วันที่ 21 สิงหาคม 2560

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คืออะไร เรียนอะไร ทำงานอะไร

แต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะตั้งชื่อไม่เหมือนกัน บางที่จะเป็น สาธารณสุขศาสตร์ บางที่ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับ แต่เราก็มาดูกันว่า สาขานี้มันคืออะไร เรียนอะไร ทำงานอะไรได้บ้าง และที่ไหนเปิดสอนบ้าง

ความเป็นมาของภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

เนื่องจากการพัฒนางานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยนั้น มี การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหามลพิษจาก สิ่งแวดล้อมในการทำงาน เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ควัน กลิ่น ก๊าซพิษ ความร้อน เสียงดัง และเชื้อโรคต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นผลทำให้เกิดโรคจากการทำงานเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต เป็นต้น

 ปี พ.ศ. 2472 ได้มีการพัฒนางานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็น ทางการ โดยการผลักดันของนักวิชาการ องค์กรเอกชนและจากแรงงาน เพื่อให้รัฐบาล ดูแลเอาใจใส่สภาพการทำงานให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยมีการนำพระราชบัญญัติของ กระทรวงอุตสาหกรรม มาใช้ถือว่าเป็นกฎหมายด้านอุตสาหกรรมฉบับแรกที่ให้ความ คุ้มครองความปลอดภัย แก่คนงานที่ทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ

 ต่อมาปี พ.ศ. 2477 กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้ เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้มีพระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. 2477 ขึ้น และได้มีการปรับปรุงใหม่ โดยบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2484 กำหนดให้มีการคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของลูกจ้างในสถานประกอบการ แต่การ ดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยในกระทรวงสาธารณสุขในยุคนั้น ยังไม่เน้นการดูแล สุขภาพอนามัยของผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการเท่าที่ควร ผู้บริหารกระทรวง สาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญของงานด้านนี้ จึงได้จัดส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ และกลับมาเริ่มงานใหม่โดยจัดตั้งโครงการ “อาชีวอนามัย” ขึ้นใน ปี พ.ศ. 2510 ในระยะแรกเริ่มสังกัดกองช่างสุขาภิบาล ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “กองอาชีวอนามัย” สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบัน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เราต้องเรียนอะไรบ้าง

สาขานี้จะเน้นไปที่วิทยาศาสตร์ เป็นหลัก โดยปีแรกจะเกี่ยวกับ วิชาทั่วไป  เน้นเคมี ชีวะ  สำหรับฟิสิกส์จะเป็นฟิสิกส์สุขภาพ และอาจจะต้องเรียนแคลคูลัสด้วยเหอะๆ  พอเข้าปี 2 จะได้เรียน Basic Anatomy เกี่ยวกับร่างกายคน ( ไม่แน่ใจนะครับว่าจะต้องเจออาจารย์ใหญ่หรือป่าว !! ) และเราจะได้เรียนพื้นฐานของอาชีวะอนามัยแล้วด้วย  พอขึ้นปี 3 และ 4 หลักสูตรจะเข้มข้นขึ้น จะได้เรียน Diseases หรือพวกโรคภัยไข้เจ็บ ต่างที่ต้องพบเจอในอุตสาหกรรม การจัดารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งอากาศ น้ำ การป้องกันไฟ การกำจัดของเสีย เป็นต้น และก็ต้องไปฝึกงานตามโรงงานต่างๆด้วย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรียนจบแล้วทำงานอะไร

เมื่อจบแล้ว จะแปลงร่างกลายเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ (Safety Officer)โดยอัตโนมัติทำหน้าที่อะไร คร่าวๆ เข้าใจง่ายที่สุด คือ ดูแลความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของผู้ทำงาน พนักงาน แรงงาน คนทำงานในสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงดูแลสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงที่สุด ขณะเดียวกัน ต้องไม่ทำร้าย ทำลายสุขภาพทั้งทางกายและทางใจของผู้ทำงานนักอาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป. จะเป็นคำเรียก สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรอาชีวอนามัย

ปล ความสำคัญของอาชีพนี้คือ ทุกโรงงานจำเป็นต้องมีคนของสาขานี้ ไม่งั้นโรงงานจะไม่ผ่านมาตราฐาน โอกาสได้งานทำ ถ้าเศรษฐกิจดียังไงก็ต้องรับเราเข้าทำงานแน่นอน 555 ถ้าโรงงานปิดเยอะก็คงได้รับกระทบบ้าง ตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ถึงยังไงโอกาศตกงานก็มีไม่มากเพราะสาขานี้เป็นวิทยาศาสตร์ ยังถือว่าขาดแคลนอยู่ดี

สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า

สถาบัน

หลักสูตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ       

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อเนื่อง 2 ปี)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
(ภาคปกติและภาคสมทบ)

วิทยาศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย พ.ศ. 2543
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดัย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2547

 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย   

 

แถมท้ายด้วย  Cartoon สำหรับคนอยากเรียนสายงาน น่าจะเข้าใจได้เลยว่าเราต้องทำงานประมาณนี้ =__=

a

การป้องกันอัคคีภัย

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ กรอกตรวจความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ปตท.

