อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คืออะไร เรียนอะไร ทำงานอะไร

แต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะตั้งชื่อไม่เหมือนกัน บางที่จะเป็น สาธารณสุขศาสตร์ บางที่ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับ แต่เราก็มาดูกันว่า สาขานี้มันคืออะไร เรียนอะไร ทำงานอะไรได้บ้าง และที่ไหนเปิดสอนบ้าง

ความเป็นมาของภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

เนื่องจากการพัฒนางานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยนั้น มี การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหามลพิษจาก สิ่งแวดล้อมในการทำงาน เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ควัน กลิ่น ก๊าซพิษ ความร้อน เสียงดัง และเชื้อโรคต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นผลทำให้เกิดโรคจากการทำงานเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต เป็นต้น

 ปี พ.ศ. 2472 ได้มีการพัฒนางานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็น ทางการ โดยการผลักดันของนักวิชาการ องค์กรเอกชนและจากแรงงาน เพื่อให้รัฐบาล ดูแลเอาใจใส่สภาพการทำงานให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยมีการนำพระราชบัญญัติของ กระทรวงอุตสาหกรรม มาใช้ถือว่าเป็นกฎหมายด้านอุตสาหกรรมฉบับแรกที่ให้ความ คุ้มครองความปลอดภัย แก่คนงานที่ทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ

 ต่อมาปี พ.ศ. 2477 กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้ เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้มีพระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. 2477 ขึ้น และได้มีการปรับปรุงใหม่ โดยบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2484 กำหนดให้มีการคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของลูกจ้างในสถานประกอบการ แต่การ ดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยในกระทรวงสาธารณสุขในยุคนั้น ยังไม่เน้นการดูแล สุขภาพอนามัยของผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการเท่าที่ควร ผู้บริหารกระทรวง สาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญของงานด้านนี้ จึงได้จัดส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ และกลับมาเริ่มงานใหม่โดยจัดตั้งโครงการ “อาชีวอนามัย” ขึ้นใน ปี พ.ศ. 2510 ในระยะแรกเริ่มสังกัดกองช่างสุขาภิบาล ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “กองอาชีวอนามัย” สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบัน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เราต้องเรียนอะไรบ้าง

สาขานี้จะเน้นไปที่วิทยาศาสตร์ เป็นหลัก โดยปีแรกจะเกี่ยวกับ วิชาทั่วไป  เน้นเคมี ชีวะ  สำหรับฟิสิกส์จะเป็นฟิสิกส์สุขภาพ และอาจจะต้องเรียนแคลคูลัสด้วยเหอะๆ  พอเข้าปี 2 จะได้เรียน Basic Anatomy เกี่ยวกับร่างกายคน ( ไม่แน่ใจนะครับว่าจะต้องเจออาจารย์ใหญ่หรือป่าว !! ) และเราจะได้เรียนพื้นฐานของอาชีวะอนามัยแล้วด้วย  พอขึ้นปี 3 และ 4 หลักสูตรจะเข้มข้นขึ้น จะได้เรียน Diseases หรือพวกโรคภัยไข้เจ็บ ต่างที่ต้องพบเจอในอุตสาหกรรม การจัดารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งอากาศ น้ำ การป้องกันไฟ การกำจัดของเสีย เป็นต้น และก็ต้องไปฝึกงานตามโรงงานต่างๆด้วย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรียนจบแล้วทำงานอะไร

เมื่อจบแล้ว จะแปลงร่างกลายเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ (Safety Officer)โดยอัตโนมัติทำหน้าที่อะไร คร่าวๆ เข้าใจง่ายที่สุด คือ ดูแลความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของผู้ทำงาน พนักงาน แรงงาน คนทำงานในสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงดูแลสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงที่สุด ขณะเดียวกัน ต้องไม่ทำร้าย ทำลายสุขภาพทั้งทางกายและทางใจของผู้ทำงานนักอาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป. จะเป็นคำเรียก สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรอาชีวอนามัย

ปล ความสำคัญของอาชีพนี้คือ ทุกโรงงานจำเป็นต้องมีคนของสาขานี้ ไม่งั้นโรงงานจะไม่ผ่านมาตราฐาน โอกาสได้งานทำ ถ้าเศรษฐกิจดียังไงก็ต้องรับเราเข้าทำงานแน่นอน 555 ถ้าโรงงานปิดเยอะก็คงได้รับกระทบบ้าง ตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ถึงยังไงโอกาศตกงานก็มีไม่มากเพราะสาขานี้เป็นวิทยาศาสตร์ ยังถือว่าขาดแคลนอยู่ดี

สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า

สถาบัน

หลักสูตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ       

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อเนื่อง 2 ปี)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
(ภาคปกติและภาคสมทบ)

วิทยาศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย พ.ศ. 2543
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดัย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2547

 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย   

 

แถมท้ายด้วย  Cartoon สำหรับคนอยากเรียนสายงาน น่าจะเข้าใจได้เลยว่าเราต้องทำงานประมาณนี้ =__=

a

การป้องกันอัคคีภัย

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ กรอกตรวจความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ปตท.

ในที่สุดก็เขียนจบสักที ^___^

http://www.npc-se.co.th