นิยามอาชีพ
          ช่วยบรรเทาหรือป้องกันการขยายตัวของปัญหาทางสังคมและปัญหาส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นเฉพาะรายบุคคลและรายกลุ่ม ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่ประสบปัญหา ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น หาอาชีพให้  ให้บริการทางด้านสวัสดิการอื่น ๆ และให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและทางการแพทย์ : ใช้วิธีการสัมภาษณ์และวิธีการอื่น ๆ สอบถามผู้ประสบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล
          ทั่วไปและปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโดยการศึกษาประเมินและวิเคราะห์ลักษณะปัญหาพร้อมกับแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ กำหนดบุคคลที่ต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน ทางการบำบัด ทางสังคมการฟื้นฟูสมรรถภาพ   ทางสังคม การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ประสบปัญหา รวมทั้งการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาให้ตัวเองสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสังคม

ลักษณะของงานที่ทำ
ผู้ปฏิบัติอาชีพนี้จัดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.นักสังคมสงเคราะห์อาชีพ
2. นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร
(ซึ่งจะอาสาเข้ามาทำงานในช่วงภาวะวิกฤติ)

          หน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำหน้าที่สังคมสงเคราะห์วิชาชีพ อันเป็นศิลปะ    แห่งการช่วยเหลือและเป็นการใช้สามัญสำนึกในการช่วยเหลือในสถานการณ์ ที่ไม่สามัญ  โดยมีหน้าที่หลักเป็นสังเขป  ดังนี้
1. ให้คำปรึกษาแนะนำผู้มาใช้บริการ
2. ปฏิบัติหน้าที่หลักตามนโยบายของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ 
3. ประสานงานกับผู้มารับบริการ และหน่วยงานหรือองค์กรบริการทางสังคมที่ผู้รับบริการต้องเกี่ยวข้องด้วย หรือต้องการความช่วยเหลือ  เช่น การสอบถามซักประวัติ เพื่อให้ทราบว่าผู้มารับบริการมีความเดือดร้อนเรื่องใด และ
ต้องจัดส่งไปยังหน่วยงานที่ให้การบริการต่าง ๆ  เช่น หาอาชีพที่เหมาะสม  หาทุนประกอบอาชีพ  แหล่งที่พัก  โรงพยาบาลและสวัสดิการอื่น ๆ  ที่จำเป็น
4. ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาทางสังคมสงเคราะห์  
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากแก่นักสังคมสงเคราะห์ของ   หน่วยงานต่าง ๆ
6. อาจทำหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญ และตามการให้การบริการขององค์กร   (Case Workers)  เช่น
- ดูแลปัญหาครอบครัวแตกแยกปัญหาเกี่ยวกับ สวัสดิการของ     ครอบครัว อาชีพของบุคคลในครอบครัว 
- ดูแลเด็กผู้ด้อยโอกาสและรับเข้าอยู่ในสถาบันและบ้านสงเคราะห์  การให้ สวัสดิการแก่เด็ก
- ให้สวัสดิการแก่ผู้ป่วยทางด้านจิตใจทางร่างกายหรือผู้พิการ  การอบรมทางสังคมแก่ผู้ได้รับทัณฑ์บน และการช่วยเหลือผู้อพยพ
- อาจทำหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม เช่น จัดระบบงานเกี่ยวกับโครงการทางสังคม การศึกษา จัดหางานอาชีพ และการสันทนาการ   จัดหาอาชีพในศูนย์ชุมชน ค่ายพักผ่อนหรือจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  หรือส่งเสริมสวัสดิการ กลุ่มเกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเรือน เป็นต้น

สภาพการจ้างงาน
          ผู้ประกอบอาชีพนี้ จะได้รับการว่าจ้างขั้นต้นตามวุฒิการศึกษาในภาครัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน  ส่วนผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนสูงกว่า  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณ ดังนี้

ประเภทองค์กร                        อัตราเงินเดือน
ภาครัฐบาล                                 7,260   
องค์กรพัฒนาเอกชน                7,260 - 8,000   
องค์กรระหว่างประเทศ            18,000 - 26,000  
  
          กำหนดเวลาการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์วันละ 8 ชั่วโมง แต่บุคคลในอาชีพนี้มักจะทำงานเกินเวลาตามความสมัครใจ ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่นี้ต้องแบ่งเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัวให้เหมาะสม 

สภาพการทำงาน
          นักสังคมสงเคราะห์อาจวางแผนการทำงาน การประชุม การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้มาใช้บริการในสำนักงาน และออกเยี่ยมบ้านผู้มารับบริการตามกำหนดการ  เช่น กลุ่มฟื้นฟูสภาพครอบครัวกลุ่มแม่นอกสมรสเพื่อไปช่วยคอยแนะนำบุคคลในครอบครัวทุกคน ช่วยแนะนำให้ได้งานทำหาอาหาร  หรือนมให้เด็กเล็กจัดภาวะแวดล้อมให้    เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เป็นต้น อาจต้องปฏิบัติงานอยู่ในต่างจังหวัดหรือพื้นที่ทุรกันดาร
          สำหรับนักสังคมสงเคราะห์อาจมีความเสี่ยงอยู่บ้างเมื่อปฏิบัติงานกับกลุ่มที่มีปัญหาทางสังคมอย่างรุนแรง เช่น ในกรมราชทัณฑ์ หรือชุมชนในพื้นที่มียาเสพติด  

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
ผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
2. มีใจรัก ชอบช่วยเหลือ เพราะงานสังคมสงเคราะห์ คือ การบริการ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 
3. เป็นคนเปิดกว้าง มองโลกในแง่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อผู้คนและต่อปัญหา
4. เป็นบุคคลที่เปิดรับต่อประมวลปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไข
5. มีลักษณะอบอุ่น มนุษยสัมพันธ์ดี และเข้ากับชุมชนได้ดี

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้  ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ  :  เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า จะต้องเข้าสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ละคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ


สวัสดิการสังคม    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

โอกาสในการมีงานทำ
          ผู้ประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห์ปัจจุบันมีน้อยมาก ไม่พอรับกับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จากช่วงภาวะเศรษฐกิจของประเทศถดถอย  สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากร ทางด้านสังคมสงเคราะห์น้อยมากในปีหนึ่ง ๆ และไม่      พอเพียงที่จะรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ  โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ และเมือง    อุตสาหกรรม ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์คนหนึ่งจะรับดูแลปัญหาของผู้มารับบริการประมาณ 10  -  15  ราย หน่วยงานที่มีความต้องการผู้ประกอบอาชีพนี้   คือ   กลุ่มสหวิชาชีพ   กรมราชทัณฑ์   กรมประชาสงเคราะห์  หน่วยงานพัฒนาเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้าน ฯลฯ และเนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในตลาดแรงงานมีน้อย ทำให้อาชีพนี้เป็นที่ต้องการขององค์กรพัฒนาเอกชนมาก  เช่น สหทัยมูลนิธิ หรือมูลนิธิต่าง ๆที่ดูแลบุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคม  

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
          ผู้ประกอบอาชีพนี้ มีโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ถ้ารับ   ราชการจะได้รับการเลื่อนขั้นและเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถและการศึกษา   เพิ่มเติม
ในหน่วยงานพัฒนาชุมชน  ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน  3  ปี อาจได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าหรือหัวหน้า ถ้ามีประสบการณ์ 5 ปี อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น   ผู้จัดการโครงการ ส่วนในหน่วยงานเอกชนอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามโครงสร้างขององค์กร

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล
เจ้าหน้าที่ประสานงานในองค์กรระหว่างประเทศ
ผู้ประสานงานโครงการหัวหน้าฝ่ายตรวจเยี่ยม
สถานประกอบการขององค์การแรงงานโลก 
ผู้ตรวจเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนขององค์กรแรงงานโลก
เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของหน่วยงานองค์กร สหประชาชาติ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
แหล่งจัดหางานในเว็บไซต์ และหนังสือพิมพ์กรมประชาสงเคราะห์
กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
หน่วยงาน และสถานที่นักศึกษาไปทำการฝึกงาน
หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน
กรมจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)
สหทัยมูลนิธิ โทร. 02 - 381 - 8834 -6
e-mail: [email protected]

