ข้อสอบตรง ม.ขอนแก่น ปี 2554

ข้อสอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554

 

 

รหัส วิชาสอบ
03 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
01 ภาษาไทย  ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
02 สังคมศึกษา ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
04 คณิตศาสตร์ (วิทย์)
09 คณิตศาสตร์ (ศิลป์)
05 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
08 ฟิสิกส์
07 ชีววิทยา*
06 เคมี

* ไม่เปิดเผย

http://unigang.com