image

ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 3  ที่มีผลการเรียนดี เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยดุสิตธานี ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 

image

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัครถึง  8 สิงหาคม  2558

image

ด่วน รับตรง (รอบ3)  ภาคปกติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัคร 24-28 กรกฎาคม 2557

image

ประกาศ รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุคคลทั่วไป (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวน 13 คน เปิดรับสมัคร  24-28 กรกฎาคม 2557 

image

รับตรง  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (เพิ่มเติม) รอบ 2 
มหาวิทยาลัยมหิดล   ปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครถึง 28 กรกฎาคม 2557

image
 รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558  ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2558
image

รับตรง สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 22-30 กรกฎาคม 2557

image

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รอบพิเศษ) เปิดรับสมัคร 21 กรกฎาคม ถึง  2 สิงหาคม

image

รับตรง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร รอบแรก ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 40 คน โดยไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 นี้เท่านั้น

image

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทรับตรง โดยไม่มีการสอบข้อเขียนเพียงแต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

image

 ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตา เปิดรับสมัคร รอบแรก   25 กรกฎาคม ถึง 25 สิงหาคม 2557

image

 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 กำลังศึกษา ม.6 สายวิทย์ หรือ ศิลป์-คำนวณ ในโรงเรียน 14 จังหวัด ภาคใต้

image

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม (รอบหลัง admission 2557) จำนวน 8 คน รับสมัครด้วยตนเอง 21-24 กรกฎาคม 2557 (เวลา 08.30-16.30 น.)

image

รับตรงเพิ่มเติม สาขาสุขภาพความงามและสปา  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  2557

image

รับตรง หลังแอดฯ  คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 2557  : สาขาเทคนิคการแพทย์  27 คน สาขารังสีเทคนิค 15 คน !! เปิดรับถึง 28 กค นี้

image

เปิดรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ โครงการรับตรงสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครถึง 25 กรกฎาคม 2557

image

 รับตรง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน มัธยมศึกษาของ รัฐบาลหรือเอกชน เพื่อเคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทต่างๆ

image

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตารับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 18-23  กรกฎาคม 2557 ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์ (เทียบโอนผลการเรียน) และหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น  185 คน 

image
รับตรง สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 57 เปิดรับสมัครรอบยื่นผลการสอบ O-NET,GAT,PAT2, และ GPAX
เปิดรับสมัคร ถึง  7-22 กรกฎาคม 2557