รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย

 

 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
 
คณะเภสัชศาสตร์เปิดรับตรง นักศึกษาหลักสูตร
 
เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) หลักสูตร 6 ปี
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 
ผู้สนใจกรุณาติดต่อศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา โทร 0-2577-1033, 0-2577-1044,
0-2577-1055 โทรสาร 0-2577-1006
 
หรือติดต่อคณะเภสัชศาสตร์ โทร 0-2577-1028 ต่อ 373 ตั้งแต่บัดนี้-13 มกราคม 2555
 
ดูรายละเอียดได้ที่
http://pharmacy.eau.ac.th/index.php?menu=news_1
 
กำหนดการสอบ
http://pharmacy.eau.ac.th/files_news/schedule_55.pdf