วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

รับตรง โครงการชาวไทยภูเขา ม.เชียงใหม่ 59

โครงการชาวไทยภูเขา ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร... วันที่ 25 กันยายน 2558 ถึง วันที่ 29 ตุลาคม 2558

2,013 views

รับตรง โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 59

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ( ภาคปกติ) โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 1-16 ตุลาคม 2558

1,970 views

Update รับตรง 4 โครงการ ม.สงขลานครินทร์ ปี 59

โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต , โครงการ "ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง"  , โครงการสร้างบัณฑิตสู่สากล เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาโนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1,822 views

ระเบียบการ รับตรง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร 59

เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการสอบตรง เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ เปิดรับสมัคร 25 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม

3,565 views

รับตรง รับสมัครบุคคลภายนอก กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และกลุ่มงานเทคนิค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 58

บช.ศ. เเละ สพฐ.ตร. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2558  เปิดรับสมัคร 1-22 ตุลาคม นี้  รวมจำนวน 985 คน

4,402 views

Update ระเบียบการ 4 โครงการ โควตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 59

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  ระบบโควตา  เปิดรับสมัคร 1  ตุลาคม  – 30 พฤศจิกายน 2558

2,556 views

รับตรง คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 59

- ทายาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ หรือกำลังศึกษาปีสุดท้าย -นักเรียนมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5 อำเภอ สงขลาฯ

3,064 views

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 59

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครถึง 16 ตุลาคม 2558

3,177 views

รับตรง MUIC วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบตรง ถึง 2 ตุลาคม 58

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร ถึง 2 ตุลาคม 2558 

2,310 views

รวมข้อมูล รับตรงทั่วประเทศ เภสัชศาสตร์ 59 มหาวิทยาลัยเปิดรับบ้าง !!?

น้องๆคนไหนสนใจอยากเป็นหมอยา  unigang ได้รวมข้อมูลของ มหาวิทยาลัยที่ได้เปิดรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ที่เป็นแบบรับตรงทั่วประเทศ ณ ตอนนี้มี บูรพา, มศว, ขอนแก่น , สงขลานครินทร์ , มหาสารคาม , มหิดล ,รังสิต , ศิลปากร 

5,770 views

ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ ตามพื้นที่ ม.อุบลราชธานี 59 จำนวน 2,764 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2,764 คน เปิดรับสมัคร  1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

4,835 views

Update ข้อมูลสถิติต่างๆ สอนตรง ม.ขอนแก่น 59

วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเปิดรับสมัครสอบข้อเขียนวิชาหลัก โดยตอนนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้เพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ ทั้ง อัตราค่าเอกสาร ค่ารายวิชาสอบ และค่าสมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา  รวมไปถึงสถิติต่างในการสอบเข้า  ซึ่งจะมีประโยชน์มากในการตัดสินใจเลือกคณะและเลือกวิชาสอบ เช่น คะแนนสูงต่ำ อัตราการแข่งขัน 

2,127 views

เปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียน โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 59

เปลี่ยนแปลงปฎิทินการดำงานคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2559

1,937 views

รับตรงและโควตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 59

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  ระบบรับตรง เปิดรับสมัคร 10 กันยายน 2558 ถึง 15 มกราคม 2559 ระบบโควตา  เปิดรับสมัคร 1  ตุลาคม  – 30 พฤศจิกายน 2558

1,763 views

รับตรง โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 59

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา  2559 เปิดรับสมัคร  1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

9,002 views

รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.พะเยา 59 จำนวนทั้งสิ้น 4,697 คน

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนทั้งสิ้น 4,697 คน : เปิดรับทุกคณะจ้า เช่น เภสัช พยาบาล วิศวะ ครู เทคนิคการแพทย์ กายภาพ นิติศาสตร์

11,956 views

รับตรง โครงการนักเรียนเรียนดี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ม.พะเยา 59 จำนวน 4,069 คน

 ม.พะยา ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ประจำปีการศึกษา 2559   จำนวน 4,069 คน

1,498 views

รับตรง โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ม.พะเยา 59

ม.พะเยาประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครถึง 16 พฤศจิกายน 2558  

987 views

ข้อมูลเบื้องต้นการรับสมัครเข้าศึกษาต่อโควตาพิเศษ 30 จังหวัด และ โควตาสาธิตเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 59

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559 

6,851 views

รับตรง สอบชิงทุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 59

 มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 โครงการ โครงการเพชรสนามจันทร์ ทุน ได้รับทุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวปีการศึกษาละ 48,000 บาท (ไม่เกิน 4 ปี) และทุนหน่วยกิต , ทุน พสวท ทุนเรียนฟรี+ทุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกปีละ 87,600 บาท

3,168 views
abac