นิยามอาชีพ
          ศึกษาและปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์ หรือจากของจริงตามธรรมชาติเกี่ยวกับพันธุกรรม โครงสร้าง การดำรงชีวิต พฤติกรรม การเจริญเติบโตและพัฒนาการสิ่งแวดล้อม การจัดประเภท และรูปการมูลฐานอื่น ๆ ของชีวิตสัตว์ และนำสิ่งที่ค้นพบมาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัย และสวัสดิภาพของชีวิตมนุษย์ สัตว์ และพืช : ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับชีววิทยาทั่วไป แต่เชี่ยวชาญในการศึกษาชีวิตสัตว์ อาจมีความเชี่ยวชาญในสัตววิทยาสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น วิทยาเอ็มบริโอ สัณฐานวิทยา เซลล์วิทยา วิชาว่าด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตววิทยาที่เกี่ยวกับปลา นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และพาราสิตวิทยา

ลักษณะของงานที่ทำ
          ศึกษาในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หรือจากของจริงตามธรรมชาติ เกี่ยวกับการเกิด การพัฒนาการของโครงสร้างและสรีรวิทยา  การกระจายกรรมพันธุ์  สิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ภายในระหว่างกัน  การจัดประเภทและรูปการมูลฐานของชีวิตสัตว์ และนำสิ่งที่ค้นพบมาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและชีวิตมนุษย์  สัตว์ และพืช 
          วางแผนการทดลอง เดินทางไปศึกษาที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์  หรือเก็บรวบรวมตัวอย่างต่าง ๆ   เพื่อมาศึกษาในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ผ่าและศึกษาตัวอย่างโดยใช้กล้องจุลทรรศน์  เคมีภัณฑ์ วิธีการถ่ายภาพ วัตถุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ  ตั้งชื่อ  จัดประเภท และเก็บรักษาตัวอย่างไม่ให้เสียหายเตรียมตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้มาศึกษาถึงพัฒนาการของโรคต่างๆและศึกษาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ทำการวิเคราะห์เชิงสถิติในข้อมูลที่ได้จากการทดลองและทำรายงานผลการวิเคราะห์ 
          อาจทำการทดลองเกี่ยวกับสัตว์ของตนเอง  อาจนำผลที่ได้จากการทดลองมาใช้ให้เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่ชีวิตมนุษย์

สภาพการจ้างงาน 
          ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา นักวิจัยสัตววิทยาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับเงินเดือนในอัตรา ดังนี้
 
 ประเภทองค์กร           เงินเดือน
        ราชการ                  7,260    บาท  
        รัฐวิสาหกิจ              8,500    บาท
        เอกชน              9,000 –12,000   บาท
 
          ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง แต่อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุด หรือทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทัน  ต่อการใช้งาน
          นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน   อาจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่น  เช่น ค่ารักษาพยาบาล  เงินสะสม  เงินช่วยเหลือ สวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น 

สภาพการทำงาน 
           ผู้ประกอบอาชีพนักวิจัย สัตววิทยา อาจจะต้องปฏิบัติงานในห้องทำงานเหมือนสำนักงานทั่วไป  หรือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดลอง เพื่อปฏิบัติงานด้านการทดสอบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรืออาจจะปฏิบัติงานภาคสนาม  สำรวจและศึกษาจากของจริงในภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูล ปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดไว้ อาจต้องทำงานในบริเวณที่กำหนด  และเป็นบริเวณห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหาร  ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
ผู้ประกอบอาชีพนี้ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์คณะประมง  สาขาวิชาสัตววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ทั้งการอ่าน และการเขียน
3. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
4.  มีความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตาม
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรในองค์กรและชุมชน
7. มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์  เคมีและชีววิทยา และสามารถสอบได้คะแนนดีในวิชาเหล่านี้    ชอบการค้นคว้าทดลอง การใช้ปัญญาในการวิเคราะห์
8.  มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบค้นคว้า
9.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
10. มีความแม่นยำ ใจเย็นและละเอียดรอบคอบ
11. มีความสามารถเป็นพิเศษในการสังเกต  คิดอะไรมีระบบระเบียบ และสามารถแสดงผลการค้นคว้าออกมาได้ง่าย และชัดเจนทั้งการพูดและการเขียน
12. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
13. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
14. มีร่างกายแข็งแรง อดทน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดี
 
