image

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยใช้คะแนนสอบข้อเขียน/สอบวิชาเฉพาะ/สอบปฏิบัติ/คะแนน GAT PAT/คะแนน 7 วิชาสามัญ/คะแนน SMART-I 

image

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่  1 พฤษศจิกายน 2557 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2558

image

คัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนโควตาวิธีรับตรงพื้นที่ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 2,434 คน

image

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสบัณฑิต) กำหนดการรับสมัคร   1 - 30 พฤศจิกายน  2557  

image

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในสังกัดสถานศึกษาในพื้นที่ชนบท รับสมัคร   17 - 30 กันยายน  2557 

image

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 

image

รับตรง  5 โครงการ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2558
รวม 70 คน เปิดรับสมัคร 6-17 ตุลาคม 2557

image

ปฎิทิน โควตา 6 โครงการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 58
เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม ถึง 3 ธันวาคม 2557

image

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์  ประกาศรับสมัครนักศึกษาป.ตรี เทอม 2/2557 รับสมัครแล้ววันนี้ - 5 พ.ย. 57

image

เกณฑ์คัดเลือกของแต่ละคณะ รับรวมทั้ง 4 วิทยาเขต 5058 คน
 รีบเข้าดูด่วนจะได้เตรียมตัวสอบให้ตรงจุด !!
เด็กซิ่วสมัครได้นะครับ !!

image

ระเบียบการมาแล้วจา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ปล โปรดตรวจสอบค่าเทอมก่อนสมัครจ้า

image

  รับตรง วิทยาลัยการแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต เปิดรับแล้วตั้งแต่บัดนี้

image

UniGang ขอนำเสนอข้อมูล ค่าเทอมหรือค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยไทยทั้งเอกชน และรัฐบาล : สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งคณะ แพทย์ ทันตะ เภสัชศาสตร์ และ พยาบาล เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้ามหาวิทยาลัยจ้า

image

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โควตาผู้มีผลการเรียนระดับดีมาก (GPA ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (5ปี) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4ปี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

image

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ในการรับสมัครคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558

image

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558  โดยใช้คะแนน GAT/PAT และ วิชาสามัญ 7 วิชา เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 

image

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : มีนโยบายกระจายโอกกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา และประเภทรับตรง หลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

image
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง(หลักสูตรภาษาไทย)  ประจําปีการศึกษา 2558
image

รับสมัคร "กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ประเภททุนเรียนดีและทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา ทั้งประเภทโควตาและรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป

image

โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com