วันที่ 20 สิงหาคม 2560

เปิดรับสมัคร สอบวิชาสามัญ 7 วิชา โดย สทศ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้ทีกำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป

กำหนดการ

 

รับสมัครสอบเลือกวิชา และระบุจังหวัดที่ประสงค์จะไปสอบ  14 พฤศจิกายน 2554

เปิดระบบรับสมัครสอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 น.
- ขั้นตอนการลงทะเบียนและการสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา

ลงทะเบียนสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา คลิกที่นี่

ชำระเงินค่าสมัครสอบ 15 พฤศจิกายน 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ 1 ธันวาคม 2554

กำหนดการสอบ 7 - 8 มกราคม 2555

ประกาศผลสอบ 5 กุมภาพันธ์ 2555

 

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

 


เภสัช ขอนแก่น ให้ดูกลุ่มที่ 2 นะครับ


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555
--------------------------------------
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป
เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้
1. วิธีการคัดเลือก
1. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์
http://www.kcn.ac.th โดยใช้คะแนนผลการสอบ GAT, PAT2 ครั้งที่ 1/2555, คะแนนผลการทดสอบ
วิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2555 และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน จำนวน 160 คน 

ระบบรับสมัครจะปิดวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 20.00 น.

รายละเอียดทั้งหมด http://www.kcn.ac.th/newkcnpachasompan/st55/Binder1.pdf

 


โครงการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านวรรณคดีไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

7 วิชาสามัญที่ต้องสอบ คือ ไทย สังคม อังกฤษ

http://human.hum.ku.ac.th/news/attachnews/03-1318827208.pdf


จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย

โครการรับตรงปกติ

http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/normal.pdfมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครการรับตรงปกติ

 

 


มหาวิทยาลัยมหิดล 
โควตาความถนัดทางอาชีพ

โครงการอื่น ๆ ของมหิดล โหลดระเบียบการฉบับเต็มไปอ่านเลยจ้า  http://www.mahidol.ac.th/quota2012/doc/FinalVersion.pdf


มหาวิทยาลัยศิลปากร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า(ยกเว้น ผู้สมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น) ในสถานศึกษา 28 จังหวัด(กาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรีชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรีปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยา เพชรบุรีระนอง ระยอง ราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทอง และอุทัยธานี) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 

รายละเอียด เพิ่มเติม  http://www.quota.su.ac.th/newquota/pdf/order2555.pdf


 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ยังมีอีกหลายคณะนะครับ เข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ link ด้านล่าง

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.entrance.psu.ac.th/2555/news/pdf/10_GAT_PAT(28-Jun-55).pdf

 


 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์(Clearing House)
 

รายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.kmutt.ac.th/admission/bachelor/arch

 


แม่ฟ้าหลวง

โครงการรับตรงกลางผ่านเคลียริ่ง เฮาส์ (7 วิชาสามัญ)

นักเรียนที่จะสมัครเข้าในระบบนี้จะต้องสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ของ สทศ.
สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชาดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์สมัคร

 

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
นักเรียนสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2554
(นักเรียนต้องไปสมัครกับ สทศ. เองล่วงหน้า)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยใช้คะแนนสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ให้ดำเนินการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน - วันที่ 20 ธันวาคม 2554
นักเรียนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 7 - 8 มกราคม 2555
(จัดสอบโดย สทศ.)

สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
เดือนกุมภาพันธ์ 2555

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมวลผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา /
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงกลางโดยใช้ข้อสอบ 7 รายวิชาสามัญ
(ระบบเคลียริ่ง เฮาส์)
เดือนกุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืือกให้กับ สอท. เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับประกาศ
ให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์และใช้ตัดสิทธิ์ในระบบรับตรงอื่นๆรวมทั้งคัดสิทธิ์ในระบบ แอดมิชชั่นกลางด้วย
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2555

สอท. จัดทำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงกลางโดยใช้ข้อสอบ 7 รายวิชาสามัญ
(ระบบเคลียริ่ง เฮาส์) และออกประกาศเพื่อให้ผู้มีมีรายชื่อแจ้งยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่นักเรียนได้รับการคัดเลือก ภายในเวลาที่กำหนด โดยให้นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่ง หากไม่ดำเนินการใดๆจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2555

ทางเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th/quota/index.html

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก โดยเลือกได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น

หมายเหตุ : วิชาสามัญ 7 วิชาได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน เวลาสอบ 1 ชั่งโมง 30 นาที ผลคะแนนใช้สำหรับการคัดเลือกในระบบรับตรงในปีที่รับสมัครเท่านั้น

นักเรียนที่จะสมัครเข้าในระบบนี้จะต้องสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ของ สทศ. สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชาดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์สมัคร

(กำหนดการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบทาง www.mfu.ac.th)

รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ระบบระบบรับตรงใช้ข้อสอบส่วนกลาง คลิกที่นี่
 


มหาวิทยาลัยบูรพา

ให้เปิดรอบการรับสมัคร ครั้งที่ 2 นะครับ

   - ระเบียบการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด คลิกที่นี่
   - ระเบียบการรับตรงทั่วประเทศ คลิกที่นี่
 


กสพท  จ้า ต้องสอบทุกวิชา 


ใครหาเจอ คณะอื่น ๆ  มหาลัยอื่น ๆ ช่วยบอกด้วยจ้า

 1. ความเห็นยอดนิยม

 2. zigura
  01/10/2554 12:39 | 8
  ของม.เกษตรไม่มีสอบหรอค่ะ อยากรู็วิชาที่จะสอบค่ะ
 3. ShockChamp
  01/10/2554 11:39 | 7
  ทำไมเปิดศูนย์สอบน้อยจังเลย
 4. nontong6
  01/10/2554 19:29 | 6
  ทำไมมันมีน้อยจัง - - เหมือนกับว่า มหาลัยจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไรเลย
 5. P.Kla
  26/10/2554 16:41 | 6
  ผมจ่ายให้ได้ครับ ส่งใบจ่ายตังมาให้ผม ผมจะเอาไปจ่ายให้ครับ [email protected]
 6. MaiiHoO
  01/10/2554 17:55 | 5
  ม.เกษตรไม่มีหรอค่ะ??

498906

เข้าชม

124

ตอบกลับ

เปิดรับสมัคร สอบวิชาสามัญ 7 วิชา โดย สทศ

โพสต์เมื่อ 19/10/2554 21:12 | 1
บูรพาไม่เห็นมีบอกเลยอ้ะค้ะว่าคณะไหนบ้าง ??!

ความคิดเห็น

wannida_keng 28/10/2554 12:11

มี เราเห็นอยู่ในกำหนดการของ มหาลัย อะ
โพสต์เมื่อ 19/10/2554 21:33 | 0
ทำไมมันปริิ้้นไม่ได้ ถ้ามันปริ้นไม่ได้ จ่ายตังไม่ทัน ก็ไม่สนละนะ
โพสต์เมื่อ 23/10/2554 20:03 | 0
พี่กล้าค่ะ จะมีกำหนดการเลื่อนระยะเวลาชำระเงินออกมาหรือเปล่าค่ะ สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม
โพสต์เมื่อ 24/10/2554 15:47 | 0
เคยลองไปดูที่เว็บของสถาบันแล้วครับ   แต่ว่าไม่พบอะไรเลย  แล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าคณะครุศาสตร์ สาขามัธยัมศึกษาชีวะนั้นต้องสอบวิชาไหนบ้าง(มศว,มน) 

ความคิดเห็น

Hima 24/10/2554 22:10

ที่เรารู้นะ มศว ไม่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮ้าส์
โพสต์เมื่อ 25/10/2554 14:08 | 1
ตอนนี้ATM ทั้งหมดไม่มีเงินกดแล้ว
จะเอาที่ไหนมาจ่ายเซเว่นก็ปิด ตะกายออกจากซอยยังไม่ได้เลย
น้ำที่บ้านมิดหัวแล้วนะ  ข้าวจะกินยังไม่มีเลย
ท่วมมาตั้งแต่ต้นเดือนจะสิ้นเดือนยังไม่อยากจะลดเลย
หรือต้องให้กรุงเทพจมก่อนถึงจะเลื่อนเนี่ย
คนสมัคร7หมื่น จ่ายอยู่2หมื่นคน 5หมื่นคน ไม่เห็นหัวเลย
โพสต์เมื่อ 25/10/2554 17:50 | 0
ขอบคุณน่ะที่ตอบกลับมา
แต่ใครรู้ว่า มน คณะศึกษาสตร์ สาขาชีววิทยาต้องสมัครวิชาไหนบ้าง แล้วขอถามให้เพื่อนอีกขอ คือเพื่อนสมัคร ม.ธรรม คณะพยาบาล(ในโครต้าชนบท)ต้องสมัครวิชาไหนบ้างครับ ขอบคุณครับผม...
โพสต์เมื่อ 26/10/2554 16:39 | 1
พี่กล้าคะ แล้วคนที่สมัครไปแล้วแล้วไปจ่ายเงินไม่ได้อ่ะ จะต้องทำยังไง
ตอนนี้ที่บ้านน้ำท่วมอยู่ ธนาคารก็ปิด 7-11 ก็ปิด 
แบบนี้เค้าจะเลื่อนกำหนดการจ่ายเงินให้มั๊ยค่ะ
คือมันจำเป็นจริงๆอ่ะคะ หรือว่าเราต้องโทรไปบอกทาง สทศ เองอ่ะคะ
ตอนนี้เครียดมากๆเลนค่ะ ทำไงดี T-T