ในที่สุดก็เขียนจบสักที ^___^

http://www.npc-se.co.th

261372

เข้าชม

13

ตอบกลับ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คืออะไร เรียนอะไร ทำงานอะไร

โพสต์เมื่อ 09/12/2552 13:02 | 0

แล้วทำงานลำบากไหมคะเนี่ย 

ได้เงินเดือนเยอะปร่าอ้ะ ใครรู้ช่วยตอบทีLaughing

โพสต์เมื่อ 09/12/2552 19:12 | 0

น่าสนนะEmbarassed

โพสต์เมื่อ 09/12/2552 20:48 | 0

พี่ครับ อยากได้ ของวิศวกรรมเกษตร อ่ะครับ คือ วิศวกรรม สาขา เกษตร

โพสต์เมื่อ 10/12/2552 01:19 | 0

เหอะๆ

 

ชอบไฟแลบลิ้น 55+

โพสต์เมื่อ 19/12/2552 15:41 | 0
น่าจะทำงานได้ยากเรยนะคะ ผู้หญิงจะทำได้หรอคะ
โพสต์เมื่อ 17/01/2553 17:02 | 0

ที่ มน พะเยา ไม่เปิด คณะนี้ หรอ ค่ะ

 

คือได้ยินว่าเพื่อนเพิ่งไปสอบมาอะค่ะ

โพสต์เมื่อ 14/03/2553 09:46 | 0

นู๊ จาเรียนนนนนนน

 

อยากเรียนนนนนน

โพสต์เมื่อ 16/03/2553 18:39 | 0

ทักทายคร๊ะ...>>>อืม!!lสาขานี้ผู้หญิงก็เรียนได้คร๊ะ..รายวิชาที่เรียนก็เน้นวิทย์เป็นส่วนใหญ่.....จบไปก้มีงานรับแน่ๆ..ถ้าเศรฐกิจยังดีนะ...อิอิ+...สาขานี้เรียนจบไปก็ได้ทำงานจำพวกโรงงานอุตสาหกรรมซะส่วนใหญ่....สำหรับผู้หญิงคงหนักนิดนุงอ่ะนะ....เราต้องเข้มแข็งสิ!!!!...แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องเดือนได้ยินมาว่าเริ่มสตาทร์ที่....หมื่นนUP..มั้งสำหรับสาขานี้นะ....แต่ก้อาจมีลดย่อนกันไปบ้างแล้วแต่ผู้ว่าจ้าง...อิอิ+

.

.

.

ถือว่าเป็นอิกสาขานึงที่กำลังบูมมากนัยตอนนี้...ลองตัดสินจัยกันดูนะ...

 

 

 

 

 

