รับสมัครโควตารับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2555
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะเกษตร กำแพงแสน

พฤหัส 10 พฤศจิกายน 2554 - ศุกร์ 09 ธันวาคม 2554