วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

รับตรง พยาบาลตำรวจ ปีการศึกษา 2555

 

 

 
ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นบุตรข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้
 
๑. จำนวนที่ต้องการ ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน ๑๔ คน
 ๒. คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
     ๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
      ๒.๒ มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ,ผลการทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ การรับนักศึกษา (Admission) ในกลุ่มของพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ GAT (General Aptitude Test), PAT 2 (Professional and Academic Test)
 ๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  - เป็นโสด
  - อายุไม่เกิน ๒๕ ปีนับถึงวันเปิดการศึกษา
  - ในกรณีที่เป็นหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม
  - ในกรณีที่เป็นชาย ขนาดของร่างกายส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร
 
รับสมัคร  1 กุมภาพันธ์  ถึง 2 มีนาคม 2555
 
รายละเอียดทั้งหมด    [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
 
ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เฉพาะบุตรข้าราชการตำรวจ) ประจำปีการศึกษา 2555  [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

 

  
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------
 
          วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรับรอง       เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
๑.             จำนวนที่ต้องการ ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน ๑๐๐ คน
๒.             คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-      มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง    
-      มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
-      เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี (ทั้งนี้ให้นับถึง        วันเปิดการศึกษา)
-      ในกรณี เพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม ตามมาตรฐานเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูงของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
-      ในกรณี เพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอก ไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร ตามมาตรฐานเครื่องวัดส่วนสูงและการวัดขนาดของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
-      เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการเป็นจำเลยในคดีอาญา ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
-      มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน
 
รายละเอียดทั้งหมด [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

25318

เข้าชม

9

ตอบกลับ

รับตรง พยาบาลตำรวจ ปีการศึกษา 2555

โพสต์เมื่อ 01/02/2555 11:20 | 1
ไม่เป็นบุตรของตำรวจก็ไม่มีสิทธิใช่มั้นค่ะ

ความคิดเห็น

Gtdictator 01/02/2555 22:09

น่าจะมีนะคะ ลองดูอีกทีนะ
โพสต์เมื่อ 01/02/2555 16:13 | 0
เพศหญิง น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม  คือน้ำหนักเท่าไรก็ได้หรอคะ  หรือเอา เกณฑ์น้ำหนักกับความสูงสัมพันธ์กันคะ   

ความคิดเห็น

Gtdictator 01/02/2555 22:10

ก็ต้องสัมพันธ์กันด้วยอะค่ะ เกินเกณฑ์ก็ได้ค่ะ แต่ต้องให้พอดีกับรูปร่างเราอะค่ะ
โพสต์เมื่อ 06/02/2555 22:36 | 0
พวกพยาบาลกองทัพอะไรงี้อ่าค่ะ เด็กซิ่วสมัครได้มั้ยค่ะ

ความคิดเห็น

P.Kla 06/02/2555 22:38

ได้ครับ

lokfreg 07/02/2555 22:53

ขอบคุณนะค่ะ :')
โพสต์เมื่อ 07/02/2555 19:15 | 0
ต้องว่ายน้ำเป็นไหมค่ะ
โพสต์เมื่อ 07/02/2555 19:38 | 0
ใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาการสอบวัดความรู้ในระบบกลางการรับนักศึกษา Admission กลุ่มของพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันนี้ หมายความว่าอะไรหรอคะ 

แล้วต้องส่งใบสมัครที่วิทยาลัยเท่านั้นหรอคะ !!!
โพสต์เมื่อ 15/02/2555 21:40 | 1
ใบสมัครตรงไหนหรอค่ะ ที่ว่าไม่ได้เป็นลูกข้าราชการ reading

โพสต์เมื่อ 19/02/2555 14:34 | 0
เรียนปวชพระจอมเกล้าอ่า ไม่ได้เรียนชีวะตัวเดียวนี่เค้ารับสมัครได้มั้ย
โพสต์เมื่อ 27/02/2555 07:49 | 0
สูง 153 cm ได้มั้ยค่ะ ...หนูอยากเป็นจริงๆนะ :( สาธุขอให้ได้:)


โพสต์เมื่อ 01/03/2555 12:21 | 0
อยากเรียนมากๆเหมือนกันแต่ส่วนสูงไม่ถึง155
abac