วันที่ 26 มกราคม 2558

รับตรง ทุนดุริยสังคีต คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 58

ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ผู้มีความสามารถเป็นเลิศทางด้านดนตรีปฏิบัติ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 

รับตรง หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 58

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรับเข้าศึกษาใน 30 คณะ จำนวน 639 คน

รับตรง ทุนเรีนนฟรีถึงป.เอก โครงการ พสวท ม.วลัยลักษณ์ 58

รับตรง ทุนโครงการ พสวท. วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครน้องๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เปิดรับสมัคร  13 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2557

รับตรง ทุน สอวน. สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 58

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2558  ให้นักเรียนส่งเอกสารมายัง มูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เท่านั้น โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์ หากเกินกำหนดจะไม่รับพิจาณณาไม่กรณีใดๆ

รับตรง ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและองค์บริหาร เปิดสอนอยู่ที่ สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ตรงข้ามกับสวนอัมพร : ปรับระเบียบการใหม่จ้า สามารถสมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองก็ได้

รับตรง ทุน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และ รพ.บำรุงราษฎร์ 58 จำนวน 40 ทุน

รับตรง ทุน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และ รพ.บำรุงราษฎร์ 58  จำนวน 30 ทุน  ฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร และ มีค่าใช้จ่ายส่วนตัว ปีละ 1 แสนบาท

รับตรง ทุน โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) CPALL ม.อุบลราชธานี 58

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการผลิดบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง ทุน โครงการเพชรสนามจันทร์ และ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2558 จำนวน 2 โครงการดังนี้

รับตรงทั่วประเทศ โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2558

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 รับสมัครกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 

รับตรง วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล 2558 รับ 1-31 ตุลาคมนี้ !!

รับตรง วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ปีการศึกษา 2558  กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญห้าประโยค

รับตรง เศรษฐศาสตร์การประกอบการ EEBA ม.เกษตรศาสตร์ 58

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ หลักสูตรนานาชาติ ภาคพิเศษ (EEBA) หรือ ที่น้องๆเรียกว่า เศรษฐศาสตร์อินเตอร์ มก. เปิดรับตรง แล้วนะคะ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 13 กุมภาพันธ์

รับตรง แบบคณะดำเนินการจัดสอบ ลาดกระบัง 2558

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คัดเลือกโดย คณะดำเนินการจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง โดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ลาดกระบัง 58

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คัดเลือกโดยพิจารณาคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558 รับ 10 ตุลาคม 2557 ถึง 2 มกราคม 2558

มศว แจ้งเลื่อนกำหนดจะรับสมัครสอบคัดเลือกสอบตรง 58

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดจะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) มศว ประจำปีการศึกษา 2558  จากกำหนดการเดิมคือ 8 ตุลาคม 2557 ออกไปก่อน โดยกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

รับตรง ทุน วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า(Science Honors Program) ม.เทคโนโลยีสุรนารี 58

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า(Science Honors Program) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมทุนการศึกษา

โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  ประเภทโควตา เปิดรับสมัคร ถึง 30 ตุลาคม 2557

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ม.บูรพา 2558

 การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดบปริญญาตรี
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

รับตรง โควตานักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 147 คน (15 คณะ) การสมัครเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2557 

รับตรงทั่วประเทศ GAT/PATและวิชาสามัญ 7 วิชา ม.สงขลานครินทร์ 58

เป็นโครงการที่เปิดรับตรงทั่วประเทศนะครับ : คณะที่เปิดเช่น เภสัช พยาบาล บริหาร วิศวะ  แพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ มนุษยศาสตร์