เปิดรับสมัคร 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2554

 

ระดับปริญญาตรี
  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2555    (100654) 
  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2555    (100654)