image

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 คณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558   เปิดรับสมัคร 12 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558

image

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2558

image

 ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัคร  16 มกราคม ถึง 6 มีนาคม 2558

image

- โครงการความสามารถทางวิชาการและพิเศษ ปิดรับ 19 ธันวาคม
- โครงการทุนเพชรสุนันทา 50 ทุน ปิดรับ 19 ธันวาคม
- โครงการรับตรง รอบที่ 1  ปิดรับ 26 ธันวาคม

image

 โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) ในภาคตะวันออก 12 จังหวัดคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558 รับสมัคร 22 ธันวาคม  พ.ศ. 2557 – 15 มกราคม พ.ศ. 2558 

image

รับสมัครนักเรียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่ มจธ.ราชบุรีเพื่อใช้ในการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษา มจธ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2558

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.3 ม.6 ปวช. หรือ ปวส. เข้าศึกษาในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558

image

รับตรง โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA.) Bachelor’s degree in Business Administration ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม ถึง 23 มกราคม 2558

image

รับสมัครนักศึกษาโควตา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครน้องๆ ม.6 หรือ ปวช ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้  เปิดรับสมัคร 1-26 ธันวาคม 2557

image

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของปีการศึกษา 2556 หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต 

image

โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับแก้ไขใหม่) กลุ่มที่ 2

image

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา 
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มกราคม 58

image

ประกาศสถานที่สอบ เลขที่นั่งสอบ พิมพ์บัตร วิชาสามัญ 7 วิชา 2558 ช้าหน่อยนะครับ สงสัยคนเข้าเยอะมาก

image
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวคิดและนโยบายที่จะส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับหลายคณะเลย : พยาบาล วิศวะ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์
image

รับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2558 เปิดรับสมัคร 5-30 มกราคม 2558

image

 โดยคัดเลือกประเภท โควตา (เรียนดี/ความสามารถพิเศษ) และให้ทุนโครงการเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ธันวาคม 2557

image

โครงการเพชรตะวันออก /  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ / โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU / โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"

image

ระบบรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2557 เวลา 08:00 น. - 10 มีนาคม 2558 เวลา 18:00 น.

image

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2558 (รับวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.) เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

image

ระเบียบการรับตรง โควตาคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 58 เปิดรับสมัคร 5-12 มกราคม 2558

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com