รับตรง ม.อุบลราชธานี 2555

 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนและผู้สนใจสมัคร

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2555

รับสมัคร 1 - 31 สิงหาคม 2554
 

 วิธีรับตรงตามพื้นที่

1 รับตรงพื้นที่บริการ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใน 10 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรอำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากำหนด
 

2 รับตรงพื้นที่อีสาน เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และโรงเรียนอยู่ ใน10 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมิ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ บึงกาฬ และมหาสารคาม ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชา
กำหนด

 

3 รับตรงพื้นที่ภาคอื่น เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ ในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุม ทั่วประเทศ (ยกเว้น จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากำหนด

คณะที่เปิดรับได้แก่  วิทยาศาสตร์   เภสัชศาสตร์   นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์   บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์  สาธารณสุข

 ตารางองค์ประกอบการคัดเลือกฯ 55 [135.52 KB] 

วิธีรับตรงตามโควตา เช่น

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท   โควตาโอลิมปิกวิชาการ   โควตากีฬา   โควตาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์   โควตาโครงการมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน

 

โควตาโครงการพิเศษ

คณะ/สาขาที่เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาโดยโควตานี้
1 เป็นผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2 มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครคณะ/สาขาวิชากำหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผลการสอบ O-Net GAT และ/หรือ PAT (ถ้ามี)และการสอบสัมภาษณ์แล้วคัดเลือกไว้ตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร โดยเรียงลำดับตัวสำรอง (ถ้ามี)

 

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.entry.ubu.ac.th/