รับตรง พยาบาลตำรวจ ปีการศึกษา 2555

 

 

 
ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นบุตรข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้
 
๑. จำนวนที่ต้องการ ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน ๑๔ คน
 ๒. คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
     ๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
      ๒.๒ มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ,ผลการทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ การรับนักศึกษา (Admission) ในกลุ่มของพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ GAT (General Aptitude Test), PAT 2 (Professional and Academic Test)
 ๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  - เป็นโสด
  - อายุไม่เกิน ๒๕ ปีนับถึงวันเปิดการศึกษา
  - ในกรณีที่เป็นหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม
  - ในกรณีที่เป็นชาย ขนาดของร่างกายส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร
 
รับสมัคร  1 กุมภาพันธ์  ถึง 2 มีนาคม 2555
 
รายละเอียดทั้งหมด    [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
 
ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เฉพาะบุตรข้าราชการตำรวจ) ประจำปีการศึกษา 2555  [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

 

  
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------
 
          วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรับรอง       เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
๑.             จำนวนที่ต้องการ ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน ๑๐๐ คน
๒.             คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-      มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง    
-      มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
-      เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี (ทั้งนี้ให้นับถึง        วันเปิดการศึกษา)
-      ในกรณี เพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม ตามมาตรฐานเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูงของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
-      ในกรณี เพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอก ไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร ตามมาตรฐานเครื่องวัดส่วนสูงและการวัดขนาดของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
-      เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการเป็นจำเลยในคดีอาญา ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
-      มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน
 
รายละเอียดทั้งหมด [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]