จิตวิทยาจะสามารถแบ่งออกเป็น 4 สาขาย่อยนะครับ

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม

การฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการ ฝึกอบรม การจัดการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม เทคนิคในการฝึกอบรม สื่อในการ ฝึกอบรม และการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการฝึกอบรมทางอุตสาหกรรม ดังนั้นสาขานี้จะทำงานตามโรงงานใหญ่ ถ้าโรงงานไหนต้องการได้ตรารับรองคุณภาพจำเป็นต้อมีนักจิตวิทยางับ

สาขาจิตวิทยาคลินิก

 จะเน้นเรื่อการรักษาโรคเกี่ยวกับสุขภาพจิต เช่น โรคจิต โรคประสาท เราต้องเรียนรู้หน้าที่และความรับผิดชอบของนักจิตวิทยาคลินิก วิธีการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา และการปฏิบัติงานกับบุคคลปกติและบุคคลที่มีปัญหาทางจิตใจ ในอเมริการนักจิตยา ประมาณ 40 % ประกอบอาชีพด้านนี้ครับ

 สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ

 จะศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการขั้นต่างๆ ของมนุษย์ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา วัยเด็กวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยชรา โดยนำความรู้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหาในแต่ละช่วงวัยครับ คนจบสาขานี้จะทำงานได้ทั้งในโรงเรียน โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่างๆครับ

สาขาจิตวิทยาชุมชน

ศึกษาในสาขาจิตวิทยาชุมชน จะศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลที่เบี่ยงเบนไปจากสังคมโดยเน้นพฤติกรรมคนในชุมชน สามารถทำงานร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ไปใช้กับด้านการตลาดเพราะเราเข้าใจนิสัยคนในชุมชน

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาจิตวิทยา

จุฬาลงกรณ์ เกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ ทักษิณ ธรรมศาสตร์ นเรศวร บูรพา มหาสารคาม                  ศรีนครินทรวิโรฒ ศิลปากร สงขลานครินทร์

credit จิตรวิทยาดอดคอม