วันที่ 20 สิงหาคม 2560

เปิดรับสมัคร สอบวิชาสามัญ 7 วิชา โดย สทศ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้ทีกำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป

กำหนดการ

 

รับสมัครสอบเลือกวิชา และระบุจังหวัดที่ประสงค์จะไปสอบ  14 พฤศจิกายน 2554

เปิดระบบรับสมัครสอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 น.
- ขั้นตอนการลงทะเบียนและการสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา

ลงทะเบียนสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา คลิกที่นี่

ชำระเงินค่าสมัครสอบ 15 พฤศจิกายน 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ 1 ธันวาคม 2554

กำหนดการสอบ 7 - 8 มกราคม 2555

ประกาศผลสอบ 5 กุมภาพันธ์ 2555

 

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

 


เภสัช ขอนแก่น ให้ดูกลุ่มที่ 2 นะครับ


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555
--------------------------------------
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป
เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้
1. วิธีการคัดเลือก
1. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์
http://www.kcn.ac.th โดยใช้คะแนนผลการสอบ GAT, PAT2 ครั้งที่ 1/2555, คะแนนผลการทดสอบ
วิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2555 และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน จำนวน 160 คน 

ระบบรับสมัครจะปิดวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 20.00 น.

รายละเอียดทั้งหมด http://www.kcn.ac.th/newkcnpachasompan/st55/Binder1.pdf

 


โครงการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านวรรณคดีไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

7 วิชาสามัญที่ต้องสอบ คือ ไทย สังคม อังกฤษ

http://human.hum.ku.ac.th/news/attachnews/03-1318827208.pdf


จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย

โครการรับตรงปกติ

http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/normal.pdfมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครการรับตรงปกติ

 

 


มหาวิทยาลัยมหิดล 
โควตาความถนัดทางอาชีพ

โครงการอื่น ๆ ของมหิดล โหลดระเบียบการฉบับเต็มไปอ่านเลยจ้า  http://www.mahidol.ac.th/quota2012/doc/FinalVersion.pdf


มหาวิทยาลัยศิลปากร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า(ยกเว้น ผู้สมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น) ในสถานศึกษา 28 จังหวัด(กาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรีชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรีปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยา เพชรบุรีระนอง ระยอง ราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทอง และอุทัยธานี) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 

รายละเอียด เพิ่มเติม  http://www.quota.su.ac.th/newquota/pdf/order2555.pdf


 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ยังมีอีกหลายคณะนะครับ เข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ link ด้านล่าง

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.entrance.psu.ac.th/2555/news/pdf/10_GAT_PAT(28-Jun-55).pdf

 


 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์(Clearing House)
 

รายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.kmutt.ac.th/admission/bachelor/arch

 


แม่ฟ้าหลวง

โครงการรับตรงกลางผ่านเคลียริ่ง เฮาส์ (7 วิชาสามัญ)

นักเรียนที่จะสมัครเข้าในระบบนี้จะต้องสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ของ สทศ.
สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชาดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์สมัคร

 

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
นักเรียนสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2554
(นักเรียนต้องไปสมัครกับ สทศ. เองล่วงหน้า)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยใช้คะแนนสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ให้ดำเนินการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน - วันที่ 20 ธันวาคม 2554
นักเรียนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 7 - 8 มกราคม 2555
(จัดสอบโดย สทศ.)

สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
เดือนกุมภาพันธ์ 2555

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมวลผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา /
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงกลางโดยใช้ข้อสอบ 7 รายวิชาสามัญ
(ระบบเคลียริ่ง เฮาส์)
เดือนกุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืือกให้กับ สอท. เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับประกาศ
ให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์และใช้ตัดสิทธิ์ในระบบรับตรงอื่นๆรวมทั้งคัดสิทธิ์ในระบบ แอดมิชชั่นกลางด้วย
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2555

