สมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบคัดเลือกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555
 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ และกองบริการการศึกษาได้จัดทําประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ทุนเพชรสุนันทา และ ประเภทรับตรง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  ไปแล้วนั้น 

กองบริการการศึกษา จึงขอแจ้งปฏิทินกําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีภาคปกติ/ภาคพิเสษ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ และประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ทุนเพชรสุ นันทา และประเภทรับตรง ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕

1. ปฏิทินวันรับสมัคร ปี 55 (25 ต.ค. 54) ฉบับล่าสุด

2. ประกาศรับสมัคร ทุนเพชรสุนันทา ปี 2555

3. ประกาศรับสมัคร ระบบโควตา ปี 2555

4. ประกาศรับสมัคร ประเภทรับตรงภาคปกติ ปี 2555 on-line

 
โควตาต่างและ ทุนเพชรสุนันมา   รับสมัครถึง 20 ธันวามคม 2554

สอบคัดเลือกภาคปกติ ประเภทรับตรงปี 2555  รับสมัครถึง  30  ธันวาคม 2554
 
หน้าเว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://203.155.54.29:81/rg/index.php/th/studentapply2555