ที่มา: Prachachat&Prachachat.net

 

 

องค์กรในฝัน-คนที่นายจ้างต้องการ-ตำแหน่งหางานมากสุด "ไอที บัญชี การตลาด"


จากการเปิดเผยผลวิจัยของกลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2555 รวมถึงการสำรวจตลาดในหัวข้อบริษัทในฝันของคนทำงาน และลักษณะคนทำงานที่องค์กรต้องการ 

 


ปรากฏว่า ในส่วนของการจัดทำคู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2555 (Thailand Salary Guide 2012) มีการจัดทำการเปรียบเทียบเงินเดือนตามหมวดหมู่งานระดับพนักงานอายุ แบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ 

 


หนึ่ง กลุ่มพนักงานอายุงานประมาณ 0-5 ปี

สอง กลุ่มพนักงานอายุงานประมาณ 5 ปีขึ้นไป 

 


ทั้งยังลงรายละเอียดในแต่ละตำแหน่งงานที่แสดงในคู่มือฐานเงินเดือนปี 2555 ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่สำนักงาน, ตำแหน่งวิศวกรรมและเทคนิค, ตำแหน่งเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งที่พูดภาษาญี่ปุ่น 

 


เนื่องจากตำแหน่งเหล่านี้ถือเป็นตำแหน่งที่มีฐานเงินเดือนค่อนข้างสูง เพราะเป็นตำแหน่งเฉพาะที่ต้องมีทักษะและความรู้ความสามารถพิเศษ 
โดยเรื่องนี้ "ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์" ผู้จัดการประจำประเทศ กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการจัดทำคู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2555 เราอ้างอิงจากฐานข้อมูลเงินเดือนของ ปี 2554 และจากการเก็บข้อมูลของตำแหน่งงานต่าง ๆ ในตลาดรวม รวมทั้งการเก็บข้อมูลการประเมินความรู้ความสามารถของพนักงานในหลาย ๆ องค์กร 

 


จนพบว่า การเปรียบเทียบเงินเดือนตามหมวดหมู่งานระดับพนักงานอายุ 0-5 ปี ตำแหน่งงานที่มีตัวเลขเงินเดือนสูงสุด/เดือน คือเทคโนโลยีสารสนเทศ 100,000 บาท รองลงมาคือ การตลาด/ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายขาย และบัญชี 80,000 บาท 

 


นอกจากนั้น เป็นตำแหน่งเลขานุการผู้ดูแลระบบ, บริการลูกค้า, วิศวกรรม, ธุรกิจวิศวกรรม และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 60,000 บาท และตำแหน่งการปฏิบัติตามกฎหมาย 50,000 บาท 

 


ส่วนที่เหลือเป็นตำแหน่งการเงิน, ทรัพยากรมนุษย์ 45,000 บาท, การผลิตทางด้านเทคนิค 40,000 บาท, ตำแหน่งโลจิสติกส์ 30,000 บาท และตำแหน่งทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ 25,000 บาท 

 


ขณะที่การเปรียบเทียบเงินเดือนตามหมวดหมู่งานระดับพนักงาน อายุงานประมาณ 5 ปีขึ้นไป ตำแหน่งงานที่มีตัวเลขเงินเดือนสูงสุดคือ ตำแหน่งการจัดการระดับบน 600,000 บาท รองลงมาคือการเงิน 350,000 บาท 

 


นอกจากนั้นเป็นตำแหน่งวิศวกรรม และธุรกิจวิศวกรรม 300,000 บาท ตำแหน่งบัญชี, ฝ่ายขาย และเลขานุการผู้ดูแลระบบ 220,000 บาท ตำแหน่งทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ 200,000 บาท 

 


ส่วนที่เหลือคือตำแหน่งการตลาด และประชาสัมพันธ์ 180,000 บาท การผลิตด้านเทคนิค 150,000 บาท ซัพพลายเชน 130,000 บาท, บริการลูกค้า 80,000 บาท และประกันภัย, โลจิสติกส์ 60,000 บาท 

 


นอกจากนั้น ผลสำรวจยังระบุชัดว่าในส่วนของตำแหน่งสำนักงาน อายุงานประมาณ 5 ปีขึ้นไป ตำแหน่งหัวหน้า ผู้ควบคุมทางการเงิน เงินเดือนประมาณ 350,000 บาท 

 


ขณะที่ในส่วนของตำแหน่งวิศวกรรมและเทคนิค อายุงานประมาณ 5 ปีขึ้นไป ตำแหน่งผู้จัดการโรงงานเงินเดือนสูงที่สุดในกลุ่มนี้คือ 300,000 บาท 

 


เช่นเดียวกัน ในส่วนของธุรกิจวิศวกรรม ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปด้านเทคนิค เงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท และในส่วนของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งผู้อำนวยการด้านไอที, ผู้จัดการด้านไอที, โปรแกรมเมอร์, ผู้จัดการฝ่ายขายไอที และผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เงินเดือนจะอยู่ที่ 200,000 บาท 

