สืบเนื่องจากการที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 ผู้มีสิทธิ์สอบคนใดประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนสนามสอบ เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปสอบ ณ สนามสอบเดิมได้ ขอให้ยื่นคาร้องตามแบบคาร้องทั่วไป (ดังเอกสารที่แนบมาด้วย) ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาทางโทรสารหมายเลข 02-219-2996 ซึ่ง สทศ.จะพิจารณาเปลี่ยนสนามสอบให้ตามความเหมาะสมในการจัดการ (จานวนที่นั่งสอบของ สนามสอบ จานวนแบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารอง) และเหตุผลความจาเป็นของผู้ยื่นคาร้อง หากพ้นกาหนดในการยื่นคาร้องดังกล่าว สทศ.จะไม่รับพิจารณาใบคาร้องนั้นๆ


ผู้ที่ยื่นคาร้องมาแล้ว สทศ.จะแจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนสนามสอบให้ทราบทางโทรศัพท์ และทางระบบ GAT/PAT ของผู้ยื่นคาร้อง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป


http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/7/1134714257fec968a9c80f3d90e47cac.pdf