สอท. จัดทำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงกลางโดยใช้ข้อสอบ 7 รายวิชาสามัญ
(ระบบเคลียริ่ง เฮาส์) และออกประกาศเพื่อให้ผู้มีมีรายชื่อแจ้งยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่นักเรียนได้รับการคัดเลือก ภายในเวลาที่กำหนด โดยให้นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่ง หากไม่ดำเนินการใดๆจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2555

ทางเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th/quota/index.html

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก โดยเลือกได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น

หมายเหตุ : วิชาสามัญ 7 วิชาได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน เวลาสอบ 1 ชั่งโมง 30 นาที ผลคะแนนใช้สำหรับการคัดเลือกในระบบรับตรงในปีที่รับสมัครเท่านั้น

นักเรียนที่จะสมัครเข้าในระบบนี้จะต้องสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ของ สทศ. สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชาดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์สมัคร

(กำหนดการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบทาง www.mfu.ac.th)

รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ระบบระบบรับตรงใช้ข้อสอบส่วนกลาง คลิกที่นี่
 


มหาวิทยาลัยบูรพา

ให้เปิดรอบการรับสมัคร ครั้งที่ 2 นะครับ

   - ระเบียบการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด คลิกที่นี่
   - ระเบียบการรับตรงทั่วประเทศ คลิกที่นี่
 


กสพท  จ้า ต้องสอบทุกวิชา 


ใครหาเจอ คณะอื่น ๆ  มหาลัยอื่น ๆ ช่วยบอกด้วยจ้า

 1. ความเห็นยอดนิยม

 2. zigura
  01/10/2554 12:39 | 8
  ของม.เกษตรไม่มีสอบหรอค่ะ อยากรู็วิชาที่จะสอบค่ะ
 3. ShockChamp
  01/10/2554 11:39 | 7
  ทำไมเปิดศูนย์สอบน้อยจังเลย
 4. nontong6
  01/10/2554 19:29 | 6
  ทำไมมันมีน้อยจัง - - เหมือนกับว่า มหาลัยจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไรเลย
 5. P.Kla
  26/10/2554 16:41 | 6
  ผมจ่ายให้ได้ครับ ส่งใบจ่ายตังมาให้ผม ผมจะเอาไปจ่ายให้ครับ [email protected]
 6. MaiiHoO
  01/10/2554 17:55 | 5
  ม.เกษตรไม่มีหรอค่ะ??

498905

เข้าชม

124

ตอบกลับ

เปิดรับสมัคร สอบวิชาสามัญ 7 วิชา โดย สทศ

โพสต์เมื่อ 03/10/2554 18:19 | 4
มีแค่นี้ใช่ไหมครับ ยังไงๆ ถ้ามีเพิ่มก็ขอให้ update ด้วยนะ ครับ
ขอบคุณมากๆ ครับ
โพสต์เมื่อ 03/10/2554 18:23 | 0
กสพท ต้องสมัคร แล้สก้จ่ายเงินค่า สมัครสอบอีก 700 ใช่มั้ยค่ะ แล้วที่จ่ายไป 700 ตอนแรก คืออะไรค่ะ คือ งง อ้ะค่ะ

ความคิดเห็น

P.Kla 04/10/2554 09:44

อันนั้นค่าสอบวิชาเฉพาะ มั้ง
โพสต์เมื่อ 03/10/2554 19:02 | 1
สวัสดีค่ะ พี่กล้า คะอยากทราบว่า ใน ม.ศิลปากร คณะศึกษา สาขาภาษาไทย มันไม่มี เเลวหนูไปหาข้อมูลเค้าบอกว่า เข้าได้สองทางคือ1.โรงการสืบสาน ของพวกทางตะวันตก เเละ2 . แอด   งั้นเเสดงว่าหนูก็ต้องรอแอดอย่าเดียวใช่ไหมคะ  เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ หมดสิทธิ์ใช่ไหมคะ 