 


ส่วนตำแหน่งที่ต้องพูดภาษาญี่ปุ่น ผลสำรวจปรากฏว่า ในกลุ่มนี้มีตำแหน่งการจัดการระดับบน และผู้อำนวยการฝ่ายขาย เงินเดือนจะอยู่ที่ 150,000 บาท รองลงมาเป็นตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เงินเดือนจะอยู่ที่ 120,000 บาท 

 


ส่วนที่เหลือเป็นตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 100,000 บาท 

 


ฉะนั้น จากตัวเลขผลวิจัยที่กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย แสดงออกมา "ธิดารัตน์" บอกว่า ตำแหน่งงานที่คนทำงานมองหามากที่สุดยังเป็นตำแหน่งไอที บัญชี และการตลาด 

 


"ปี 2554 ผ่านมา มีผู้สมัครงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบทุกสายอาชีพ ยกเว้นบางสายอาชีพที่มีคนหางานลดลง ได้แก่งานธุรกิจ, บุคคล, การเงิน, การตลาด, การขาย และโลจิสติกส์" 

 


"ดังนั้นถ้าดูจากตัวเลขผลวิจัยจะเห็นว่า ตำแหน่งการตลาดเป็นตำแหน่งที่คนหางานมากที่สุด ขณะที่แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในปี 2555 คาดว่ายังคงมีอัตราความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบางสายอาชีพยังคงมองหาผู้สมัครมาเติมเต็มตำแหน่งงานว่างในตลาด เช่น งานออกแบบตกแต่ง, งานขาย, งานบุคคล, งานบัญชี, ธุรการ, ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงงานในกลุ่มสายอาชีพเทคนิค และสายโรงงาน" 
 

 

ผลเช่นนี้ เมื่อมาดูผลสำรวจความคิดเห็นขององค์กรต่อเรื่องลักษณะคนทำงานที่องค์กรต้องการจากการสอบถาม 182 องค์กร ปรากฏว่าผลสำรวจระบุชัดว่า บริษัทต้องการคนที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษามากที่สุด กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ 99% ระบุว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานที่ทุกคนควรมี และเป็นที่น่าสนใจมากกว่ากลุ่มเป้าหมายของหลาย ๆ องค์กรที่ให้ความสำคัญกับภาษาญี่ปุ่น ถึง 16% 
 

 

นอกจากนั้น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐานควรมี พบว่า 98% ให้ความเห็นว่าโปรแกรม MS Office เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ทุกคนควรจะใช้งานในปัจจุบัน 
 

 

ขณะที่ความเห็นต่อเรื่องการเสนอ เงินเดือนสำหรับการรับพนักงานใหม่ 93% จากผลสำรวจเชื่อว่าในปี 2555 สามารถเสนอให้ 5-10% และมีเพียงแค่ 6% ที่ให้ความเห็นว่าสามารถเพิ่มขึ้นได้ 10% ขึ้นไป 
 

 

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข เชื่อว่าบรรยากาศในการทำงาน 64% รองลงมาคือเพื่อนร่วมงาน 22% และเพียงแค่ 7% เชื่อว่าเงินเดือนและผลตอบแทนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข 
 

 

ส่วนความสามารถพื้นฐานที่ต้องการมากที่สุด กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร 63% ในขณะที่ 36% ระบุว่าให้ความสำคัญกับทักษะในการวางแผนจัดการ และเพียง 1% ให้ความสำคัญกับทักษะการนำเสนองาน 
 

 

ในทางกลับกัน เมื่อมาดูผลสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานในประเทศไทยเกี่ยวกับบริษัทในฝันของคนทำงาน ที่สำรวจจากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2,209 คน พบว่าระยะทำงานโดยเฉลี่ยในการทำงานกับบริษัทหนึ่ง ๆ กลุ่มคนทำงานส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าไม่เกิน 5 ปี สูงที่สุดถึง 38% รองลงมาคือมากกว่า 5 ปี 34% และเพียง 1% ที่ให้ความเห็นว่าทำงานโดยเฉลี่ยเป็นเวลานาน 1 ปี 
 

 

โดยมีปัจจัยแปรผันตรงระหว่างกลุ่มคนทำงานกับระยะเวลาในการทำงาน ขึ้นอยู่กับเนื้องานและผลตอบแทน

 

 

สำหรับช่วงเวลาที่คนทำงานสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ดีที่สุด กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าช่วงเช้า (09.00-11.00 น.) 60% เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานดีที่สุด รองลงมาคือช่วงบ่าย (14.00 -16.00 น.) 18% 
 

 

ส่วนปัจจัยที่ส่งเสริมให้ทำงานได้อย่างมีความสุขที่สุด กลุ่มคนทำงานส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า บรรยากาศในการทำงาน 48% เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ทำงานได้อย่างมีความสุขที่สุด รองลงมาคือเพื่อนร่วมงาน 35% และน้อยกว่า 3% คือหัวหน้างาน และวัฒนธรรม/นโยบายองค์กร 
 