ผู้ต้องการประกอบอาชีพนักสัตววิทยาต้องเตรียมความพร้อมดังนี้   
          สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหลักสูตร สาขาวิชาสัตววิทยา และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์คณะเกษตร  คณะประมง เช่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยสงขลา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร  4  ปี  สำเร็จการศึกษาได้วุฒิปริญญาตรี
 
โอกาสในการมีงานทำ
          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน  เช่น หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง    ศึกษาธิการ สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น จะได้รับเงินเดือนตามวุฒิที่เรียนสำเร็จ หรือทำงานในภาคเอกชนในสถานประกอบการอุตสาหกรรม  เช่น  อุตสาหกรรมอาหาร   อุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมผลิต  และแปรรูปเกษตร  เป็นต้น   
          เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศส่งสินค้าการเกษตรออกเป็นสินค้าหลัก     อีกทั้งในอนาคตประเทศไทยมีแนวโน้มในการส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการเกษตรมาก ยิ่งขึ้น  ผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นสินค้าเพื่อการส่งออกจะต้องมีคุณภาพดีเพื่อสามารถ แข่งขันทางการตลาดได้ ดังนั้นความต้องการบุคลากรทางด้านนี้ยังมีอยู่มากเพื่อทำการวิจัย ส่งเสริมในการเพิ่มผลผลิต หรือปรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีคุณภาพยิ่งดีขึ้น เช่น  ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่  กุ้ง เนื้อโคขุน 
 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
          ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือในสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์   จะได้รับตำแหน่ง  และเลื่อนขั้นยศตามขั้นตอนของระบบราชการ การศึกษาต่อเพิ่มเติมจะช่วยให้เลื่อนขั้น  เลื่อนตำแหน่งได้รวดเร็ว และสามารถเป็นถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้  ส่วนในภาคเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร ซึ่งสามารถเป็นผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการงานวิจัย 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักชีววิทยา หรือ นักชีวเคมี นักเคมี (อินทรียเคมี)นักเคมี (อนินทรียเคมี) นักเคมี (ฟิสิกส์) นักวิจัย นักกีฏวิทยา

แหล่งข้อมูลอื่นๆ 
สถาบันการศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th
แหล่งจัดหางานในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ ทั้งของภาครัฐ  เอกชน            และองค์กรระหว่างประเทศ   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  http://www.moac.go.th 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  http://www.doa.go.th
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

 

Credit : กรมการจัดหางาน

นิยามอาชีพ
          ศึกษาและปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์ หรือจากของจริงตามธรรมชาติเกี่ยวกับพันธุกรรม โครงสร้าง การดำรงชีวิต พฤติกรรม การเจริญเติบโตและพัฒนาการสิ่งแวดล้อม การจัดประเภท และรูปการมูลฐานอื่น ๆ ของชีวิตสัตว์ และนำสิ่งที่ค้นพบมาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัย และสวัสดิภาพของชีวิตมนุษย์ สัตว์ และพืช : ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับชีววิทยาทั่วไป แต่เชี่ยวชาญในการศึกษาชีวิตสัตว์ อาจมีความเชี่ยวชาญในสัตววิทยาสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น วิทยาเอ็มบริโอ สัณฐานวิทยา เซลล์วิทยา วิชาว่าด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตววิทยาที่เกี่ยวกับปลา นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และพาราสิตวิทยา

