วิทยาศาสตร์การกีฬา คือ กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความพร้อมและความสมบูรณ์สูงสุด ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจและเทคนิคทักษะกีฬาในช่วงการแข่งขันตลอดจนพัฒนาไปสู่ความสามารถสูงสุดแต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วยองค์รวมของศาสตร์สาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้    แบ่งประเภทการทำงานตาม สาขาที่เลือกเรียนเลยก็ได้นะ

1. กายวิภาคศาสตร์

กายวิภาคศาสตร์คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกาย ที่ประกอบขึ้นเป็นรูปร่างสัดส่วนของร่างกายนักกีฬาแต่ละคน ได้แก่ กระดูก กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ หัวใจ ปอด หลอดเลือด เม็ดเลือดแดง เซลล์ประสาท เป็นต้น

2. สรีรวิทยา

สรีรวิทยา คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานหรือการทำหน้าที่ของอวัยวะระบบต่างๆของร่างกายซึ่งสามารถกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้น ได้ด้วยระบบการฝึกที่ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทกีฬาและนักกีฬาแต่ละบุคคล เช่น ความสามารถในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดและระบบพลังงานที่ใช้ในการแข่งขัน แต่ละประเภทกีฬา เป็นต้น รวมทั้งสาเหตุที่นำไปสู่การเสื่อมสภาพของระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย

3. ชีวกลศาสตร์

ชีวกลศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการทำงานของกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น และข้อต่อ เพื่อนำไปสู่การใช้แรง ในการเคลื่อนไหวหรือปฏิบัติทักษะ อย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในแต่ละชนิดหรือประเภทกีฬา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านเทคนิคทักษะกีฬาแต่ละบุคคลได้อย่างกลมกลืนกับระดับความสามารถที่เป็นจริงของนักกีฬาผู้นั้นมิใช้ต้องทำตามหรือเลียนแบบแช้มป์ โดยที่มิได้เรียนรู้สภาพพื้นฐาน การฝึกซ้อมและความแตกต่างของร่างกายในแต่ละบุคคล

4. ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา

ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้หลักการในการในการกำหนดความหนักเบา รูปแบบวิธีการฝึก เข้าไว้ในโปรแกรมการฝึกซ้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละบุคคล โดยจะต้องพิจารณาและคำนึงถึงอายุ เพศ วัย ประสบการณ์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งระบบพลังงานสมรรถภาพทางกาย เฉพาะประเภทกีฬา ความสามารถในการเรียนรู้รับรู้ของนักกีฬาแต่ละบุคคล เพื่อนำไปสู่การวางแผนการฝึกซ้อมในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละบุคคล

5. โภชนาการทางการกีฬา

โภชนาการทางกีฬา คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณค่าของอาหารแต่ละชนิด และรู้จักเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้อง ได้สัดส่วนทั้งในด้านปริมาตร และคุณภาพในแต่ละช่วงของการฝึกซ้อมและแข่งขันซึ่งจะมีผลต่อการใช้พลังงานในการเคลื่อนไหวการเก็บสำรองพลังงานไว้ในกล้ามเนื้อ การชดเชยพลังงานในระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขันและภายหลังการฝึกซ้อมแข่งขันซึ่งจะช่วยเสริมโครงร่างและความสามารถของร่างกายให้คงสภาพแข่งแกร่งยิ่งขึ้น

6. จิตวิทยาการกีฬา

จิตวิทยาการกีฬา คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดการควบคุมทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะกีฬารวมถึงการตัดสินใจในแต่ละสถาณการณ์ ของการฝึกซ้อมและแข่งขันได้อย่างถูกต้องเป็นผลดีต่อเกมส์การแข่งขันและการแสดงออกซึ่งทักษะและความสามารถของนักกีฬาได้อย่างสอดคล้อง สัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

7. เวชศาสตร์การกีฬา

เวชศาสตร์การกีฬา คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟู สภาพร่างกายให้กับนักกีฬาทั้งในสภาวะปกติและในระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อช่วยเสริมให้สมรรถภาพทางกายอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะใช้งานได้ดีที่สุด

8. เทคโนโลยีทางการกีฬา

เทคโนโลยีทางการกีฬา คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประดิษฐ์การใช้เครื่งมือและอุปกรณ์ช่วยสนับสนุนในการพัฒนาส่งเสริมตลอดจนการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องให้กับนักกีฬาเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬารวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวทางด้านเทคนิกทักษะ การประเมินผลและรายงานผลการแข่งขันที่เป็นประโยชน์ถูกต้องรวดเร็วให้กับผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬา และผู้ชม

Credit bum_b_u_m

...............................................................................................................................................

