ทุนมูลนิธิไฮน์ริคเบิลล์ ป.ตรี-เอกที่เยอรมนี

 

 

มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ (Heinrich Boll Foundation) ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาด้านการเมือง จากประเทศเยอรมนี มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ที่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ได้รับการยอมรับในประเทศเยอรมนี 
          Heinrich Boll Foundation มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกประมาณ 950 คนต่อปี (ระดับปริญญาตรีและโทประมาณ 790 ทุน ส่วนทุนระดับปริญญาเอก 160 ทุน) โดยไม่จำกัดสาขาวิชา
          ทุนการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ให้กับนักเรียนในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ขณะนี้มูลนิธิเสนอทุนให้โดยเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
          - ผู้สมัครจะต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระยะเวลาที่ให้ทุนการศึกษา
          - ต้องแสดงหลักฐานให้เห็นว่าจบการศึกษาแล้วและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเบื้องต้น เนื่องจากโปรแกรมส่วนใหญ่สนับสนุนนักศึกษาให้เรียนต่อระดับปริญญาโท
          - ต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันเป็นอย่างดี และแสดงหลักฐานว่ามีความรู้ภาษาเยอรมันตามสมควร ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการการเลือก ทั้งการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ปรกติจะใช้ภาษาเยอรมัน ยกเว้นการสัมภาษณ์อาจใช้ภาษาอังกฤษในบางกรณี
          ช่วงเวลาการรับสมัคร โดยปรกติกำหนดเวลาการสมัครปีละ 2 ครั้ง ภายในวันที่ 1 มีนาคม และ 1 กันยายน (กำหนดเวลาและวันที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี)
          สมัครทางไปรษณีย์หรือออนไลน์ ได้ที่ Scholarship Department Heinrich-B?ll-Stiftung Studienwerk Schumannstr. 8 10117 Berlin GERMANY
          Website: 
www.boell.de/scholarships/scholarships.html