ความคิดเห็น

P.Kla 04/10/2554 09:44

น่าจะเป็นแบบที่น้องเข้าใจครับผม

auvespa 05/10/2554 10:01

ขอบคุณค่ะพี่กล้า เเล้วต้องสอบวิชาสามัญอะไรบ้างอ่ะค่ะ หนูรู้ว่าที่เเน่ๆต้องสอบ ไทย สังคม อังกฤษ เเต่ไม่เเน่ใจว่าต้องสอบเลขหรือเปล่า เพราะบางมหาลัยเค้ายังไม่ออกระเบียบการมาเลยค่ะ หนูก้เลยยังไม่ได้สมัครเลยค่ะ แอบกลัวไม่ทันเค้าค่ะ วานพี่กล้าช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

P.Kla 05/10/2554 23:18

คณิตไม่ต้องสอบ ครับผม คิดว่า ระเบียบการมาทีหลังคงจะไม่มีแล้วครับ เพราะจะทำให้เกิดการไม่เป็นธรรม

auvespa 06/10/2554 21:40

พี่กล้าคะ ทำไมหนูเปิดดูรับตรงของม.มหาสารคามไม่ได้อ่ะคะ กดไปลิ้งของ ม. เค้าเลยอ่ะค่ะ พี่คะเเล้วม.ขอนเเก่น นี่ถ้าจะเข้าก็ต้องรอแอดอย่างเดียวเเล้วใช่ไหมคะ

P.Kla 06/10/2554 23:01

อันนี้ผมก็หาไม่เจอเหมือนกันครับ T__T เค้าปรับหน้าเว็บใหม่เล่นเอางง เลย
โพสต์เมื่อ 03/10/2554 21:03 | 0
ขอบคุณมากๆ นะคะ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
โพสต์เมื่อ 03/10/2554 21:16 | 1
พี่คะ พิมใบสมัครไม่ได้ เกิดจากอะไร  ใครเปนบ้างง
โพสต์เมื่อ 04/10/2554 00:51 | 0
รอบแอดมิดชั่นปี 55 ได้ใช้วิชาสามัญ 7 วิชา มั้ยคะ

ความคิดเห็น

P.Kla 04/10/2554 09:42

ไม่ต้องสอบ ครับ
โพสต์เมื่อ 04/10/2554 09:30 | 1
พิมพ์ใบสมัครไม่ได้เหมือนกัน มันค้าง รอโหลดนานมากก็ยังไม่ได้ ทำไงดี จะไปจ่ายตังก็ไม่ได้
โพสต์เมื่อ 04/10/2554 11:10 | 1
พิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้sad

ความคิดเห็น

Chiqishi 04/10/2554 11:53

http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2279080
โพสต์เมื่อ 04/10/2554 11:35 | 0
วิธีพิมพ์ใบจ่ายตังน้ะ http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2279080   

คลิกๆๆ
โพสต์เมื่อ 04/10/2554 20:56 | 0
หนูสู่เข้าระบบไม่ได้อ่ะค่ะ เเต่ลงทะเบียนเเล้ว พอพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน กับรหัส มันก็รีเฟรชตัวเองอ่ะค่ะ เข้าสมัครสอบไม่ได้ ตอนเวลา 21.00 น. นะค่ะ

ความคิดเห็น

P.Kla 04/10/2554 22:00

ลองใหม่อีกรอบนะครับ
โพสต์เมื่อ 05/10/2554 09:14 | 0
เฮ้อ ไม่มีใครรู้วิธีแก้เลยหรอครับ พิมพ์นามสกุลผิด
โพสต์เมื่อ 05/10/2554 15:24 | 0
สายศิลป์ แม่ฟ้าหลวง ต้องสอบวิชาอะไรบ้างค่ะ
โพสต์เมื่อ 05/10/2554 18:57 | 0
ผมจะลงของ พระจอมเกล้าธนบุรี มีเดียอาตส์ ต้องสอบ ไทย Eng สังคม ผมเลือกลงแค่ 3 อันนี้ได้ใช่ไหมครับ ?

