ปฎิทิน รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 2555 !!!

     

การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่

 

 

    ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

กำหนดการสอบคัดเลือก (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบทาง www.mfu.ac.th)
รับสมัคร กรกฎาคม - สิงหาคม 2554 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th
สอบคัดเลือก กันยายน 2554 สถานที่สอบ-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กันยายน 2554 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th
ยืนยันการเข้าศึกษา กันยายน - ตุลาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันการเข้าศึกษา ตุลาคม 2554
แจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

 

 

 

 

   ระบบรับตรงทั่วประเทศ
 

กำหนดการสอบคัดเลือก (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบทาง www.mfu.ac.th)
รับสมัคร สิงหาคม - กันยายน 2554 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th
สอบคัดเลือก ตุลาคม 2554 สถานที่สอบ-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตุลาคม 2554 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th
ยืนยันการเข้าศึกษา ตุลาคม - พฤศจิกายน 2554
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันการเข้าศึกษา พฤศจิกายน 2554
แจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

 

 

 

 

   โครงการรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

กำหนดการสอบคัดเลือก
ตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันการเข้าศึกษา ธันวาคม 2554 - มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันการเข้าศึกษา มกราคม 2555
แจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

 

 

 

 

   โครงการรับนักเรียนในเขต 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

กำหนดการสอบคัดเลือก
รับสมัคร
ตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14จังหวัดภาคใต้
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้การคัดเลือก โดยวิธีรับตรง
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2555
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันการเข้าศึกษา มกราคม - กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันการเข้าศึกษา กุมภาพันธ์ 2555
แจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

 

 

 

    โควตาพิเศษ
 

กำหนดการสอบคัดเลือก (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบทาง www.mfu.ac.th)
รับสมัคร พฤศจิกายน 2554
สอบคัดเลือก มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มกราคม 2555
ยืนยันการเข้าศึกษา มกราคม - กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันการเข้าศึกษา กุมภาพันธ์ 2555
แจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

    ระบบ Admissions กลาง
ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง คลิกที่นี่

    โครงการรับนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศและโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-5391-6103-4

Home