BY..DEK_SAFETY......^^

โพสต์เมื่อ 25/04/2553 20:58 | 0
สาขานี้ ต้องเรียน Anatomy พบอาจารย์ใหญ่ค่ะ ตอนปีี 2 ค่ะ ไม่ผ่านะค่ะ ศึกษาจากคณะแพทย์ที่เค้าผ่ามาแล้วค่ะ ที่ต้องเรียน เพราะว่า เราต้องรู้เรื่องกลไกร่างกายเพื่อพิจารณาเรื่องของการรับสารพิษเข้าในร่างกายและการกำจัดออกโดยกลไกของร่างกายค่ะ ผู้หญิง ผู้ชายเรียนได้หมดคะ่ แต่ว่า เื่มื่อทำงานผู้ชายอาจจะได้เปรียบกว่าค่ะ ในเรื่องของข้อจำกัดบางประการ แล้วแต่โรงงานค่ะ ส่วนความเห็นพี่ ผู้หญิงทำงานนี้ได้เปรียบกว่า ด้านเอกสารและการขอความร่วมมือจากแผนกอื่นๆ คะ่ เพราะว่าพี่ก็ผู้หญิงค่ะ แต่ว่า สวย ถึก และบึกบึน ตลาดงานตอนนี้เปิดกว้างค่ะ หลักๆ วิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพเพื่อสังคมอีกวิชาหนึ่งคะ่ เราจะไปปรับปรุงให้แรงงานไทย มีวิถีชิวิตที่ดีขึ้นโดยใช้หลักกฎหมาย บอกกับนายจ้างให้ปรับปรุง ปฏิบัติตาม ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเสนอแนะนำของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ ดังนั้น นอกจากเราต้องมีความรู้เรื่องวิทย์สุขภาพ มีทักษะด้านการคำนวณนิดหน่อย เราต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานค่ะ อีกทั้งปัจจุบันยังมีระบบต่างๆ เช่น ระบบมอก.18001 หรือ OSHAS18001 ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เราเป็นเครื่องมือในการทำงานมากขึ้น หลายโรงงานก็ต้องอยากได้ระบบเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นโรงงานที่มีมาตฐาน งานทั้งภาครัฐ เช่นกองตรวจความปลอดภัย ศูนย์ตรวจความปลอดภัย กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมีโครงการหรือหน่วยงานมากมายที่ เป็นทีมงาน สนับสนุนงานด้านนี้ค่ะ ,กฟผ.ส่วนเอกชน ก็เช่นในโรงงานที่มีกระบวนการผลิต ทุกโรงงานที่มีคนตั้งแต่ 200 คนขึ้นไปต้องมี จป.วิชาชีพ ประจำ, งานด้านตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน งานการฝึกอบรม เป็นต้น ค่ะ เงินเดือน หมื่น Up แน่นอนค่ะ แต่ว่า เลือกอะไรที่เรียนนะค่ะ ให้ดูีที่ความชอบเป็นหลักค่ะ เพราะว่า เราจบมาต้องทำงานกับมันครึ่งชีวิตนะค่ะน้อง...........ค้นหาตัวเองได้เร็วเท่าไหร่ รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ก็พยายามสู่จุดหมายนะค่ะ พี่เป็นกำลังใจให้ค่ะ
โพสต์เมื่อ 08/05/2553 01:04 | 0

หวัดดี ครับเพื่อน ๆๆ อิอิ

 

 

 

ผม ติดคณะ นี้ ของอุบล อะน่ะ  อยากรู้ว่า ๆๆ     ทำงานรับราชการได้ม่ะ

 

 

แล้ว    ทำไมไม่มีรายชื่อมหาลัยนี้ล่ะครับ ๆๆ

 

 

ถ้า ใคร เป้นรุ่นพี่ผมที่มหาลัย  บอกด้วยน่ะ 

 

[email protected]   เมลล์ ผม น่ะ ฝากด้วย ครับ ๆๆ   

 

ขอข้อมูลด้วยน่ะครับ     ส่งมาให้ด้วยน่ะ ^^

 

 

 

โพสต์เมื่อ 03/06/2553 03:28 | 0

น่าเรียนเป็นยกลุ่มงานที่จำเป็นในด้านความปลอดภัย กฟผ.ฝ่ายควบคุมความปลอดภัยที่ต้องจบด้านนี้ เพราะถูกบังคับตามกฏหมายต้องมี จปวิชาชีพหรือ จปประจำฝ่ายต้องไปที่Site

โพสต์เมื่อ 07/03/2554 17:17 | 0
ตอนนี้ safety ประเทศไทยยังขาดคนที่มีความรู้ความสามารถเยอะครับ
หลักสูตร สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัย บูรพา

เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญา วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
หรือ B.Sc. (Industrial Hygiene and Safety) บัณฑิตที่จบจากสาขานี้ จะสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การส่งเสริม ป้องกัน ตรวจตรา ความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อสืบค้นปัญหาและอันตราย ตลอดจน
ประเมิน แก้ไข ควบคุม ปัญหาที่เกิดหรืออาจจะเกิดจากการทำงาน


น้อง ๆ คนไหนสนใจจะเข้าศึกษาต่อ ทางด้านนี้ลองสอบถามพี่ ๆ ได้ที่ 
www.safetyburaph.com  หรือ www.facebook.com/safetyburapha 
แหล่งที่มา : http://www.safetyburapha.com/Board/index.php?topic=3.0 
หรือ www.ph.buu.ac.th/ 

ประวิทย์ เทพสงเคราะห์
โพสต์เมื่อ 26/06/2555 22:03 | 0
งานราชการสำหรับน้องที่จบทางด้านนี้มาจะเป็นตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ซึ่งจะมีตามเทศบาล อบต. หรือ สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

เว็บข้อมูลเกี่ยวกับอาชีวอนามัยอีกแห่งครับ
http://www.safety-stou.com/sf50/

http://beer-dispensers.us/

http://lolitawineglasses.us/
abac