ตราประจำม.กทม.

       โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ให้เป็นชื่อใหม่มหาวิทยาลัยของ กทม.ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Navamindradhiraj University” ด้าน “คุณชาย” เผยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ กทม. เปิดเมื่อ พ.ย.53 เริ่มแรกเปิดสอน 2 คณะ คือ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
       
       วันนี้ (23 มิ.ย.) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครว่า “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Navamindradhiraj University” ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2554 โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เริ่มแรกเปิดสอน 2 คณะ คือ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
       
       สำหรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 มี สาระสำคัญ คือ กำหนดให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่นโดยให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลโดยทั่วไปในกิจการของมหาวิทยาลัย

 

Credit  Manager.co.th