 

ขณะที่ปัจจัยส่งเสริมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มคนทำงานส่วนใหญ่เชื่อว่า ลักษณะงาน 37% และเพื่อนร่วมงาน 33% เป็น 2 ปัจจัยหลักที่ช่วยส่งเสริมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผลตอบแทน 7% เป็นปัจจัยรองลงมา 
 

 

ส่วนเรื่องบรรยากาศการทำงานที่ต้องการมากที่สุด พบว่า 45% ต้องการอิสระในการทำงาน และ 40% ต้องการความเป็นกันเอง และความร่วมมือกันในการทำงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เปลี่ยนไป และความคาดหวังของกลุ่มคน Gen Y ในที่ทำงาน 
 

 

นอกจากนั้น กลุ่มคนทำงานส่วนใหญ่ เมื่อเปลี่ยนงานมีความต้องการในเงินเดือนเพิ่มจากเดิมมากกว่า 20% สูงถึง 43% รองลงมา อยากได้เงินเดือนเพิ่มจากเดิม 16-20% ถึง 25% 
 

 

ขณะที่ช่วงอายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเปลี่ยนงาน จากงานวิจัยพบว่า กลุ่มคนทำงานส่วนใหญ่ 59% เชื่อว่าช่วงอายุ 35-40 ปี เป็นช่วงอายุสูงที่สุดที่ยังสามารถเปลี่ยนงานได้ ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายอีก 5% ให้ความเห็นว่า ถึงแม้ว่าจะมีอายุมากกว่า 50 ปี แต่ยังสามารถเปลี่ยนงานได้เช่นกัน 
 

 

ส่วนเรื่องลักษณะบริษัทที่คนทำงานต้องการไปทำงานด้วยมากที่สุด พบว่ากลุ่มคนทำงานส่วนใหญ่สนใจบริษัทข้ามชาติมากที่สุด 70% รองลงมาคือบริษัทคนไทยขนาดใหญ่ 14% รัฐวิสาหกิจ 12% และลักษณะของบริษัทที่อยากทำงานด้วยอื่น ๆ คือบริษัทที่มีความมั่นคงภายใน และบริษัทที่มีการบริหารที่เป็นมาตรฐานสากล 
 

 

นอกจากนั้น ปัจจัยที่กลุ่มคนทำงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการเลือกสมัครงานคือ ชื่อเสียงขององค์กรมากที่สุด 43% รองลงมาคือวัฒนธรรมองค์กร 30% อันดับต่อมาคือขนาดบริษัท 13% ส่วนเหตุผลอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกสมัครงานคือ ความมั่นคงของบริษัท และผลตอบแทน/สวัสดิการ 
 

 

ขณะที่ "เอียน กรันดี้" ผู้จัดการที่ปรึกษาโครงการพิเศษ กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ซึ่งดูแลในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับมองว่า แม้ตลาดในส่วนนี้เฉพาะสิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และประเทศไทยจะค่อนข้างเติบโต 
 

 

"หลายประเทศในกลุ่มนี้มีการลงทุนในประเทศค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่มีอยู่หลายบิ๊กโปรเจ็กต์เยอะมาก ขณะที่ประเทศไทยเองมีการ ปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทในปีหน้า และโดยเฉพาะลาว พม่าเองก็มีการลงทุนในประเทศค่อนข้างเยอะ จึงมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดการแข่งขันในตลาดแรงงาน และมีโอกาสขาดแคลนแรงงานค่อนข้างสูง" 
 

 

"ทั้งยังน่าจะมีการแย่งแรงงานในตลาดเพิ่มขึ้นด้วย แต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ อย่างในสิงคโปร์เอง เขาวางแผนในการแก้แรงงานขาดแคลนด้วยการดิวกับแรงงานท้องถิ่นเข้ามาเสริม ขณะที่อีกทางหนึ่งเขาก็ใช้การแก้กฎระเบียบในการนำเข้าแรงงานเข้าประเทศ เพื่อมาช่วยแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน" 
 

 

ที่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ท้ายที่สุด การจัดทำคู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2555 และผลวิจัยต่อบริษัทในฝันของคนทำงาน และลักษณะคนทำงานที่องค์กรต้องการ ต่างเป็นตัวเลขแสดงผลว่าองค์กรและพนักงานต้องเดินไปในเป้าหมายเดียวกัน คือทำอย่างไรให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข 
 

 

มีผลตอบแทนที่ดี และโอกาสแสดงฝีมือแบบชนิดที่องค์กรใด ๆ จำเป็นต้องแข่งขันกัน 
 

 

ทั้งนั้นไม่ใช่เพื่ออะไร ? 

แต่เพื่อพนักงานทุกคนนั่นเอง ?

Download Full Version 


Credit  http://www.adecco.co.th/adecco-news-detail.aspx?id=1013&c=1