ประกาศ การรับตรงของจุฬาฯ ปีการศึกษา 2555

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาใน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

 เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร (รวม 480 คน) ระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2554 นี้ ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์

ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                 รวม               200 คน  แบ่งเป็น

  1. นักเรียนสายศิลป์-คำนวณ                       จำนวน           100  คน
  2. นักเรียนสายวิทยาศาสตร์                        จำนวน           100  คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต       รวม               200 คน  แบ่งเป็น

  1. นักเรียนสายศิลป์-คำนวณ                        จำนวน           100  คน
  2. นักเรียนสายวิทยาศาสตร์                        จำนวน           100  คน

หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต        รวม              80  คน

  1. หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต                     จำนวน            80  คน

 

เกณฑ์การพิจารณา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสและชื่อวิชา

ค่าน้ำหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

GPAX

(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา)

ไม่คิดค่าน้ำหนัก

3.00

GAT*   ความถนัดทั่วไป

50

50%

(รวมทุกวิชา)

PAT1*  ความถนัดทางคณิตศาสตร์

50

 

หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต 

รหัสและชื่อวิชา

ค่าน้ำหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

GPAX

(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา)

ไม่คิดค่าน้ำหนัก

3.00

GAT*   ความถนัดทั่วไป

40

50%

(รวมทุกวิชา)

PAT1*  ความถนัดทางคณิตศาสตร์

30

PAT2*  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

30

*หมายเหตุ สามารถใช้ผลสอบที่สอบในเดือนตุลาคม 2554 ได้

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.acc.chula.ac.th 

PDF   รายละเอียดทั้งหมด