เอเอฟเอสประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่  51 พ.ศ.2555-2556 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.สัญชาติไทย
          2.ต้องเกิดระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2539
          3.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า และต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร๊จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
          4.ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศที่มีระยะเวลามากกว่า 6 เดือน หากเคยำนักอยู่ในต่างประเทศต้องกลัยมาพำนักในประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
          5.เ ป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
          6.ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประขำจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่นโรคไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ เบาหวาน เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศอุปถัมภ์ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาตัดสินเด็ดขาด โดยแพทย์ที่มูลนิธิมอบหมาย
          7.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสุดท้าย(GPA)ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนออกเดินทางไปยังประเทศอุปถัมภ์ไม่ต่ำกว่า 2.30
          หลักฐานการสมัคร
          1.ขอรับใบสมัครได้จากศูนย์ประสานงานการสอบเอเอฟเอส(เอเอฟเอสเขต/จังหวัด)ทุกแห่ง
          2.รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป สีหรือขาวดำ สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นดำ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน(สำหรับติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบ)
          3.ยื่นใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและกรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมลายเซ็ฯ ผู้สมัครและผู้ปกครอง ณ ศูนย์ประสานงานเอเฟเอส(เอเอฟเอสเขต/จังหวัด)และโรงเรียนในสังกัด
          4.ค่าสมัคร 200 บาท
          ค่าใช้จ่ายสมทบ
          -นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ณ ประเทศโบลิเวีย คอสตาริกา โดมินิกัน อียิปต์ อินเดีย มาเลเซีย ปานามา ปารากวัย เปรูป ฟิลิปปินส์ ตุรกี เวเนซูเอลา และประเทศที่นอกเหนือจากที่ระบุในลำดับต่อ ๆ ไปต้องชำระเงินบริจาตสมทบทุนจำนวน 290,0000 บาท
          -นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ณ ประเทศอาร์เจนตินา เบลเยี่ยม บราซิล ชิลี เชค ฮังการี ลัตเวีย เนเธอร์แลนด์ เม็กซิโก ปอร์ตุเกส แอฟริกายใต้ ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุน 320,000 บาท
          -นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ณ ประเทศออสเตรีย จีน เดนมาร์ก สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย สวีเดน ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุน 350,000 บาท
          -นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ณ ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกาย ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 390,000 บาท
          หมายเหคุ  ทุนการศึกษามูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นทุนเต็มจำนวนเงินบริจาตสมทบทุนของแต่ละประเทศเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผุ้มีสิทธิรับทุนคือผู้ที่บิด่า มารดา หรือผู้ปกคองตากฎหมาย มีรายได้รวมกันแล้วไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และผู้ที่สมัครขอทุนนี้ไม่มีสิทธิเลือกประเทศ และต้องต้องเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ที่มูลนิธิกำหนดให้เท่านั้น ,ทุนเต็มจำนวนสำหรับเยาวไทยมุสลิม ร่วมในโครงการณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเสริมสร้างความเข่าใจอันดีระหว่างเยาวชนมุสลิมและขาวอเมรีกิน
          สนใจสอบถามเพิ่มเติมได่ที่ ครูประสานงานเอเอฟเอสโรงเรียน(กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ งานแนะแนว และ/หรืองานประชาสัมพันธ์โรงเรียน),ฝ่ายพัฒนาอาสาสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย โทร 0-2980-1002 -6 ต่อ 502-508 หรือ www.afsthailand.org


 

 

http://www.unigang.com/