมรวมไปถึงการพัฒนาสังคมอีกด้วย และจะมีการทำวิจัยเกี่ยวกับสังคมเช่น จะต้องไปสัมภาษณ์คนขายบริการตามแหล่งต่าง   สัมภาษณ์คนติดยา หรืออาจจะต้องไปเก็บสำรวจที่ต่างจังหวัดตามชนบท นอกจากนั้นจะมีได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยและประเทศอื่นๆด้วยโดยส่วนตัวคนที่เรียนสาขานี้ได้ดีควรจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยากทำงานเพื่อสังคม

จบสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทำงานอะไร

เนื่องจากสาขานี้ไม่ใช่วิชาชีพ แต่จะว่าไปแล้วก็มีตั้งหน่วยงานรัฐบาล, องค์การอิสระรวมไปถึงเอกชนใหญ่ด้วย ขอยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยจะรับสายสังคมเข้าทั้งทำงานในส่วนการพิจารณาให้ทุน ติดตามเด็ก ให้คำปรึกษาต่าง สถานสงเคราะห์แต่ละที่ก็เปิดรับสมัครงาน คนติดสารเสพย์ติด  เด็กอ่อน ผู้มีปัญหาทางด้านต่าง หรือบางคนจะเป็นนักข่าวสายสังคมก็มี สำหรับคนที่จะทำงานเป็นคนที่ทำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์จริงๆ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

จุฬาลงกรณ์ เกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ ธรรมศาสตร์