เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 55 เป็นต้นไป (เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุด)
กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th


**กรณีสอบข้อเขียน**
  - เฉพาะคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ / โครงการเภสัชชุมชม (ทายาทร้านยา)
    ต้องมี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และคะแนน GAT / PAT
  - โครงการส่งเสริมเทคนิคการแพทย์


    - ยื่นเอกสารการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล 
     ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
     ระหว่างวันที่ 6 ก.พ. - 11 มี.ค. 55
    - ยื่นเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ชำระเงินผ่านธนาคาร
     ระหว่างวันที่ 6 ก.พ. - 7 มี.ค. 55 (นับตราประทับไปรษณีย์)


**กรณีสัมภาษณ์อย่างเดียว**
ได้แก่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


    - ยื่นเอกสารการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล 
     ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
     ระหว่างวันที่ 6 ก.พ. - 30 มี.ค. 55 เวลา 09.00 - 15.00 น.
     สอบสัมภาษณ์ในวันที่สมัคร

 

เว็บไซต์หลัก http://admission.hcu.ac.th/index.php