ไทยขาดบุคลากรโลจิสติกส์ปี51-54ต้องการสูงถึง1.5 แสนคน

นิกวิชาการจุฬาฯ เผย ไทยขาดแคลนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ช่วงปี 2551-2554 ต้องการเพิ่มกว่า 150,000 คน จุฬาฯ ผนึกเอกชนปั๊มเพิ่มปีละเกือบ 100 คน ด้าน "ทริพเพิลไอ" เปิดบ้านติวเข้มพร้อมให้เยี่ยมชมคลังสินค้า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมปีนี้

 

ดร.สิริอร เศรษฐมานิต อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เป็นจำนวนมากมาก เนื่องจากประเทศไทยมีการค้าขายระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใน เรื่องปริมาณความต้องการกำลังพลด้านโลจิสติกส์ในภาคการผลิตช่วงปี 2551-2554 พบว่า ปัจจุบันมีกำลังคนทางด้านโลจิสติกส์ จำนวน  1,431,902 คน และต้องการแรงงานใหม่ทางด้านโลจิสติกส์อีกจำนวน 159,100 คน รวมในช่วง 4 ปีนี้ ต้องการใช้บุคลากรทางโลจิสติกส์ จำนวนทั้งหมด 1,591,002 คน

 "จุฬาฯ ผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์โดยปริญญาตรีอยู่ในคณะพาณิชย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ตกปีละ 30-50 คน ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสห สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ปีละ 20 คนและปริญญาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ปีละ 5 คน รวมแล้วผลิตได้ปีละไม่ถึง 100 คน" ดร.สิริอรกล่าว 

 ดร.สิริอรกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม คณะพาณิชย์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งให้นิสิตมีความรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ โดยทางด้านปฏิบัตินั้นให้นิสิตได้ไปฝึกงาน ดูงานตามสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์จริงๆ เช่น บริษัท ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย รวมทั้งเชิญผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์มาบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิตอีกด้วย

 นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ กล่าวว่า บริษัทจัดโครงการเปิดบ้าน "ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมนเนจเมนท์" ขึ้น จัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เยี่ยมชมคลังสินค้า และระบบเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่นิสิต นักศึกษาสถาบันที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งจะจัดอบรมนิสิตชั้นปีที่ 3-4 คณะพาณิชย์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 60 คน เป็นกลุ่มแรกในวันที่พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายนนี้
 
 "เมื่อทางบริษัท ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ จัดอบรมให้นิสิตชั้นปีที่ 3-4 คณะพาณิชย์และการบัญชี   จุฬาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นบริษัทจะจัดอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม นี้ ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่โทร.0-2681-8700" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ กล่าว

http://www.komchadluek.net/detail/20091118/37729/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B55154%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%871.5%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99.html