รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่  31 กันยายน  2553

มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา สาขาละ 3 คน

สาขาที่เปิดรับได้แก่

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
    สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
    สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
    สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาเคมีประยุกต์
    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
    สาขาวิชาการจัดการ
    สาขาวิชาการบัญชี
    สาขาวิชาการตลาด
    สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

 

เว็บไซต์หลักการรับสมัคร   http://158.108.110.6/Admission-55/index.jsp