แนะนำสาขาโดย พี่ภูผา  จุฬาฯ

ถึง น้องๆวิทย์-กีฬาที่น่ารักทุกคน วันนี้อากาศดีจัง(ฟ้าเป็นใจ)คงเพราะเป็นวันดีมั้งที่ทำให้เรามาพบกัน พี่ๆได้พบน้องเป็นครั้งแรกดีใจจัง(ดีใจที่สุดเลย)..ก็รอมาตั้งนานนี่นะกว่าจะถึงวันนี้...วันแรกพบสำนักฯ...จะพูด(เขียน)ยังไงดีละก็พี่ปี 2 ก็จะได้มีน้อง พี่ปี 3 ก็จะมีหลานๆแล้วพี่ปี 4กะพี่ๆเก่าก็จะมีเหลนโหลนกัน HAPPY จังเลย อ้อเกือบลืมสิ่งที่น่ายินดีที่สุดไป...ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้ Ent ติด วิทย์-กีฬาและกลายมาเป็นนิสิตจุฬาฯเต็มตัว...ขอเสียงปรบมือหน่อยครับ ด้วยความขยันหมั่นเพียรและชะตาฟ้าลิขิตเสกสรรให้น้องๆมาพบกับพวกพี่ๆในวันนี้ ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวที่อบอุ่นสนุกสนานเป็นกันเองและมันแบบสุดๆสไตล์วิทย์-กีฬานะครับคณะเราหรือชื่อเป็นทางการว่า \\" สำนักวิชาฯ \\" น้องๆก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับที่จริงฐานะหรือศักดิ์ศรีมันเท่ากันนะ ที่เป็นแบบนี้เพราะขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อย(สภาพเศรษฐกิจและระเบียบการจัดตั้งในขณะนั้น)แต่ของเราเท่ห์กว่านะ เรามัน Triple S (SSS) มาจาก School of Sports Science ใช้อักษรย่อเป็น SPSC เห็นไหมครับเท่ห์ออก แถมคณะในต่างประเทศเขาก็ใช่ School of...เหมือนกัน เราออกจะอินเทรน เอาล่ะเมื่อเป็นวิทย์-กีฬาแล้วก็ต้องว่าของเราดีนะครับ เลือดสีส้ม(หมีพู)อยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงเดี๊ยวพี่ๆเขาจะเปลี่ยนเลือดของน้องๆจากสีแดงสดเป็นสีส้มเองล่ะ(ถ้าในจุฬาใหญ่ก็ใช้คำว่าสีชมพู)

 


วิทย์-กีฬา คืออะไร ไม่ใช่ครูพละนะครับ แต่เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้ที่นำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์และพัฒนาใช้ในการกีฬา มีทั้งหมด 4 เอกวิชา
ไม่ใช้เอกฟุตบอลหรือบาสเกตบอลนะครับ มีเอกวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา , วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์, การโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา , นันทนาการศาสตร์และการจัดการกีฬา เวลาคณะอื่นถามจะตอบได้อย่างภาคภูมิใจ เพราะสายงานของพวกเราไม่ใช่แค่เป็นนักกีฬาอย่างเดียวต้องเรียกว่าเป็นนักวิชาการทางด้านการกีฬาได้ด้วยที่สำคัญเรามีความรู้นะอิอิไม่ใช่กระจอกคู่แข่งแพทย์นะ เอ้าน้องๆอย่าเพิ่งคิดว่าพี่เวอร์ ก็ถ้าทุกคนออกกำลังกาย ร่างกายของเราก็แข็งแรงมีสุขภาพดี หมอก็ทำงานน้อยลงจริงป่ะ(เคยพูดประโยคนี้กะเพื่อนหมอเหมือนกันนะ เขาก็ตอบกลับมาว่าแล้วเวลาถูกรถชนก็อย่ามาหาหมอนะ...อันนี้ยกเว้นนะเพราะยังไงหมอก็สำคัญอิอิ!!!)วิทย์-กีฬา ก็ต้องเรียนกีฬา..ถูกต้องแล้วครับ..แต่เราเรียนรู้เอาทักษะ เรียนรู้กฎกติกา วิธีการฝึกทักษะต่างๆการใช้กล้ามเนื้อโครงสร้างของร่างกายในการเล่นกีฬา การบาดเจ็บจากกีฬา พูดง่ายๆเรียนให้เล่นเป็น(อาจไม่เก่งก็แล้วแต่บุคคลนะ) แต่ไม่ได้เรียนเอาเป็นเอาตายจะไปแข่งชิงเหรียญทอง น้องๆไม่ต้องห่วงนะ

