รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2553

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษา โดยต้องศึกษารายวิชาครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. เป็นสตรีโสดอายุระหว่าง 17 – 22 ปี

3. สัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด   เว้นแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว   มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

4. มีสุขภาพสมบูรณ์ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กก.  แต่ไม่เกิน 65 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.

5. มีความประพฤติดี ไม่ผิดกฎหมาย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม

6.ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

กำหนดรับสมัคร     ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. – 31 มี.ค. 53

1.รับสมัครทาง   Internet  : http://www.nc.rtaf.mi.th/nurse   ค่าสมัคร 350 บาท โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในเว็บไซต์

2.ซื้อระเบียบการและใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ   เวลา 08.00 -16.00 น.

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ 350 บาท

สอบถามรายละเอียด     โทร. 0 - 2534-8159   โทรสาร 0-2534-5168

Internet ; http://www.nc.rtaf.mi.th/

e-mail :  [email protected][email protected]

........................................................................................................................................................

 รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปี 2553

หลักสูตรการศึกษา

 •       วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
  จำนวน 145 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่
       • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
       • หมวดวิชาเลือกเสรี
       • หมวดวิชาทหาร
       • หมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพ
       นอกจากนี้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะผู้นำทางทหาร
       ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
      และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  2. เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-20 ปี โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2533-2536)
  3. มีสัญชาติไทย บิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหาร/ตำรวจชั้นสัญญาบัตร
      หรือข้าราชการทหาร/ตำรวจชั้นประทวน ซึ่งเป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดามิใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิด
      สำหรับผู้สมัครที่มีปู่หรือย่า หรือตาหรือยาย มิใช่สัญชาติไทย บิดามารดาต้องเกิดในประเทศไทย
  4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รูปร่างลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสม
      ต่อการรับราชการทหาร และประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า
      42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลการ (BMI)
      ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
  5. ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัว
      ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล จากการตรวจสุขภาพโดยคณะกรรมการแพทย์
       ี่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้ง
  6. มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม
  7. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกกหมาย
  8. ไมอบู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด
      ให้ลงโทษ จำคุก หรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ
  9. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือพักงาน และไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ
       รือหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทุจริตหรือประพฤติเสื่อมเสีย
  10. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนกฏหมาย


การพิจารณาคัดเลือก

 • ใช้ผลการสอบวัดความรู้ เช่นเดียวกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Admission) ของสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
  1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)
  2) ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รหัส 01-06)
  3) ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
  4) ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) กลุ่มที่ 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

จำนวนนักเรียนที่รับ

จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
โดยทุนส่วนตัว จำนวน 60 คน โดนทุนส่วนตัวอื่นๆ จำนวน 30 คน

กำหนดการรับสมัคร

 • จำหน่ายระเบียบการ
14 ธ.ค.52 - 7 มี.ค.53
 • การรับสมัคร:ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
25 ม.ค. - 15 มี.ค.53
 • ส่งคะแนน GPAX, O-NET, GAT, PAT2 ทางไปรษณีย์
1-9 เม.ย.53
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
20 เม.ย.53
 • การทดสอบสุขภาพจิตและตรวจหลักฐาน
23 เม.ย.53
 • การสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
27 - 29 เม.ย.53
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
5 พ.ค.53
 • เปิดการศึกษา
31 พ.ค.53


  การจำหน่ายระเบียบการ


  จำหน่ายระเบียบการสมัครและใบสมัครที่
  - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ 0800 - 18.00 ราคาเล่มละ 100 บาท
  - สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ 150 บาท

      โดยซื้อธนาณัติ สั่งจ่าย ปณจ.สำเหร่ ในนามผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและส่งมาที่
       เลขที่ 504 /57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
       โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้สั่งซื้อที่หน้าซองให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซอง "ซื้อระเบียบการสมัคร"

     
สอบถามรายละเอียด

  โทรศัพท์ 0-2475-2614, 0-2475-2625 โทรสาร 0-2475-2872

http://www.navy.mi.th/nnc/eninfo53.html

 

..........................................................................................................................................................

http://www.rtanc.ac.th/home.html   พยาบาลทัพบก ยังไม่ประกาศรายละเอียดนะครับ

http://www.policehospital.go.th/webnurse/index.php  พยาบาล ตำรวจก็ยังไม่ประกาศ