ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบ 8 - 11 ต.ค. 2554) 
         
GAT ความถนัดทั่วไป                                  PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
         PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์                PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์  
         PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู  
         PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์         PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส  
         
PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน                                PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น              
        
PAT 7.4 ภาษาจีน                                       PAT 7.5 ภาษาอาหรับ            
        
PAT 7.6 ภาษาบาลี

 

http://unigang.com