 

วิชากีฬาก็ไม่ยากแต่อาจจะเยอะหน่อย น้องๆจะได้เรียนฟุตบอลวิชาโปรดของน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงแฟนนักบอล...เอ้ยแฟนบอลวิชาวอลเลย์บอลก็ตบกันสนั่น วิชากระบี่กระบองศิลปะไทยที่สวยงามน่ายกย่อง สมัยพี่ชื่อวิชากีฬาประจำชาติไทยบังคับมวยไทยด้วยแต่ของน้องๆวิชามวยไทยเป็นวิชาเลือกไปแล้วแต่ก็แนะนำให้เรียนนะสนุกได้วิชาไว้ป้องกันตัวโดยเฉพาะผู้หญิงวิชากรีฑาลู่และลาน นี่ก็อีกวิชาที่สมัยก่อนชื่อวิชากรีฑาแต่สมัยน้องแบ่งเป็น 2ประเภทให้เรียนรู้อย่างละเอียดขึ้น เตรียมรองเท้าดีๆกับครีมกันแดดด้วยนะ วิชาว่ายน้ำอันนี้ก็เย็นฉ่ำแล้วกระชุ่มกระชวยในแฟชั่นชุดว่ายน้ำเป็นอีกวิชาที่วัดใจเพื่อน...ขอยืมครีมกันแดดหน่อยดิ..ดิ..ดิ..ดิ..(ก็รู้นิสัยกันตอนนี้ล่ะนะ)

วิชาแบดมินตันกับวิชาเทนนิสก็สนุกสนานแต่คงต้องเตรียมไม้กับลูกอันนี้ไว้ปรึกษากับอาจารย์ก่อนซื้อนะจะได้คำแนะนำที่ถูกต้องและก็เก็บไว้ใช้ได้นานๆ
วิชาสุดท้ายที่ทุกคนกลัวคือยิมนาสติก ก็ไม่ต้องคิดถึงนักยิมนาสติกทีมชาตินะที่น้องๆเรียนเป็นพื้นฐานเท่านั้น แต่ไม่ต้องห่วงนะอาจารย์ท่านใจดีทุกคนและมีวิธีการฝึกสอนอย่างเป็นขั้นตอน น้องๆจะสนุกกับการเล่นกีฬาอย่างไม่รู้ตัวเลยล่ะ ส่วนวิชานอกคณะก็เป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์,วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, สหศาสตร์ ก็มีหลายวิชาที่ได้ A ง่ายบ้างยากบ้าง อันนี้พี่ๆจะรู้ซึ้งกันดี ขอเตือนล่ะกันก่อนจะลงก็ถามไถ่กันก่อนนะแล้วจะมาหาว่าไม่บอกไม่ได้นะครับ


