ระเบียบการรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 2555 Update !!

 

 

 โครงการรับตรงที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ
   
 รับตรง
 
โครงการรับตรง
 รับสมัคร (12 - 29 ก.ย. 54)
   
 
  
 
 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

 
ชนบท / ในเขตเมือง

 

 
โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
 รับสมัคร (12 - 29 ก.ย. 54)

 

 


 นักศึกษาผู้พิการ

 

โครงการนักศึกษาผู้พิการ
 รับ สมัคร (7 - 9 ก.ย. 54) ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ อาคารสำนักงานอธิการบดี มธ. ศูนย์รังสิต โทร 02-564-4444 ต่อ 1298-9

 

 


มธ. ลำปาง

 

โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 รับสมัคร (12 - 29 ก.ย. 54)

 

 


 สสวท.

 

โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)
 รับสมัคร (12 - 29 ก.ย. 54)

 

 


สอวน.

 

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)
 รับสมัคร (12 - 29 ก.ย. 54)

เรียนดีภาคกลาง

 

 

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
 รับสมัคร (12 - 29 ก.ย. 54)

  กีฬา

 

 

โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

 

 


 

 มหาดไทย

 

โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ

 

 


กิจกรรมจิตอาสา

 

โครงการรับนักเรียนจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 อยู่ระหว่างดำเนินการ