ลักษณะของงานที่ทำ
          ศึกษาในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หรือจากของจริงตามธรรมชาติ เกี่ยวกับการเกิด การพัฒนาการของโครงสร้างและสรีรวิทยา  การกระจายกรรมพันธุ์  สิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ภายในระหว่างกัน  การจัดประเภทและรูปการมูลฐานของชีวิตสัตว์ และนำสิ่งที่ค้นพบมาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและชีวิตมนุษย์  สัตว์ และพืช 
          วางแผนการทดลอง เดินทางไปศึกษาที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์  หรือเก็บรวบรวมตัวอย่างต่าง ๆ   เพื่อมาศึกษาในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ผ่าและศึกษาตัวอย่างโดยใช้กล้องจุลทรรศน์  เคมีภัณฑ์ วิธีการถ่ายภาพ วัตถุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ  ตั้งชื่อ  จัดประเภท และเก็บรักษาตัวอย่างไม่ให้เสียหายเตรียมตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้มาศึกษาถึงพัฒนาการของโรคต่างๆและศึกษาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ทำการวิเคราะห์เชิงสถิติในข้อมูลที่ได้จากการทดลองและทำรายงานผลการวิเคราะห์ 
          อาจทำการทดลองเกี่ยวกับสัตว์ของตนเอง  อาจนำผลที่ได้จากการทดลองมาใช้ให้เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่ชีวิตมนุษย์

สภาพการจ้างงาน 
          ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา นักวิจัยสัตววิทยาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับเงินเดือนในอัตรา ดังนี้
 
 ประเภทองค์กร           เงินเดือน
        ราชการ                  7,260    บาท  
        รัฐวิสาหกิจ              8,500    บาท
        เอกชน              9,000 –12,000   บาท
 
          ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง แต่อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุด หรือทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทัน  ต่อการใช้งาน
          นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน   อาจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่น  เช่น ค่ารักษาพยาบาล  เงินสะสม  เงินช่วยเหลือ สวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น 

สภาพการทำงาน 
           ผู้ประกอบอาชีพนักวิจัย สัตววิทยา อาจจะต้องปฏิบัติงานในห้องทำงานเหมือนสำนักงานทั่วไป  หรือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดลอง เพื่อปฏิบัติงานด้านการทดสอบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรืออาจจะปฏิบัติงานภาคสนาม  สำรวจและศึกษาจากของจริงในภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูล ปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดไว้ อาจต้องทำงานในบริเวณที่กำหนด  และเป็นบริเวณห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหาร  ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
ผู้ประกอบอาชีพนี้ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์คณะประมง  สาขาวิชาสัตววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ทั้งการอ่าน และการเขียน
3. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
4.  มีความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตาม
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรในองค์กรและชุมชน
7. มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์  เคมีและชีววิทยา และสามารถสอบได้คะแนนดีในวิชาเหล่านี้    ชอบการค้นคว้าทดลอง การใช้ปัญญาในการวิเคราะห์
8.  มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบค้นคว้า
9.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
10. มีความแม่นยำ ใจเย็นและละเอียดรอบคอบ
11. มีความสามารถเป็นพิเศษในการสังเกต  คิดอะไรมีระบบระเบียบ และสามารถแสดงผลการค้นคว้าออกมาได้ง่าย และชัดเจนทั้งการพูดและการเขียน
12. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
13. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
14. มีร่างกายแข็งแรง อดทน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดี
 
ผู้ต้องการประกอบอาชีพนักสัตววิทยาต้องเตรียมความพร้อมดังนี้   
          สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหลักสูตร สาขาวิชาสัตววิทยา และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์คณะเกษตร  คณะประมง เช่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยสงขลา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร  4  ปี  สำเร็จการศึกษาได้วุฒิปริญญาตรี
 