อีกส่วนก็คือวิชาบังคับเลือกตามอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ ก็มีวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ฯ ขยันเข้าเรียนและส่งงานให้ครบนะครับ ที่สำคัญคือทำด้วยตัวเองนะอย่าให้เพื่อนทำให้เวลาสอบจะลำบาก วิชาของรัฐศาสตร์ก็ไม่เช็คชื่อแต่ว่าถ้าอยากได้ A นะก็ต้องไปฟังแนวคิดการตอบคำถามเพราะถ้าอ่นเองก็หลายเล่มและหนามากๆๆๆๆ วิชาจิตวิทยาฯมีทั้ง Lab ทำแบบเข้าใจด้วยนะสอบไม่ยากหรอกและ Lectureเริ่มอ่านแต่เนิ่นๆนะเล่มหนาเหมือนกัน วิชาชีววิทยา
ก็คล้ายชีวะตอนม.ปลายแต่ว่าละเอียดกว่า เอาเป็นว่าถ้ามีปัญหาการเรียนอะไรก็แล้วแต่ถามพี่ๆได้ทุกคนนะ เพราะพี่ทุกคนเคยผ่านมาแล้ว มีตั้งแต่ A ไปจนถึง F จะมีประจุบวกบ้างตามชะตากรรมที่ทำไว้ในคะแนนเก็บ บางคนก็โดนM (ขาดสอบ) ,I(ไม่ส่งงาน) , X (เกรดยังไม่ออก) ,W (ถอน) ค่อยๆเรียนรู้นะครับน้อง

สุดท้ายแล้วละ ขอบคุณนะครับที่น้องๆอ่านจนถึงย่อหน้านี้ บางสิ่งพี่ไม่สามารถถ่ายทอดเป็นตัวอักษรได้ นั่นก็คือความรู้สึกดี...ดีใจที่ได้น้องๆมาเป็นน้องคณะ (สำนักฯ)ชีวิตคนเรามันสั้นนะแต่ช่วงเวลาหนึ่งเราก็มาเดินร่วมทางกัน และไปในทางเดียวกัน ขอบคุณฟ้าที่ส่งน้องๆน่ารักมาพบกัน

รักและห่วงใยจากพี่คนหนึ่งที่มีแต่ใจดีๆๆมอบให้

แต่โดยพี่ภูผา 

 .....................................................................................................................................

 ตัวอย่างวิชาที่ต้องเรียน  ของจุฬาฯนะครับ

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 102 หน่วยกิต
1. รายวิชาบังคับร่วม 58 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
2303101 ชีววิทยาทั่วไป 1 3(3-0-6)
2303102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 1(0-3-0)
3017311 สรีรวิทยา 2(2-0-4)
1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 32 หน่วยกิต
3900123 * วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น 3(3-0-6)
3900222 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5)
3900225 สถิติวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4)
3900227 * การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬาและการปฐมพยาบาล 3(2-2-5)
3900228 * จรรยาบรรณและการเป็นผู้นำวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4)
3900229 * การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4)
3900321 ชีวกลศาสตร์การกีฬาขั้นนำ 2(2-0-4)
3901101 * สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 3(2-2-5)
3901309 การประเมินสมรรถภาพทางกาย 3(2-2-5)
3903304 จิตวิทยาสังคมทางการกีฬา 3(3-0-6)
3904206 * โภชนาการการกีฬา 3(3-0-6)
3906202 * หลักการนันทนาการและการจัดการกีฬา 3(2-2-5)
* รายวิชาเปิดใหม่
1.3 กลุ่มวิชาทักษะกีฬา 14 หน่วยกิต
1.3.1 วิชาบังคับทักษะกีฬา 10 หน่วยกิต
3900209 * ฟุตบอล 1(0-2-1)
3900210 * วอลเลย์บอล 1(0-2-1)
3900211 * บาสเกตบอล 1(0-2-1)
3900212 * กระบี่กระบอง 1(0-2-1)
3900213 * กรีฑาลู่ 1(0-2-1)
3900214 * กรีฑาลาน 1(0-2-1)
3900215 * ว่ายน้ำ 1(0-2-1)
3900216 * แบดมินตัน 1(0-2-1)
3900217 * เทนนิส 1(0-2-1)
3900218 * ยิมนาสติก 1(0-2-1)
1.3.2 วิชาบังคับเลือกทักษะกีฬา 4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาการศึกษาดูงานและประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
3900342 * การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 1(0-2-1)
3900403 * ประสบการณ์วิชาชีพ 5(0-15-0)