ความคิดเห็น

P.Kla 26/10/2554 16:41

ผมจ่ายให้ได้ครับ ส่งใบจ่ายตังมาให้ผม ผมจะเอาไปจ่ายให้ครับ [email protected]
โพสต์เมื่อ 26/10/2554 19:09 | 0

สมัคเเล้วจะยก้ลิกเหมือน gat pat หรือเปล่าคร๊

โพสต์เมื่อ 26/10/2554 21:03 | 0
ของม.ขอนแก่นนี้มีคณะไหนบ้างคะที่ต้องใช้ 7วิชา??

ความคิดเห็น

pongpangtg 01/11/2554 05:42

มข. รอบโควต้า ไม่ใช้ 7วิชาครับ
โพสต์เมื่อ 27/10/2554 02:18 | 0
7 วิชานี่สอบเพื่อยื่นรับตรงอย่างเดียวใช่มั้ยคะ เกี่ยวกับแอดมิดชั่นอ่ะป่าว
โพสต์เมื่อ 27/10/2554 19:46 | 0
เกษตรมีมั้ยค่ะ
โพสต์เมื่อ 28/10/2554 13:19 | 0

จะรู้ได้ยังไงค่ะว่าพยาบาลต้องสอบ 7 วิชารึป่าว
ที่ไปดูตามเว็บมหาวิทยาลัยเค้าไม่ใช้เลย
มี มหิดลที่ใช้ แต่ไม่สมัครมหิดล
แล้วอย่างงี้ไม่สอบก้อได้ใช่มั้ยค่ะ

ความคิดเห็น

beeroveryou 28/10/2554 13:22

ช่วยบอกรายละเอียดให้หน่อย ณ๊ ค๊

P.Kla 01/11/2554 21:50

มหิดลใช้นะครับ เกื้อการุณก็ใช้ แนะนำให้สมัคร
โพสต์เมื่อ 28/10/2554 13:20 | 0
เด็กซิ่วว  สอบได้ป่าวอ่า

ความคิดเห็น

tjmedia 30/10/2554 00:40

ได้ครับ
โพสต์เมื่อ 01/11/2554 19:29 | 0
พี่กล้าครับ เดกซิ่วสอบอะไรได้บ้างครับwhat

ความคิดเห็น

P.Kla 01/11/2554 21:49

ต้องดูระเบียบการของแต่ละมหาลัย เพราะบางที่ก็ได้ บางที่ก็ไม่ได้
โพสต์เมื่อ 02/11/2554 18:42 | 0
พี่กล้า คือว่าปริ้นไม่ได้อ่ะ เลยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี
ช่วยตอบด้วยนะ

ความคิดเห็น

P.Kla 02/11/2554 21:23

น้องลองกด ปิด ปุ่มด้านบนขวา หรือ ไม่ก็ลองเปลี่ยน webbroswer นะครับ หรือไม่ก็ลองเปลี่ยน คอม
โพสต์เมื่อ 03/11/2554 05:26 | 0
ผมสมัครก่อนวันที่ 30 แต่ไปจ่ายตังค์วันที่ 2 กับจ่ายไม่ได้?

ความคิดเห็น

P.Kla 07/11/2554 23:43

ได้
โพสต์เมื่อ 07/11/2554 21:39 | 0
คณะของมหาลัยต่างๆขึ้นอยู่ คือคณะที่เขาร่วม 7วิฃาสามัญใฃ่มั้ยค่ะ

ความคิดเห็น

P.Kla 07/11/2554 23:43

ใช่ครับ
โพสต์เมื่อ 08/11/2554 11:18 | 0
พี่คะ พอสมัครแล้วตอนที่เปลี่ยนจังหวัด
มันขึ้น Runtime Error  ตอนนี้ยังสมัครไม่ได้เลยอะ
ใครมีปัญหาแบบนี้มั่ง หรือเป็นแต่เครื่องเรา

ความคิดเห็น

P.Kla 08/11/2554 11:25

ลองเปลี่ยน webbroswer นะครับ
โพสต์เมื่อ 10/11/2554 16:49 | 0
พี่คะ  ลองเปลี่ยน webbroswer แล้วอ่ะคะ   แต่มันก็ยังขึ้น Runtime Error  อยู่เลยค่ะ   ทำยังไงดีค่ะ  หนูยังไม่ได้โอนตังเลย เพราะใบเก่ามันเขียนกำหนดโอนสิ้นเดือน ต.ค. แล้วกะจะเปลี่ยนเป็นแบบกำหนดโอน 14 พ.ย. แต่พอเข้าไปก็  Error  อ่ะคะ  ทำไงดีค่ะ ?

