คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้ทีกำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป

กำหนดการ

 

รับสมัครสอบเลือกวิชา และระบุจังหวัดที่ประสงค์จะไปสอบ  14 พฤศจิกายน 2554

เปิดระบบรับสมัครสอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 น.
- ขั้นตอนการลงทะเบียนและการสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา

ลงทะเบียนสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา คลิกที่นี่

ชำระเงินค่าสมัครสอบ 15 พฤศจิกายน 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ 1 ธันวาคม 2554

กำหนดการสอบ 7 - 8 มกราคม 2555

ประกาศผลสอบ 5 กุมภาพันธ์ 2555

 

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

 


เภสัช ขอนแก่น ให้ดูกลุ่มที่ 2 นะครับ


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555
--------------------------------------
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป
เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้
1. วิธีการคัดเลือก
1. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์
http://www.kcn.ac.th โดยใช้คะแนนผลการสอบ GAT, PAT2 ครั้งที่ 1/2555, คะแนนผลการทดสอบ
วิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2555 และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน จำนวน 160 คน 

ระบบรับสมัครจะปิดวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 20.00 น.

รายละเอียดทั้งหมด http://www.kcn.ac.th/newkcnpachasompan/st55/Binder1.pdf

 


โครงการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านวรรณคดีไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

7 วิชาสามัญที่ต้องสอบ คือ ไทย สังคม อังกฤษ

http://human.hum.ku.ac.th/news/attachnews/03-1318827208.pdf


จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย

โครการรับตรงปกติ

http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/normal.pdfมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครการรับตรงปกติ

 

 


มหาวิทยาลัยมหิดล 
โควตาความถนัดทางอาชีพ

โครงการอื่น ๆ ของมหิดล โหลดระเบียบการฉบับเต็มไปอ่านเลยจ้า  http://www.mahidol.ac.th/quota2012/doc/FinalVersion.pdf


มหาวิทยาลัยศิลปากร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า(ยกเว้น ผู้สมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น) ในสถานศึกษา 28 จังหวัด(กาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรีชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรีปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยา เพชรบุรีระนอง ระยอง ราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทอง และอุทัยธานี) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 

รายละเอียด เพิ่มเติม  http://www.quota.su.ac.th/newquota/pdf/order2555.pdf


 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ยังมีอีกหลายคณะนะครับ เข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ link ด้านล่าง

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.entrance.psu.ac.th/2555/news/pdf/10_GAT_PAT(28-Jun-55).pdf

 


 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์(Clearing House)
 

รายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.kmutt.ac.th/admission/bachelor/arch

 


แม่ฟ้าหลวง

โครงการรับตรงกลางผ่านเคลียริ่ง เฮาส์ (7 วิชาสามัญ)

นักเรียนที่จะสมัครเข้าในระบบนี้จะต้องสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ของ สทศ.
สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชาดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์สมัคร

 

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
นักเรียนสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2554
(นักเรียนต้องไปสมัครกับ สทศ. เองล่วงหน้า)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยใช้คะแนนสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ให้ดำเนินการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน - วันที่ 20 ธันวาคม 2554
นักเรียนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 7 - 8 มกราคม 2555
(จัดสอบโดย สทศ.)

สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
เดือนกุมภาพันธ์ 2555

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมวลผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา /
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงกลางโดยใช้ข้อสอบ 7 รายวิชาสามัญ
(ระบบเคลียริ่ง เฮาส์)
เดือนกุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืือกให้กับ สอท. เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับประกาศ
ให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์และใช้ตัดสิทธิ์ในระบบรับตรงอื่นๆรวมทั้งคัดสิทธิ์ในระบบ แอดมิชชั่นกลางด้วย
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2555

สอท. จัดทำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงกลางโดยใช้ข้อสอบ 7 รายวิชาสามัญ
(ระบบเคลียริ่ง เฮาส์) และออกประกาศเพื่อให้ผู้มีมีรายชื่อแจ้งยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่นักเรียนได้รับการคัดเลือก ภายในเวลาที่กำหนด โดยให้นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่ง หากไม่ดำเนินการใดๆจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2555

ทางเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th/quota/index.html

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก โดยเลือกได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น

หมายเหตุ : วิชาสามัญ 7 วิชาได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน เวลาสอบ 1 ชั่งโมง 30 นาที ผลคะแนนใช้สำหรับการคัดเลือกในระบบรับตรงในปีที่รับสมัครเท่านั้น

นักเรียนที่จะสมัครเข้าในระบบนี้จะต้องสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ของ สทศ. สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชาดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์สมัคร

(กำหนดการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบทาง www.mfu.ac.th)

รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ระบบระบบรับตรงใช้ข้อสอบส่วนกลาง คลิกที่นี่
 


มหาวิทยาลัยบูรพา

ให้เปิดรอบการรับสมัคร ครั้งที่ 2 นะครับ

   - ระเบียบการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด คลิกที่นี่
   - ระเบียบการรับตรงทั่วประเทศ คลิกที่นี่
 


กสพท  จ้า ต้องสอบทุกวิชา 


ใครหาเจอ คณะอื่น ๆ  มหาลัยอื่น ๆ ช่วยบอกด้วยจ้า