ความคิดเห็น

P.Kla 05/10/2554 22:43

เลือกเฉพาะวิชาที่เราใช้
โพสต์เมื่อ 06/10/2554 09:09 | 0
อยากรู้จังงง ว่าที่ไหน เปิดรับ โครงการรับตรงกลางผ่านเคลียริ่ง เฮาส์  บ้างอ่าคร๊ what
โพสต์เมื่อ 06/10/2554 11:19 | 0

ทำไมเวลาสมัครแล้วเลือกจังหวัดที่ สามารถติดต่อได้  ผมเลือก นครศรีธรรมราชแล้ว มัน  error ครับ

เป็นเพราะระบบใช่ไหมครับ

ใครรู้ช่วยบอกหน่อยน่ะครับ ขอบคุณครับ

โพสต์เมื่อ 06/10/2554 13:06 | 0

อยากทราบว่า ถ้าทางมหาลัยต้องการแค่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

เราสามารถที่จะเลื่อกสอบทั้งหมด 7 วิชาเลยได้ไหม

ขอความกรุณาตอบด้วยนะ

ความคิดเห็น

KkKkKkKk 07/10/2554 13:10

น่าจะได้นะครับเพียงแต่ใช้แค่ 3วิชาเท่านั้นเอง
โพสต์เมื่อ 06/10/2554 18:49 | 0
ปริ้นใบสมัครแล้ว จ่ายเงินแล้ว
แต่เข้าไปเช็คสถานะไม่ได้ อ่า
โพสต์เมื่อ 06/10/2554 19:31 | 0
frownเปลี่ยนสนามสอบได้ป่าววคั๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  

ความคิดเห็น

P.Kla 06/10/2554 22:06

เปลี่ยนได้ครับ ให้ ติ๋ก ลบของเก่าออก
โพสต์เมื่อ 07/10/2554 10:57 | 0
ศิลปกรรมไม่ยักกะมีแฮะ =_=
hot
โพสต์เมื่อ 07/10/2554 15:41 | 0

อยากรู้ว่าถ้าสมัครบัญชี จุฬา ไปแล้ว
ยังสมัครอักษร หรือคณะอื่นของจุฬาได้อีกหรือเปล่าคะ??
เห็นเพื่อนบอกว่าได้ แต่จะถูกตัดสิทธิ์บัญชี
เพราะตอนที่สมัครบัญชี เค้าบอกว่าจะนับเอาครั้งที่จ่ายเงินหลังสุดเป็นเกณฑ์

what

โพสต์เมื่อ 07/10/2554 18:29 | 0

Oh! My god!!!!!!!!!!!!!

โพสต์เมื่อ 07/10/2554 20:46 | 0

พิมพ์ข้อมูลผิด จะแก้ยังไงครับ
 

ความคิดเห็น

P.Kla 08/10/2554 00:25

ลอง loging เข้าไปใหม่นะครับ มันแก้ได้
โพสต์เมื่อ 07/10/2554 23:41 | 0
จุฬา กันนะ
เพิ่ลๆ
โพสต์เมื่อ 08/10/2554 16:05 | 0

คือจะเข้าลาดกระบังอะค่ะ แต่ไม่รู้ว่าต้องใช้วิชาใดสอบบ้าง หรือว่าไม่ใช้กันแน่ เพราะหาในเว็บ สจล. ไม่มีอะค่ะ

ความคิดเห็น

P.Kla 08/10/2554 22:35

ณ เวลานี้ ไม่มี สาขาใดของ ลาดกระบังต้องใช้
โพสต์เมื่อ 08/10/2554 20:44 | 0
ตอนนี้อยู่ม.5อ่ะค่ะ งงมากมายกับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาัลัย เดี๋ยวต้องสอบ o-netมั่ง  gat-patมั่ง 7 วิชาสามัญมั่ง แล้วแต่มหาวิทยาลัยก็ไม่เหมือนกันอีก
พอดีอยากจะสอบเข้าหมอค่ะ เข้าไปอ่านระเบียบต่างๆของ
กสพท. แล้ว  แล้วเอนท์ตรงหมอของแต่ละมหาวิทยาลัยมันมีรึป่าว ถ้ามีแล้ว 2 อย่างนี้มันเหมือนรึแตกต่างกันรึป่าวคะ

