คณะเกษตรฯ มก.แนะมหาวิทยาลัยต้องปรับวิธีการสอนตามลักษณะความพร้อมของสถาบัน และนักศึกษา แจงควรแบ่งกลุ่มชัดเจนจะผลิตบัณฑิตเกษตรนักวิชาการ หรือนักปฎิบัติ หวังแก้ปัญหาเด็กเกษตรไม่สู้งาน หมดยุคมหาวิทยาลัยสร้างบัณฑิตเกษตร ทำไร่ ทำนา เพียงอย่างเดียว
       
       ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ และอาจารย์ประจำคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และหลายๆ สิ่งในปัจจุบัน ทำให้เด็กที่มาเรียนคณะเกษตรนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมาก เด็กเกษตรในอดีตมีความอดทนอดกลั้น ทนแดดทนฝน ทำงานหนักได้สบาย แต่ปัจจุบันยอมรับว่าเด็กเกษตรไม่สู้งาน มีความอดทนอดกลั้นต่ำ ตากแดดตากฝนไม่ได้ อยากอยู่แต่ในห้องแอร์ จนทำให้งานด้านวิชาการด้อยลงตามไปด้วย ทางคณะเกษตร มก.รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีการปรับวิธีการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตเกษตรที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการมากขึ้น โดยเน้นการเรียนการสอน องค์ความรู้ทางวิชาการเชิงลึกมากขึ้น รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสภาพสังคม โลก อย่างรวดเร็ว เพื่อปรับปรุงและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ทางการเกษตร เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เด็กเกษตรรุ่นใหม่ ต้องรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แก้ไขปัญหาอย่าง และนำความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ชาวเกษตรกรได้
       
       ดร.ณรงค์ชัย กล่าวต่อว่าตอนนี้หมดยุคที่จะผลิตบัณฑิตเกษตร จบออกไปแล้วทำไร่ ทำนาเพียงอย่างเดียวแล้ว เพราะโลกเปลี่ยนแปลงการเกษตรของไทยในอนาคตต้องพึ่งพานักเกษตร มีความรู้ทางด้านวิชาการ และลงพื้นที่ทำงานจริงๆ ได้ แต่ด้วยสภาพสังคม พื้นฐานของเด็กแต่ละคนต่างกัน บางคนอาจมีความรู้ด้านวิชาการเชิงลึก เก่งทฤษฎี แต่ปฎิบัติไม่คล่อง ขณะเดียวกันบางคนวิชาการไม่แน่นมาก แต่มีความชำนาญในทางปฎิบัติสูง ดังนั้น มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนคณะเกษตร ควรมีการแบ่งหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้เหมาะสมกับลักษณะความพร้อมของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่เข้าเรียน เช่น มก.สร้างบัณฑิตเกษตร มีความรู้วิชาการเชิงลึก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้ดี แต่อาจไม่ทนแดดทนฝน ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีความชำนาญในการผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติ อาจจะผลิตบัณฑิตปฎิบัติเก่ง มีความรู้ความชำนาญ ช่วยเสริมเพื่อพัฒนาการเกษตรของไทย
       
       “การผลิตบัณฑิตเกษตรในอนาคตไม่ใช่เพียงมีความรู้ และเป็นนักปฎิบัติที่ดีเท่านั้น แต่เด็กเกษตรต้องรอบรู้ในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพราะพืชพันธุ์ต่างๆ จะออกดอกผลิผล ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ทั้งสภาพภูมิอากาศ การดูแล รวมไปถึงทางด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษาวิจัยต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องชัดเจนในการผลิตบัณฑิตเกษตรออกสู่ภาคเกษตรกรในอนาคต และต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอีก3 ปีข้างหน้าด้วย เพราะตอนนี้หลายๆ ประเทศได้เตรียมพร้อมในการส่งสินค้าเกษตรเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งหากประเทศไทยไม่เตรียมการณ์รับมือ อนาคตการเกษตรของไทยอาจถูกกลืนไปเป็นเกษตรของประเทศอื่น” ดร.ณรงค์ชัยกล่าว
  http://manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000067610