ความคิดเห็น

P.Kla 11/11/2554 00:48

ปัญหาของน้องเหมือนจะเป็นกันหลายคน คงต้องโทรไปแจ้ง สทศ อย่างเดียวแล้วอะครับ
โพสต์เมื่อ 11/11/2554 00:33 | 0

     วันนี้ให้เพื่อนปริ้นท์ใบจ่ายเงินมาให้สดๆ พอเอาไปจ่ายที่ธนาคาร พี่พนักงานบอกว่าคีย์ข้อมูลไม่เข้า - -* นั่งคีย์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง ยังไงก็ไม่เข้า พี่เค้าบอกว่าเหมือนระบบมันไม่ให้ชำระ พี่เค้าก็ถามพนักงานคนอื่นๆว่าช่วงนี้มีค่าเกี่ยวกับการชำระจ่าย สทศ. มามั่งมั๊ย ?    เค้าก็บอกว่าไม่มีเลย...แล้วก็ไม่มีข้อมูลจากทางโน้นเเจ้งมาที่ธนาคารเรื่องการชำระด้วย  พี่พนักงานถามเราอีกว่ายังไม่หมดเขตชำระใช่มั๊ย เราบอกเค้าว่า สทศ.ให้ชำระได้ถึงวันที่ 15 พ.ย. ค่ะ   พอเรากลับมาดูในเว็บ สทศ. ที่บ้าน ดันล็อกอินไม่เข้า !! มันอะไรกันเนี่ย ? อัพเดตระบบเว็บเเล้วเเน่เหรอ ? ถ้าเเค่ประกาศว่าให้จ่ายได้ถึงวันที่ 15 พ.ย. เฉยๆ แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรืออัพเดตข้อมูลเก่าของคนที่สมัครไปเเล้วแต่น้ำท่วม!   แล้วพวกเราจะทำยังไงดีล่ะ...พอเราจะลงทะเบียนใหม่ มันก็บอกว่าเลขบัตรประชาชนนี้ รหัสผ่านนี้ลงทะเบียนไปเเล้วอีก....ถ้าจ่ายไม่ทัน ไม่สอบเเล้วนะ จะทำใจ ไม่รู้จะทำยังไง เหมือนใบชำระเงินในเว็บ สทศ. มันหมดเขตไปเมื่อ 31 ต.ค. รึเปล่าคะ ? เกี่ยวมั๊ย ?  ใครรู้ช่วยตอบเราทีนะ เราร้อนใจมาก ขอบคุณมากๆเลยค่ะ  : )

ความคิดเห็น

P.Kla 11/11/2554 00:53

คือธนาคารใช้ได้ 2 ที่คือ กรุงไทย ไทยพาณิชย์ ให้น้องลองจ่ายดี 7-11 นะครับ เท่าที่ผมลองดูผมเข้าเว็บ สทศได้ และก็เป็นข้อมูลเก่าใช้ได้ปกติ จ่ายเงินวันสุดท้าย 15 พย ให้ลองไหม่นะ
โพสต์เมื่อ 11/11/2554 10:57 | 0

ค่ะ จะลองใหม่ เเต่เมื่อวานก็จ่าย เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-11 มานะ ไม่ได้น่ะค่ะ เลยไปธนาคารไทยพาณิชย์ เดี๋ยวจะลองใหม่ค่ะ

โพสต์เมื่อ 11/11/2554 10:59 | 0
มันเป็นแบบนี้ค่ะพี่ คือพอพิมพ์เลขประชาชนกับรหัสผ่าน เเล้วกด เข้าสู่ระบบ แล้วมันดันกลับมาหน้าล็อกอินเหมือนเดิม

ความคิดเห็น

P.Kla 11/11/2554 11:02

ผมว่าน้องควรจะต้องลองโทรไปคุยกับ สทศ เลยนะครับ เพราะผมเข้าของผม ก็ปกติ นะครับ
โพสต์เมื่อ 11/11/2554 11:05 | 0

หนูว่า  webrowser หนูคงมีปัญหามั๊งคะ เมื่อกี้เอาของเพื่อนมาลองล็อกอินก็เข้าไม่ได้น่ะ

ความคิดเห็น

P.Kla 11/11/2554 11:13

อ่อ งั้นก็ใช้คอมเครื่องอื่น >.<
โพสต์เมื่อ 14/11/2554 14:57 | 0

พี่กล้าคับ ผมเป็นเด็กซิ่วผมผมจะเข้า มข ต้องสอบม๊ะคับ ถ้าสมมติคณะที่ผมจะเข้าต้องใช้อ่ะคับ ตอบที ^^

abac