เปิดค่ายเยาวชน ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

 

กรมควบคุมมลพิษเปิดค่ายเยาวชน ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

            กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดเรียงความเยาวชนกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าร่วมค่ายต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ ควบคู่กับการสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน

            นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงโครงการว่า กรมควบคุมมลพิษจัดทำค่ายเยาวชน “ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษและสิ่งแวดล้อม แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา กล้าที่จะแสดงความคิด และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมลพิษและสิ่งแวดล้อม ไปสู่เยาวชนคนอื่นๆ และสังคมได้ ในการร่วมป้องกันมลพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ค่ายต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในปัญหามลพิษ ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้เกิดต้นแบบในการร่วมกันใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

            กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ทั่วประเทศร่วมส่งเรียงความในหัวข้อ “เยาวชนกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื้อหาเรียงความต้องสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงจูงใจของเยาวชนในการร่วมกันป้องกันมลพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เรียงความของเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 คน จะได้เข้าร่วมเข้าค่ายเป็นเวลา 3 วัน 4 คืน ร่วมเรียนรู้วิชาการจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้เทคนิคการเป็นผู้สื่อข่าวจากวิทยากรพิเศษคุณฐปนีย์ เอียดศรีไชย ร่วมศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการและเยี่ยมชมการจัดรายการข่าวโทรทัศน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ส่งผลงานได้ที่ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ 10400 หมดเขตรับผลงานวันที่ 30 มิถุนายน 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2298-2082-4

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์ 0-2298-2082-4  โทรสาร 0-2298-2085  www.pcd.go.th

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th