image

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557

image

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 รับตรงโดยวิธีพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)

image

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

image

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 58 ประกาศรายละเอียดกำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2557

image

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงทั่วประเทศ 

เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 21 พฤศจิกายน 2557

image

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นศูนย์หนึ่งในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว และมีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

image

SIU ได้รับการประเมินคะแนนสูงสุดอันดับ 2  ของมหาวิทยาลัยเอกชนเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนาต่างๆ ของประเทศ โดย สมศ.* หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ 25%-100% ตามผลการเรียน ค่าเทอมหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษทุกสาขา  เกรด 3.5 ขึ้นไป รับทุน 100%

image

รับตรง ทุน  นักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจากผู้เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ศึกษา และผู้ผ่านการแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์เ

image
 
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
ตามโครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยลงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558
image

ขอเลื่อนการรับสมัครจากประกาศเดิม  8 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557
สำหรับกำหนดการรับสมัครจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

image

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 4 โครงการร  เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม - 28 พฤศจกายน 2557

image

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล"   เปิดรับสมัคร ถึง 20 ตุลาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) เข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 

image

การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2558 / ประเภทโควตาโรงเรียน และโควตาจังหวัด/ ประเภทโควตานักกีฬา / ประเภทโควตาดนตรี และนาฏศิลป์ /ประเภทโควตาเด็กดีมีคุณธรรม

image
รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ลาดกระบัง 58
เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ 1-13 ตุลาคม 2557
image

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ประเภทโควตาทั่วไป และ ประเภทความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

image

จุฬา 20 โครงการรับตรง แบบพิเศษ  30 กย
มหิดลเพื่อชาวชนบท : แพทย์ ทันตะ  30 กย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   30 กย
โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่ พระนครเหนือ 30 กย

image

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 58  จะประกาศรายละเอียดกำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นี้

image

รับตรง BMIR รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ ปี 2558 
เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2557

image

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัคร วันที่ 20 - 28 ก.ย. 2557 

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com