image

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

image

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบสุดท้ายผ่านทางเว็บไซต์ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นี้ 

image

โครงการรับตรง โควตา ทั้งภาคปกติและพิเศษ ตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับ ยังไงก็ แม้ผลแอดมิชชั่ยังไม่ออกแต่อยากให้ลองมองหาที่เรียนสำรองไว้ก่อนครับ

image

รับตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบเพิ่มเติม ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 100 คน และสาขาวิชการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 100 คน รับสมัคร ถึง 30 มิถุนายน 2557 !!

image

โครงการคัดเลือกตรงเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประจำปีการศึกษา 2557 (เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์)เปิดรับสมัครถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

image

ในปีนี้มีผู้สมัคร จำนวน 99,762 คน ลดลงจากปีการศึกษา 2556ที่มีผู้สมัคร 113,410 คน หรือลดลง 13,648 คน ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะนักเรียนบางคนติดในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ไปแล้ว แต่ก็ถือว่าลดลงไม่มากนัก

image

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิเวอตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต  เปิดรับสมัคร 1 กรกฎาคม ถึง 1 ตุลาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประกาศรับตรง เปิดรับสมัคร 1-5 กรกฎาคม 2557 ใน 7 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาธรณีศาสตร์ , สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร , สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ , สาขาวิชาการจัดการ , บัญชี

image

ระเบียบการมาแล้วจ้า แพทย์รับ 4 คน 

image

ม.มหิดล อินเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2557-2558   วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 19 สาขาวิชา ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2557

image

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติประเภทรับตรงรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นวิทยาเขตนานาชาติขนาดกลาง และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค ที่มีความเข้มแข็งทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม เปิดรับรอบที่ 1 สมัคร 20 มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม 2557

image

รับตรง รอบหลัง  Admissions สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ม.หัวเฉียว 2557  เฉพาะ สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาจเปิดรับไม่ครบทุกคณะ) รับสมัครวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 ส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัย

image

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาโครงการ “ทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” จำนวน 7 ทุน ให้แก่ผู้ที่สนใจเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

image

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง (รอบที่ 5)

image

Update สอท. เรียกผู้ประกาศผล Admissions 57 ร่วมประชุม  28 มิถุนายน นี้ครับ และยังยืนยันวันประกาศผล คือ  1 กรกฎาคม 2557 ครับ

image

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้านักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( โครงการ พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2558 

image

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 4 กรฎาคม 2557

image

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาจะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบุคลากรสาธารณสุขด้านเศรษฐศาสตร์ ประจําปำการศึกษา 2557 จำนวน 120 คนใน 4 สาขาวิชา

image

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 4) กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557 

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com