วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

รับตรงรอบที่ 2 และ โครงการทุน ภาคปกติ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 58

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558เปิดรับสมัคร 18 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

6,090 views

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี ม.เกษตรศาสตร์ 58 รอบที่ 2

ระกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)  เปิดรับสมัคร 11-27 มีนาคม 2558

3,505 views

รับตรง ทุน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 4 สาขาวิชา เข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรียนอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์เจ้าของภาษา(English Native Speaker) จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น King’s College, The University of London เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 30 เม.ย. 2558

3,385 views

ด่วน ประกาศผลรับตรง ม.มหิดล 58

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/ สอบวิชาชีพ/สอบความสามารถเฉพาะด้าน/ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/ตรวจร่างกาย และ/หรือสุขภาพจิต ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ประจำปี 2558

12,663 views

รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 4,146 คน มาสอบสัมภาษณ์ 2,670 คน

นักเรียนมาสมัครทั้งสิ้น จำนวน 46,398 คน มีสิทธิ์สัมภาษณ์ จำนวน 5,485 คน หลังจากที่รับสมัครร่วมกันแล้วแต่ละวิทยาเขตจะไปสอบสัมภาษณ์กันเอง ซึ่งในส่วนของวิทยาเขตบางเขน รับนิสิตได้ 2,858 คน มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 4,146 คน มาสอบสัมภาษณ์ 2,670 คน

11,895 views

รับตรง วิทยาลัยแพทยศาสตร์จุฬาภรณ์ หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 58

สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก                   30 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบำบัดทดแทนไต               30 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ     30 คน
สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล              20 คน

8,321 views

ทปอ.หารือปรับใช้โอเน็ตเข้ามหาวิทยาลัย แอดมิชชั่นกลาง 59

ทั้งนี้คาดว่ารายละเอียดของโอเน็ตอาจต้องปรับเล็กน้อยแต่คงไม่ต้องประกาศให้เด็กทราบล่วงหน้าถึง 3 ปี เพราะถือเป็นการปรับเล็ก อีกทั้งสัดส่วน และองค์ประกอบหลักในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยยังคงใช้เหมือนเดิม

3,172 views

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร 58

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

3,854 views

รับตรงทั่วประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 58 จำนวน250 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ สอบตรง จำนวน 250 คน

9,859 views

รับตรงร่วม เภสัชศาสตร์ ศิลปากร และ ม.บูรพา รอบที่ 2 58

โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

18,226 views

รับตรง 3 โครงการ คณะเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น 58

คณะเทคนิคการแพทย์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชา เทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัดม.ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครวันนี้ถึง30 เมษายน 2558

12,710 views

ประกาศผล รับตรง กสพท รอบที่ 2 2558

บัดนี้มีผู้สละสิทธ์ หรือไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย ทำให้มีที่ว่าง กสพท จึงขอประกาศรับผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย รอบที่ 2 โดยคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ที่ กสพท ประกาศไว้

5,619 views

รับตรง โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ดนตรี (รอบ2) ม.นเรศวร 58

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถทางด้านนาฎศิลป์ ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2558  รอบที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้ถึง 17 เมษายน 2558

2,082 views

รับตรง หลักสูตรเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 2558

โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา : ภาษาเกาหลี 30 คน ภาษาจีน 70 คน ภาษาญี่ปุ่น 70 คน ภาษาเวียดนาม 30 คน

9,348 views

โค้งสุดท้าย รับตรงทั่วประเทศ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 58 ปิดรับ 15 มีนาคมนี้

โครงการรับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร  
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2558 ใน 6 สาขาวิชา 135 คน

4,380 views

โค้งสุดท้าย รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2 ม.ธรรมศาสตร์ 58 ปิดรับ 13 มี.ค. นี้

รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ม.ธรรมศาสตร์ 58 เปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2558

4,201 views

รับตรง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก 58

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของสถาบันพระบรมราชชนก สังกัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 ด้วยระบบคัดตรงจากพื้นที่ 

9,411 views

สทศ.เอาจริง! ลั่นกาหัวส่อทุจริต นร.พกมือถือเข้าสอบ GAT/PAT- โพสต์ข้อสอบลงโซเชียล ส่งชื่อให้ ร.ร.และมหา'ลัยที่จะสอบเข้า

  สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 วันแรกเรียบร้อย สทศ.เอาจริงลั่น นร.พกมือถือเข้าห้องสอบ และโพสต์ที่เกี่ยวกับการสอบลงโซเชียล กาหัวมีพฤติกรรมส่อทุจริต ส่งชื่อให้ ร.ร.และมหา'ลัยที่จะสอบเข้า พร้อมติดป้ายคำเตือนไว้ที่หน้าห้องสอบด้วย ด้านศูนย์สอบ ม.เกษตร สั่งเด็ดขาดห้ามนำเข้า 

2,809 views

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 58

ระกาศรับสมัครรับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558  รับสมัครวันที่ 3 มีนาคม - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

5,259 views

ด่วน รับตรง ทุน 50% คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้า 58

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558สมัครเรียนโดยรับทุนครึ่ง - ปีการศึกษา 2558 เงื่อนไข: ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป, ผ่านการสอบสัมภาษณ์

4,574 views