image

 สทศ. เล็งจัดสอบ O-Net ปี 2559 โดยใช้แนวข้อสอบ PISA Liked เน้นการคิดวิเคราะห์มากขึ้น ชี้แนวข้อสอบใหม่จะช่วยให้ครูปรับการสอน ฝึกเด็กคิดวิเคราะห์ รู้จักนำไปใช้ มั่นใจลดลดปัญหากวดวิชา เพราะโจทย์เกิดขึ้นจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระ 

image

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนโยบายที่จะส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สายสามัญของโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ เปิดรับสมัครออนไลน์ถึง 12 กันยายน 2557

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและ โครงการกระจายแพทย์หน่ำอำเภอหนึ่งทุน เปิดรับสมัคร 2 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2557

image

    ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายจะให้โอกาสแก่ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะหรือประสบการณ์พิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รับสมัคร  ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

image

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา ทุนละ 40,000 บาท นักศักษาสามารถรับทุนต่อเนื่องสูงสุด 4 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557

image

การรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ เข้า ศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

image

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2558

image

โครงการ TEP-TEPE เปิดรับสมัครสอบทุน TEPE และสอบข้อเขียนครั้งที่ 1 (TEP,TEPE,AUTO)  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 ก.ย. 2557 โดยสอบข้อเขียน 3 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

image

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2558 : เปิดรับทุกคณะเลยจ้า แพทย์ เภสัช วิศวะ บริหาร นิติ และอื่นๆ

image

รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์    ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัคร http://4 กันยายน - 31 ตุลาคม 2557

image

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตร์ และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2558  17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 18 คน ทั่วประเทศ จำนวน 14 คน

image

รับตรง นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2557  จากทั่วประเทศ  20 วัน / ผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีหรือ ปีสุดท้าย  5คน /  รับสมัคร 1-30  ก.ย. 57

image

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการโอลิมปิกวิชาการ  ม.มหิดล ศิริราช  58  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2557

image

การคัดเลือกนักเรียนเขา้ศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะแพทยศาสตร์และโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558

image
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 3 ตุลาคม 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558
image

ทุนเพชร “แท้” (True) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (ประมาณ 300,000 บาท) / ชุดยูนิฟอร์ม /เครื่องดื่มสำหรับพนักงานฟรีวันละ 2 แก้ว /สัญญาจ้างรายชั่วโมงอัตรา 40 บาท/ชั่วโมง

image

รัับตรง+ทุน ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ปี 58 รอบที่ 1
รับ วันที่ 1 กันยายน 2557 - วันที่ 15 ตุลาคม 2557
Update ระเบียบการ

image

รับสมัครนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ โควตา เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐสาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558  รับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดรับสมัคร 14 สิงหาคม -21 กันยายน 2557

image

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร อินเตอร์ SUIC ปี 2558 ( 1/2015) เปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2557 ถึง 9 มกราคม 2558

image

รับตรง 13 โครงการ ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com