วันที่ 27 เมษายน 2558

โค้งสุดท้าย รับตรงทั่วประเทศ คณะพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 58

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรง  ประเภทโควตาภาคตะวันออก ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่ 31 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2557

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 58

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.สงขลานครินทร์ 58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะรับบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามที่แต่ละคณะกำหนด เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัคร 19 -29 ธันวาคม 2557

รับตรง คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 58

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 คณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558   เปิดรับสมัคร 12 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558

รับตรง สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 58

 ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัคร  16 มกราคม ถึง 6 มีนาคม 2558

โค้งสุดท้าย รับตรง โควตา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2558

- โครงการความสามารถทางวิชาการและพิเศษ ปิดรับ 19 ธันวาคม
- โครงการทุนเพชรสุนันทา 50 ทุน ปิดรับ 19 ธันวาคม
- โครงการรับตรง รอบที่ 1  ปิดรับ 26 ธันวาคม

รับตรง โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา 58

 โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) ในภาคตะวันออก 12 จังหวัดคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558 รับสมัคร 22 ธันวาคม  พ.ศ. 2557 – 15 มกราคม พ.ศ. 2558 

รับตรง โครงการรับนักศึกษา พระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี ปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักเรียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่ มจธ.ราชบุรีเพื่อใช้ในการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษา มจธ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) พระนครเหนือ 58

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.3 ม.6 ปวช. หรือ ปวส. เข้าศึกษาในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA.) นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 58

รับตรง โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA.) Bachelor’s degree in Business Administration ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม ถึง 23 มกราคม 2558

โควตา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2558 เปิดรับ 1-26 ธ.ค.

รับสมัครนักศึกษาโควตา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครน้องๆ ม.6 หรือ ปวช ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้  เปิดรับสมัคร 1-26 ธันวาคม 2557

รับตรง โครงการนักเรียนทุนสาธารณสุขเพื่อสุมชน ม.มหิดล นครสวรรค์ 58

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของปีการศึกษา 2556 หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต 

รับตรงทั่วประเทศ โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ม.ขอนแก่น 58

โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับแก้ไขใหม่) กลุ่มที่ 2

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร 58

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา 
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มกราคม 58

รับตรง โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม ม.สงขลานครินทร์ 58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวคิดและนโยบายที่จะส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับหลายคณะเลย : พยาบาล วิศวะ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์

รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์ 58

รับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2558 เปิดรับสมัคร 5-30 มกราคม 2558

รับตรง โควตาและการให้ทุนโครงการเพชรราชภัฏ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 58

 โดยคัดเลือกประเภท โควตา (เรียนดี/ความสามารถพิเศษ) และให้ทุนโครงการเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ธันวาคม 2557

เตรียม ประสาน 8 มหาวิทยาลัย จัดสอบรับตรง ภาษาเกาหลี

ที่ผ่านมา สพฐ.ได้รับข้อร้องเรียนว่าเมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องการเรียนภาษาเกาหลีต่อในระดับอุดมศึกษา แต่มีปัญหาว่าในการสอบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ของสทศ.นั้นยังไม่มีการสอบเฉพาะด้านภาษาเกาหลี 

Get Adobe Flash player