รับตรง ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2555

 

 

โควตารับตรงทั่วประเทศ
1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2.ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
3.ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
4.ต้องมีคะแนนมาตรฐานGAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนดโดยมหาวิทยาลัย จะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555(สอบเดือนตุลาคม 2554)

สาขาดังที่เปิดรับเช่น พยาบาล 28 คน ,เภสัช 20 คน,สาธารณสุขศาสตร์ 75 คน

เว็บไซต์หลัก   http://www.acad.msu.ac.th/web/