image

โครงการรับตรงที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม

image

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เปิดรับสมัคร   1-29 สิงหาคม 2557

image

รับตรง โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2558 รับผู้กำลังศึกษา ม.6 ปวช. หรือ ปวส. เปิดรับสมัคร วันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

image

     กสพท.รับตรงกลุ่มแพทย์ประจำปี 58 จำนวน 1,487 คน รับสมัคร 1-31 ส.ค.นี้ทางเว็บไซต์ กสพท. ด้าน "อาวุธ" ย้ำ นร.ติดตามข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อย ชำระเงินตามกำหนด แนะเด็กควรสมัครด้วยตนเองเหตุพบปัญหาการสมัครที่เกิดส่วนใหญ่เด็กให้พ่อแม่ สมัครแทน

image

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 1,487 คน เปิดรับสมัครสอบ วิชาเฉพาะ 1-31 สิงหาคม 2557

image

 รับตรง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2557รับสมัคร ตั้งแต่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

image

โครงการที่รับผลคะแนน SMART-Iรับตรงฯ โครงการ  BBA  IBMP  EBM  DBTM รับสมัคร 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 57

image

รับนักศึกษาปวช ที่มีผลเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อ  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

image

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบตรง ระบบพิเศษ หลักเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) โครงการเภสัชรักถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สมัครด้วยตัวเอง ถึง 28 กรกฎาคม เท่านั้น T__T

image

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวม 4,059 ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนรับเข้านักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 18-24 สิงหาคม 2557 

image
โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ เส้นทางอาชีวะศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ เปิดรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
image

รับสมัครนิสิตระดับ ป.ตรี สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (วุฒิ ม.6/เทียบเท่า)
ครั้งที่ 2 ม.บูรพาปีการศึกษา 2557ตั้งแต่  วันนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

image
เปิดรับสมัครโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษากองทุนสิรินธรเทคโนโลยี และโครงการสอบคัดเลือกตรงโดยสถาบัน ประจําปี การศึกษา 2558     1ส.ค. - 11ก.ย. 2557 ( มีสนามสอบ กทม และ ตจว จ้า)
image

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ จากทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ สาขา ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ (4ปี) ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2 

image

ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 3  ที่มีผลการเรียนดี เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยดุสิตธานี ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 

image

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัครถึง  8 สิงหาคม  2558

image

ด่วน รับตรง (รอบ3)  ภาคปกติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัคร 24-28 กรกฎาคม 2557

image

ประกาศ รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุคคลทั่วไป (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวน 13 คน เปิดรับสมัคร  24-28 กรกฎาคม 2557 

image

รับตรง  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (เพิ่มเติม) รอบ 2 
มหาวิทยาลัยมหิดล   ปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครถึง 28 กรกฎาคม 2557

image
 รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558  ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2558

UniGang Talk