image

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เปิดรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2558
รับสมัครวันที่ 1 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 

image

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรง  ประเภทโควตาภาคตะวันออก ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่ 31 ตุลาคม

image

รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เกื้อการุณย์ (ระบบรับตรง) 
  ม.นวมินทราธิวาส ปีการศึกษา 2558 
เริ่มสมัคร 1 พ.ย. 57- 31 ม.ค. 58

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 
เปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 15 มีนาคม 2558

image

โครงการดีดี สำหรับน้องๆ ภาคอื่นที่มีโอกาสคัดเลือกเข้า ม.ขอนแก่นจ้า มีเปิดเกือบทุกคณะเลยจ้า สัตวแพทย์ เภสัช วิศวะ ศึกษา และอื่นๆ  เข้ามาดูเกณฑ์คัดเลือกกันได้เลย

image

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่านั้นดังต่อไปนี้ 

image

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ แบบใหม่จัดสรรโควตาให้โรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือก ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

image

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับ ปริญญาตรี โครงการระบบรับตรง (โควตา) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 จำนวน 50 คน

image

มหาวิทาลัยบูรพา ประกาศรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี 

image

มหาวิทาลัยบูรพา ประกาศรับตรงทั่วประเทศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร รอบที่  1   6 มกราคม ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2558

image

โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ม.ศิลปากร 2558  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้ถึง มีนาคม 2558 โดยใช้คะแนน GAT/PAT เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

image

โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ (โควต้าพิเศษ)
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง กุมภาพันธ 2558

image

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558  มี 2 โครงการ กำลังจะปิดรับสมัคร 7 พฤศจิกายน 2557

image

โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ
โครงการสอบตรง

image

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
- โครงการความสามารถทางวิชาการและพิเศษ
- โครงการทุนเพชรสุนันทา
- โครงการรับตรง รอบที่ 1 

image

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้ถึง 1 ธันวาคม 2558

image

โดยในสังคมโซเชี่ยวขณะ นี้กำลังอยู่ในอารมณ์ซึ้ง ในโมเม้นต์ที่น่าจะเรียกได้ว่าว่ารักแท้ยังมีอยู่จริง กับคู่รักคู่หนึ่งที่คบกันมาตั้งแต่สมัยวัยละอ่อน ม.ต้น จนกระทั่งทั้งคู่เรียนจบ และแต่งงานกันในที่สุด

image

รับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 57 ถึง 30 มกราคม 2558

image

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 21 ต.ค. 57 – วันพฤหัสบดีที่ 4 ธ.ค. 57

image

เพื่อส่งเสริมและพัมนาคุณภาพของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ตามโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภูมิภาคกลางตอนล่าง 9 จังหวัดและ ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com