ใครที่รู้ช่วยตอบด้วยนะคะ

ความคิดเห็น

P.Kla 08/10/2554 22:37

http://unigang.com/Article/8648 น้องลองอ่านนะครับ
โพสต์เมื่อ 09/10/2554 12:41 | 1
แล้วคณะที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในตารางข้างบนนี่ต้องสอบรึป่าวครับ สับสนมากเลย
และก็ผมสมัคร โควตา มน มช รับตรงธรมมศาสตร์  และก็รอสมัครของบางมด ลาดกระบัง เกษตร บูรพา เนี่ย อ่าครับ ต้องสอบ 7 วิชาสามัญด้วยรึป่าวครับ

ความคิดเห็น

P.Kla 09/10/2554 19:02

ตารางข้างบนเป็นข้อมูลที่ผมรวมมาครับ ผมหาได้แค่นี้ และคิดว่าอาจจะมีเพียงแค่นี้
โพสต์เมื่อ 09/10/2554 14:23 | 0

พี่ครับผมกรอกนามสกุลผิดครับ พอ login เข้าไปแก้ พอตอนกดลบมันเด้งกลับไปหน้าอื่นครับ มันแก้ไม่ได้ มีวิธิไหนบ้างมั้ยครับ

ความคิดเห็น

P.Kla 09/10/2554 19:01

ให้ยื่นใบคำร้อง ใน เว็บ สทศ มีให้โหลด
โพสต์เมื่อ 09/10/2554 17:47 | 0
พี่คะ ม.บูรพา ใช้ 7 วิชาหลัก สำหรับคะณะไหนบ้างคะ

เข้าเว็บ มหาลัยแล้วไม่มีบอกคะ  ช่วยตอบด้วยนะคะ..............

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็น

P.Kla 09/10/2554 18:56

มีบอกนะครับ น้องดูดีดี มันจะอยู่ในระเบียบการ โดยจะเป็นการคัดเลือกครั้งที่ 2
โพสต์เมื่อ 09/10/2554 17:49 | 0
แล้วของ มข. คณะศึกษาศาสตร์ใช้มั้ยคะ

ความคิดเห็น

P.Kla 09/10/2554 19:00

ไม่ต้องครับ
โพสต์เมื่อ 09/10/2554 21:51 | 0
- แล้วเหมือน มอ. มหาวิทยาลัยเค้าก้อมีสอบวิชาต่างๆยุแล้ว
แล้วเค้าก้อเอา คะแนนเจ็ดวิชาสามัญด้วย (บางคณะ) หรอค่ะ

- แร้วคณะที่ไม่ระบุในนี้ ก้อเลือกได้โดยไม่ต้องสมัคร 7 วิชาสามัญ ใช่มั้ยค่ะ

โพสต์เมื่อ 10/10/2554 15:06 | 0
โอนเงินชำระค่าสมัครสอบ ได้ทุกธนาคารใช่ไหมคะ

ความคิดเห็น

P.Kla 10/10/2554 18:04

7-11 ก็ได้ นะ
โพสต์เมื่อ 10/10/2554 20:23 | 0
ขอบคุณพี่มากๆๆๆๆๆๆๆนะคะ  +.+!
โพสต์เมื่อ 10/10/2554 20:57 | 0
พี่คะ รอบ Addmission ต้องใช้คะแนน 7 วิชาหลัก
เป็นส่วนร่วมในการยื่นคะแนน มั้ยคะ

ความคิดเห็น

P.Kla 10/10/2554 22:25

ไม่ใช้ ครับ
โพสต์เมื่อ 11/10/2554 11:19 | 0
ขอบคุณค่ะ  >o<
โพสต์เมื่อ 11/10/2554 12:08 | 0