นิยามอาชีพ
          ช่วยบรรเทาหรือป้องกันการขยายตัวของปัญหาทางสังคมและปัญหาส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นเฉพาะรายบุคคลและรายกลุ่ม ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่ประสบปัญหา ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น หาอาชีพให้  ให้บริการทางด้านสวัสดิการอื่น ๆ และให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและทางการแพทย์ : ใช้วิธีการสัมภาษณ์และวิธีการอื่น ๆ สอบถามผู้ประสบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล
          ทั่วไปและปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโดยการศึกษาประเมินและวิเคราะห์ลักษณะปัญหาพร้อมกับแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ กำหนดบุคคลที่ต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน ทางการบำบัด ทางสังคมการฟื้นฟูสมรรถภาพ   ทางสังคม การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ประสบปัญหา รวมทั้งการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาให้ตัวเองสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสังคม

ลักษณะของงานที่ทำ
ผู้ปฏิบัติอาชีพนี้จัดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.นักสังคมสงเคราะห์อาชีพ
2. นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร
(ซึ่งจะอาสาเข้ามาทำงานในช่วงภาวะวิกฤติ)

          หน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำหน้าที่สังคมสงเคราะห์วิชาชีพ อันเป็นศิลปะ    แห่งการช่วยเหลือและเป็นการใช้สามัญสำนึกในการช่วยเหลือในสถานการณ์ ที่ไม่สามัญ  โดยมีหน้าที่หลักเป็นสังเขป  ดังนี้
1. ให้คำปรึกษาแนะนำผู้มาใช้บริการ
2. ปฏิบัติหน้าที่หลักตามนโยบายของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ 
3. ประสานงานกับผู้มารับบริการ และหน่วยงานหรือองค์กรบริการทางสังคมที่ผู้รับบริการต้องเกี่ยวข้องด้วย หรือต้องการความช่วยเหลือ  เช่น การสอบถามซักประวัติ เพื่อให้ทราบว่าผู้มารับบริการมีความเดือดร้อนเรื่องใด และ
ต้องจัดส่งไปยังหน่วยงานที่ให้การบริการต่าง ๆ  เช่น หาอาชีพที่เหมาะสม  หาทุนประกอบอาชีพ  แหล่งที่พัก  โรงพยาบาลและสวัสดิการอื่น ๆ  ที่จำเป็น
4. ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาทางสังคมสงเคราะห์  
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากแก่นักสังคมสงเคราะห์ของ   หน่วยงานต่าง ๆ
6. อาจทำหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญ และตามการให้การบริการขององค์กร   (Case Workers)  เช่น
- ดูแลปัญหาครอบครัวแตกแยกปัญหาเกี่ยวกับ สวัสดิการของ     ครอบครัว อาชีพของบุคคลในครอบครัว 
- ดูแลเด็กผู้ด้อยโอกาสและรับเข้าอยู่ในสถาบันและบ้านสงเคราะห์  การให้ สวัสดิการแก่เด็ก
- ให้สวัสดิการแก่ผู้ป่วยทางด้านจิตใจทางร่างกายหรือผู้พิการ  การอบรมทางสังคมแก่ผู้ได้รับทัณฑ์บน และการช่วยเหลือผู้อพยพ
- อาจทำหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม เช่น จัดระบบงานเกี่ยวกับโครงการทางสังคม การศึกษา จัดหางานอาชีพ และการสันทนาการ   จัดหาอาชีพในศูนย์ชุมชน ค่ายพักผ่อนหรือจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  หรือส่งเสริมสวัสดิการ กลุ่มเกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเรือน เป็นต้น

สภาพการจ้างงาน
          ผู้ประกอบอาชีพนี้ จะได้รับการว่าจ้างขั้นต้นตามวุฒิการศึกษาในภาครัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน  ส่วนผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนสูงกว่า  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณ ดังนี้

ประเภทองค์กร                        อัตราเงินเดือน
ภาครัฐบาล                                 7,260   
องค์กรพัฒนาเอกชน                7,260 - 8,000   
องค์กรระหว่างประเทศ            18,000 - 26,000  
  
          กำหนดเวลาการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์วันละ 8 ชั่วโมง แต่บุคคลในอาชีพนี้มักจะทำงานเกินเวลาตามความสมัครใจ ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่นี้ต้องแบ่งเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัวให้เหมาะสม 

สภาพการทำงาน
          นักสังคมสงเคราะห์อาจวางแผนการทำงาน การประชุม การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้มาใช้บริการในสำนักงาน และออกเยี่ยมบ้านผู้มารับบริการตามกำหนดการ  เช่น กลุ่มฟื้นฟูสภาพครอบครัวกลุ่มแม่นอกสมรสเพื่อไปช่วยคอยแนะนำบุคคลในครอบครัวทุกคน ช่วยแนะนำให้ได้งานทำหาอาหาร  หรือนมให้เด็กเล็กจัดภาวะแวดล้อมให้    เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เป็นต้น อาจต้องปฏิบัติงานอยู่ในต่างจังหวัดหรือพื้นที่ทุรกันดาร
          สำหรับนักสังคมสงเคราะห์อาจมีความเสี่ยงอยู่บ้างเมื่อปฏิบัติงานกับกลุ่มที่มีปัญหาทางสังคมอย่างรุนแรง เช่น ในกรมราชทัณฑ์ หรือชุมชนในพื้นที่มียาเสพติด  

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
ผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
2. มีใจรัก ชอบช่วยเหลือ เพราะงานสังคมสงเคราะห์ คือ การบริการ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 
3. เป็นคนเปิดกว้าง มองโลกในแง่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อผู้คนและต่อปัญหา
4. เป็นบุคคลที่เปิดรับต่อประมวลปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไข
5. มีลักษณะอบอุ่น มนุษยสัมพันธ์ดี และเข้ากับชุมชนได้ดี

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้  ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ  :  เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า จะต้องเข้าสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ละคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ


สวัสดิการสังคม    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

โอกาสในการมีงานทำ
          ผู้ประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห์ปัจจุบันมีน้อยมาก ไม่พอรับกับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จากช่วงภาวะเศรษฐกิจของประเทศถดถอย  สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากร ทางด้านสังคมสงเคราะห์น้อยมากในปีหนึ่ง ๆ และไม่      พอเพียงที่จะรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ  โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ และเมือง    อุตสาหกรรม ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์คนหนึ่งจะรับดูแลปัญหาของผู้มารับบริการประมาณ 10  -  15  ราย หน่วยงานที่มีความต้องการผู้ประกอบอาชีพนี้   คือ   กลุ่มสหวิชาชีพ   กรมราชทัณฑ์   กรมประชาสงเคราะห์  หน่วยงานพัฒนาเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้าน ฯลฯ และเนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในตลาดแรงงานมีน้อย ทำให้อาชีพนี้เป็นที่ต้องการขององค์กรพัฒนาเอกชนมาก  เช่น สหทัยมูลนิธิ หรือมูลนิธิต่าง ๆที่ดูแลบุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคม  

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
          ผู้ประกอบอาชีพนี้ มีโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ถ้ารับ   ราชการจะได้รับการเลื่อนขั้นและเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถและการศึกษา   เพิ่มเติม
ในหน่วยงานพัฒนาชุมชน  ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน  3  ปี อาจได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าหรือหัวหน้า ถ้ามีประสบการณ์ 5 ปี อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น   ผู้จัดการโครงการ ส่วนในหน่วยงานเอกชนอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามโครงสร้างขององค์กร

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล
เจ้าหน้าที่ประสานงานในองค์กรระหว่างประเทศ
ผู้ประสานงานโครงการหัวหน้าฝ่ายตรวจเยี่ยม
สถานประกอบการขององค์การแรงงานโลก 
ผู้ตรวจเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนขององค์กรแรงงานโลก
เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของหน่วยงานองค์กร สหประชาชาติ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
แหล่งจัดหางานในเว็บไซต์ และหนังสือพิมพ์กรมประชาสงเคราะห์
กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
หน่วยงาน และสถานที่นักศึกษาไปทำการฝึกงาน
หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน
กรมจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)
สหทัยมูลนิธิ โทร. 02 - 381 - 8834 -6
e-mail:
[email protected]

เนื้อหาดีดีจาก  กรมการจัดหางาน