คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย อายุ 20-25 ปี สายตาปรกติ (ไม่สวมแว่นตา) และตาไม่บอดสี

-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (ช่างยนต์) สาขาเครื่องมือกลและช่างซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน) สาขาวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์) และสาขาวิชาการก่อสร้าง (ยกเว้นสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเคหภัณฑ์ สาขาวิชาช่างโยธา และสาขาวิชางานสำรวจ)

-ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

-พ้นภาระทางทหารแล้ว ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปรกติทางร่างกาย ไม่มีประวัติอาชญากรรม

-ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น หรือเคยถูกตัดสิทธิจากการฝึกอบรม

-สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

 

 

ระยะเวลาการฝึกงานและค่าตอบแทนที่จะได้รับ

1.IMM ญี่ปุ่น จ่ายตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-โตเกียว-กรุงเทพฯ)

2.IMM ญี่ปุ่น กำหนดระยะเวลาฝึกงานสูงสุด 3 ปี โดยผู้ฝึกงานจะต้องฝึกงานกับสถานประกอบการผู้ที่รับฝึกงาน ซึ่ง IMM จัดให้เท่านั้น โดยได้ค่าตอบแทนระหว่างการฝึกงาน ดังนี้

-ปีแรก ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน และสถานประกอบการจะจัดเตรียมที่พัก การประกันภัย ค่าพาหนะและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไว้ให้

-ปีที่ 2 และปีที่ 3 ฝึกงานภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่น ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด แต่ผู้ฝึกงานต้องรับผิดชอบค่าที่พักและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เอง

-ผู้ฝึกงานที่สำเร็จการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และได้เงินพิเศษ จำนวน 600,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

3.IMM ญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเบี้ยประกันภัยผู้ฝึกงาน

 

 Download รายละเอียดทั้งหมด

http://www.scholarship.in.th/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99/