แล้ว ม.นเรศวร ใช้ไหมค่ะ 7 วิชาสามัญ  อ่ะค่ะ

ความคิดเห็น

P.Kla 12/10/2554 08:10

ไม่ใช้ครับ
โพสต์เมื่อ 11/10/2554 12:12 | 0
ช่วย ส่งมาให้ด้วยน่ะ ขอบคุณ ค่ะ
 
โพสต์เมื่อ 11/10/2554 17:14 | 0
อยุธยา น้ำท่วม เน็ตก็ใช้ไม่ได้ ไปจ่ายตังค์ก็ไม่ได้
ยังไม่สามารถสมัครได้ sadsadsad
โพสต์เมื่อ 12/10/2554 02:00 | 0
พี่คร่ะขอถามไรหน่อยคร่ะ  คือว่าอันนี้เด็กซิ่วก้อสมัครได้ใช่ไหมเอ่ย ข้องใจมาก งงอ่ะคร่ะ >.<

ความคิดเห็น

P.Kla 12/10/2554 08:11

สมัครได้ครับ แต่ดูด้วยว่า มหาวิทยาลัยไหน รับเด็กซิ่ว บ้าง
โพสต์เมื่อ 12/10/2554 11:02 | 0
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
โพสต์เมื่อ 12/10/2554 16:13 | 0
ม.บูรพา ใช้มั้ยค่ะ
โพสต์เมื่อ 12/10/2554 16:32 | 0
สอบสถาปัตย์ต้องลงวิชาไรมั่งคับ ของมหาลัยส่วนใหญ่ 
โพสต์เมื่อ 12/10/2554 20:24 | 0
รบกวนตอบหนูทีนะคะ คือธรรมศาสตร์โครงการรับตรงอ่ะมีแค่คณะเดียวที่ต้องสอบ 7 วิชาใช่มั้ยคะ ? คณะอื่นสาขาอื่นไม่ต้องใชไหมคะ ?
ไม่เข้าใจค่ะ ถ้าไม่รบกสนมากอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเคลียร์ริ่งเฮ้า 7วิชาอ่ะค่ะ งงว่ามันอันเดียวกันไหม งงค่ะ

ความคิดเห็น

P.Kla 12/10/2554 20:26

http://unigang.com/Article/8648 ลองอ่าน
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 13:54 | 0
สอบหมอ ต้องใช้ กสพท.ป่าวครับ? หรือว่าใช้แค่ 7 วิชาครับsurpriseflight

ความคิดเห็น

P.Kla 13/10/2554 18:50

7 วิชา กับ วิชาเฉพาะแพทย์
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 19:28 | 0

อยากถามว่าระเบียบการของ มอเชียงใหม่ มีมั้ยเอ่ย ใครรู้ช่วยโพสบอกด้วยน่ะ

ค่ะ ขอบคุณค่ะsmile

ความคิดเห็น

P.Kla 13/10/2554 22:50

มช ไม่ต้อง สอบ 7 วิชาครับ
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 20:45 | 0
คือของ ม.ศิลปากร คนที่สามารถสมัครได้คือ 28 จังหวัดที่กล่าวมาเท่านั้นใช่ป่ะคะ frown

ความคิดเห็น

P.Kla 13/10/2554 22:46

ใช่ ครับ
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 23:24 | 0
ที่ม.มหิดลรับตรงนี้ไม่รับเด็กซิ้วหรอค่ะ
โพสต์เมื่อ 14/10/2554 20:48 | 0
สมัครแล้วเรียบร้อยค่ะ
โพสต์เมื่อ 16/10/2554 20:34 | 0
แล้วจะมีมหาลัยอื่นเปิดรับ 7 วิชาสามัญ อีกมั้ยค่ะ 
โพสต์เมื่อ 16/10/2554 21:18 | 0
พี่กล้าครับ ถ้าหากต้องการเข้า มช
ต้องสมัคร 7 วิชานี้หรือเปล่าครับ

แบบว่าผมอยากรู้ว่า มช มีโครงการนี้หรือเปล่าอ่าครับ
แล้วถ้าหากว่ามี แล้วมีคณะอะไรบ้างหรอครับ
โพสต์เมื่อ 19/10/2554 16:11 | 0
ขอเบอร์ติดต่อ สทศ โดยตรงหน่อยครับ
abac