สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 5ทั่วประเทศจำนวน 120คน
เพื่อเข้าร่วมโครงการ ค่ายสานฝันฉันจะเป็นหมอ ครั้งที่ 14ระหว่างวันที่ 20 - 22มกราคม 2555ณ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนแพทย์ การใช้ชีวิต บทบาทของแพทย์ ต่อการดูแลผู้ป่วยและสังคม และเพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกคณะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
   ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมมากมาย เช่นสังเกตการเรียนของนักศึกษาแพทย์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มหกายวิภาคศาสตร์ (ผ่าศพ) สังเกตการปฏิบัติงานของแพททย์และนักศึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล  ฟังบรรยายหัวข้อ “การเรียนแพทย์ มข” เป็นต้น

 หมดเขตรับสมัคร 30 ธันวาคม 2554 ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

http://www.med-kku.com/index.php/topic,8663737.html
http://www.facebook.com/KkuMedCamp