2. รายวิชาบังคับสำหรับกลุ่มวิชา 24 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
2302167 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
2302168 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)
2304109 ฟิสิกส์การแพทย์ 3(3-0-6)
2304189 ปฏิบัติการฟิสิกส์การแพทย์ 1(0-3-0)
2310303 ชีวเคมีของมนุษย์ 2(2-0-4)
3901201 * สรีรวิทยาการกีฬา 3(2-2-5)
3902201 * เวชศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5)
3902305 การบาดเจ็บจากการกีฬา 3(3-0-6)
3908312 * เออร์โกโนมิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6)

* รายวิชาเปิดใหม่

2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 24 หน่วยกิต
2302167 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
2302168 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)
2310303 ชีวเคมีของมนุษย์ 2(2-0-4)
3904204 * วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 3(2-2-5)
3904303 วิทยาศาสตร์สุขภาพสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
3904304 มาตรฐานและกฎหมายด้านความปลอดภัย 3(3-0-6)
และสุขภาพ
3904307 การวางแผนชีวิตและครอบครัว 3(3-0-6)
3904311 * พฤติกรรมสุขภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพ 2(2-0-4)
3904312 * การส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาการโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา 24 หน่วยกิต
3903201 * จิตวิทยาการกีฬา 3(2-2-5)
3903303 จิตวิทยาบุคลิกภาพทางการกีฬา 2(2-0-4)
3903309 การปรับพฤติกรรมทางการกีฬา 2(2-0-4)
3905201 * หลักการและปรัชญาการฝึกและการโค้ชกีฬา 3(3-0-6)
3905202 * หลักเบื้องต้นในการสอนกีฬา 2(1-2-3)
3905203 * หลักเบื้องต้นในการฝึกกีฬา 3(3-0-6)
3905204 * หลักเบื้องต้นในการโค้ชกีฬา 3(3-0-6)
3905305 การเป็นผู้ตัดสินกีฬา 2(2-0-4)
3905309 * เทคนิคและโปรแกรมการฝึกและการโค้ชกีฬา 2(2-0-4)
3905401 * การบริหารจัดการทีมกีฬา 2(2-0-4)

2.4 กลุ่มวิชานันทนาการศาสตร์และการจัดการกีฬา 24 หน่วยกิต
3906201 * หลักการนันทนาการ 3(2-2-5)
3906303 การเป็นผู้นำนันทนาการ 2(2-0-4)
3906307 นันทนาการชุมชน 2(2-0-4)

* รายวิชาเปิดใหม่

3906309 นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2(2-0-4)
3906314 * นันทนาการสำหรับกลุ่มบุคคลพิเศษ 2(2-0-4)
3907201 * การจัดการกีฬา 3(2-2-5)
3907303 การจัดการด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ 2(2-0-4)
ทางการกีฬา
3907304 กฎหมายและความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการกีฬา 2(2-0-4)
และนันทนาการ
3907306 การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์การกีฬา 2(2-0-4)
3907307 การจัดการด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก 2(2-0-4)
และอุปกรณ์การกีฬา
3907312 * การจัดการกีฬากลางแจ้งและในร่ม 2(1-2-3)

3. วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
3.1 เลือกวิชาเลือกของกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
3.1.1 วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
3.1.2 วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
3.1.3 วิชาเลือกกลุ่มวิชาการโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
3.1.4 วิชาเลือกกลุ่มวิชานันทนาการศาสตร์และการจัดการกีฬา (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
3.2 วิชาเลือกในหรือนอกกลุ่มวิชาหรือนอกคณะ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

..........................................................................................................................................

จบวิทยาศาสตร์การกีฬาไปทำงานอะไร

เรียนจบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถทำงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักสรีรวิทยาการกีฬา นักจิตวิทยาการกีฬา นักเวชศาสตร์การกีฬา โค้ช นักวิชาการด้านสุขภาพ นักโภชนาการกีฬา ผู้แนะนำการออกกำลังกายในฟิตเนส ครู อาจารย์ ทำธุรกิจด้านสุขภาพ เช่น ฟิตเนส สปา เป็นต้น

..........................................................................................................................................

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

จุฬาฯ มหิดล เกษตรศาสตร์ มศว ศิลปากร บูรพา มหาสารคาม เทคโนโลยีสุรนารี ทักษิณ  และอื่นๆ ( หาได้แค่นี้ไว้เดี๋ยวมาลงเพิ่ม )

http://www.unigang.com