โอกาสในการมีงานทำ
          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน  เช่น หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง    ศึกษาธิการ สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น จะได้รับเงินเดือนตามวุฒิที่เรียนสำเร็จ หรือทำงานในภาคเอกชนในสถานประกอบการอุตสาหกรรม  เช่น  อุตสาหกรรมอาหาร   อุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมผลิต  และแปรรูปเกษตร  เป็นต้น   
          เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศส่งสินค้าการเกษตรออกเป็นสินค้าหลัก     อีกทั้งในอนาคตประเทศไทยมีแนวโน้มในการส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการเกษตรมาก ยิ่งขึ้น  ผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นสินค้าเพื่อการส่งออกจะต้องมีคุณภาพดีเพื่อสามารถ แข่งขันทางการตลาดได้ ดังนั้นความต้องการบุคลากรทางด้านนี้ยังมีอยู่มากเพื่อทำการวิจัย ส่งเสริมในการเพิ่มผลผลิต หรือปรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีคุณภาพยิ่งดีขึ้น เช่น  ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่  กุ้ง เนื้อโคขุน 
 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
          ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือในสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์   จะได้รับตำแหน่ง  และเลื่อนขั้นยศตามขั้นตอนของระบบราชการ การศึกษาต่อเพิ่มเติมจะช่วยให้เลื่อนขั้น  เลื่อนตำแหน่งได้รวดเร็ว และสามารถเป็นถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้  ส่วนในภาคเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร ซึ่งสามารถเป็นผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการงานวิจัย 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักชีววิทยา หรือ นักชีวเคมี นักเคมี (อินทรียเคมี)นักเคมี (อนินทรียเคมี) นักเคมี (ฟิสิกส์) นักวิจัย นักกีฏวิทยา

แหล่งข้อมูลอื่นๆ 
สถาบันการศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.ku.ac.th
แหล่งจัดหางานในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ ทั้งของภาครัฐ  เอกชน            และองค์กรระหว่างประเทศ   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
http://www.moac.go.th 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
http://www.doa.go.th
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

นิยามอาชีพ
          ศึกษาและปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์ หรือจากของจริงตามธรรมชาติเกี่ยวกับพันธุกรรม โครงสร้าง การดำรงชีวิต พฤติกรรม การเจริญเติบโตและพัฒนาการสิ่งแวดล้อม การจัดประเภท และรูปการมูลฐานอื่น ๆ ของชีวิตสัตว์ และนำสิ่งที่ค้นพบมาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัย และสวัสดิภาพของชีวิตมนุษย์ สัตว์ และพืช : ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับชีววิทยาทั่วไป แต่เชี่ยวชาญในการศึกษาชีวิตสัตว์ อาจมีความเชี่ยวชาญในสัตววิทยาสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น วิทยาเอ็มบริโอ สัณฐานวิทยา เซลล์วิทยา วิชาว่าด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตววิทยาที่เกี่ยวกับปลา นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และพาราสิตวิทยา

ลักษณะของงานที่ทำ
          ศึกษาในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หรือจากของจริงตามธรรมชาติ เกี่ยวกับการเกิด การพัฒนาการของโครงสร้างและสรีรวิทยา  การกระจายกรรมพันธุ์  สิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ภายในระหว่างกัน  การจัดประเภทและรูปการมูลฐานของชีวิตสัตว์ และนำสิ่งที่ค้นพบมาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและชีวิตมนุษย์  สัตว์ และพืช 
          วางแผนการทดลอง เดินทางไปศึกษาที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์  หรือเก็บรวบรวมตัวอย่างต่าง ๆ   เพื่อมาศึกษาในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ผ่าและศึกษาตัวอย่างโดยใช้กล้องจุลทรรศน์  เคมีภัณฑ์ วิธีการถ่ายภาพ วัตถุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ  ตั้งชื่อ  จัดประเภท และเก็บรักษาตัวอย่างไม่ให้เสียหายเตรียมตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้มาศึกษาถึงพัฒนาการของโรคต่างๆและศึกษาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ทำการวิเคราะห์เชิงสถิติในข้อมูลที่ได้จากการทดลองและทำรายงานผลการวิเคราะห์ 
          อาจทำการทดลองเกี่ยวกับสัตว์ของตนเอง  อาจนำผลที่ได้จากการทดลองมาใช้ให้เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่ชีวิตมนุษย์

สภาพการจ้างงาน 
          ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา นักวิจัยสัตววิทยาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับเงินเดือนในอัตรา ดังนี้
 
 ประเภทองค์กร           เงินเดือน
        ราชการ                  7,260    บาท  
        รัฐวิสาหกิจ              8,500    บาท
        เอกชน              9,000 –12,000   บาท
 
          ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง แต่อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุด หรือทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทัน  ต่อการใช้งาน
          นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน   อาจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่น  เช่น ค่ารักษาพยาบาล  เงินสะสม  เงินช่วยเหลือ สวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น 

สภาพการทำงาน 
           ผู้ประกอบอาชีพนักวิจัย สัตววิทยา อาจจะต้องปฏิบัติงานในห้องทำงานเหมือนสำนักงานทั่วไป  หรือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดลอง เพื่อปฏิบัติงานด้านการทดสอบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรืออาจจะปฏิบัติงานภาคสนาม  สำรวจและศึกษาจากของจริงในภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูล ปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดไว้ อาจต้องทำงานในบริเวณที่กำหนด  และเป็นบริเวณห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหาร  ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
ผู้ประกอบอาชีพนี้ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์คณะประมง  สาขาวิชาสัตววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ทั้งการอ่าน และการเขียน
3. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
4.  มีความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตาม
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรในองค์กรและชุมชน
7. มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์  เคมีและชีววิทยา และสามารถสอบได้คะแนนดีในวิชาเหล่านี้    ชอบการค้นคว้าทดลอง การใช้ปัญญาในการวิเคราะห์
8.  มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบค้นคว้า
9.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
10. มีความแม่นยำ ใจเย็นและละเอียดรอบคอบ
11. มีความสามารถเป็นพิเศษในการสังเกต  คิดอะไรมีระบบระเบียบ และสามารถแสดงผลการค้นคว้าออกมาได้ง่าย และชัดเจนทั้งการพูดและการเขียน
12. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
13. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
14. มีร่างกายแข็งแรง อดทน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดี
 
ผู้ต้องการประกอบอาชีพนักสัตววิทยาต้องเตรียมความพร้อมดังนี้   
          สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหลักสูตร สาขาวิชาสัตววิทยา และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์คณะเกษตร  คณะประมง เช่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยสงขลา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร  4  ปี  สำเร็จการศึกษาได้วุฒิปริญญาตรี
 
โอกาสในการมีงานทำ
          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน  เช่น หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง    ศึกษาธิการ สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น จะได้รับเงินเดือนตามวุฒิที่เรียนสำเร็จ หรือทำงานในภาคเอกชนในสถานประกอบการอุตสาหกรรม  เช่น  อุตสาหกรรมอาหาร   อุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมผลิต  และแปรรูปเกษตร  เป็นต้น   
          เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศส่งสินค้าการเกษตรออกเป็นสินค้าหลัก     อีกทั้งในอนาคตประเทศไทยมีแนวโน้มในการส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการเกษตรมาก ยิ่งขึ้น  ผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นสินค้าเพื่อการส่งออกจะต้องมีคุณภาพดีเพื่อสามารถ แข่งขันทางการตลาดได้ ดังนั้นความต้องการบุคลากรทางด้านนี้ยังมีอยู่มากเพื่อทำการวิจัย ส่งเสริมในการเพิ่มผลผลิต หรือปรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีคุณภาพยิ่งดีขึ้น เช่น  ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่  กุ้ง เนื้อโคขุน 
 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
          ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือในสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์   จะได้รับตำแหน่ง  และเลื่อนขั้นยศตามขั้นตอนของระบบราชการ การศึกษาต่อเพิ่มเติมจะช่วยให้เลื่อนขั้น  เลื่อนตำแหน่งได้รวดเร็ว และสามารถเป็นถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้  ส่วนในภาคเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร ซึ่งสามารถเป็นผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการงานวิจัย 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักชีววิทยา หรือ นักชีวเคมี นักเคมี (อินทรียเคมี)นักเคมี (อนินทรียเคมี) นักเคมี (ฟิสิกส์) นักวิจัย นักกีฏวิทยา

แหล่งข้อมูลอื่นๆ 
สถาบันการศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th
แหล่งจัดหางานในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ ทั้งของภาครัฐ  เอกชน            และองค์กรระหว่างประเทศ   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  http://www.moac.go.th 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  http://www.doa.go.th
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)