วันที่ 30 เมษายน 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง โครงการพิเศษ หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษ หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 70 คน 

422 views

รับตรง ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 2560

การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

632 views

รับตรง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO พระจอมเกล้าธนบุรี 60

ประกาศรับสมัคร : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร ตั้งเเต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560

499 views

รับตรง โครงการสมทบพิเศษ โดยใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT พระนครเหนือ 60

โครงการสมทบพิเศษ  มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6  ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT ตามรายวิชาที่คณะกำหนด (ไม่มีสอบข้อเขียน) เปิดรับสมัครวันที่ 21 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560

1,385 views

รับตรง ทุน การจัดการธุรกิจค้าปลีกตามความร่วมมือ CP-ALL ม.อุบลราชธานี 60

โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 จำนวน 150 คน 

497 views

รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 60

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับตรงรอบที่ 2 เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 สาขาได้แก้ สาขาการสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ )และสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)    เปิดรับสมัคร 18 เมษายน ถึง 18 พฤษภาคม 2560

644 views

อย่าลืม ยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ Clearing-house 60 วันที่ 25-28 เมษายน นี้ !!

น้องๆที่สอบติดมหาวิทยาลัยที่รับตรงเข้าร่วมระบบ เคลียริงเฮาส์  ทั้ง 11 สถาบัน น้องอย่าลืมมายืนยันสิทธ์ในระบบด้วยนะครับ ตั้งแต่วัน 25-28 เมษายน นี้ !!

2,710 views

ธรรมศาสตร์ ยกเลิก TU STAR แต่คะแนนใช้สมัครเรียนได้ 2 ปี

มธ.ก็จะยกเลิกการสอบ TU STAR และใช้ระบบการคัดเลือกรูปแบบใหม่เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ.ทั้งนี้ นักเรียนที่สอบ TU STAR กับทาง มธ.ไปแล้วยังสามารถนำคะแนนดังกล่าวใช้ในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อใน มธ.ได้เป็นเวลา 2 ปี ( ก็คือ ปี 61 เป็นปีสุดท้าย )

1,552 views

รับตรง สอบตรงรอบ 3 (เพิ่มเติม) 6 สาขาวิชา ราชมงคลธัญบุรี 60

ประกาศการรับสมัครสอบตรงรอบ 3 (เพิ่มเติม) ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับวุฒิ ม.6/ปวช.และปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2560 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ภาคปกติ จำนวน 10 คน  เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ภาคพิเศษ จำนวน 20 คน 

1,290 views

ด่วน มาแล้ว ปฏิทินสอบเข้ามหาลัยปี 61 ทั้ง 5 รูปแบบ // ปฎิทินสอบ GAT/PAT,วิชาสามัญ และ O-NET

GAT/PAT สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์  61  O-NET สอบประมาณวันที่ 3-4 มีนาคม 61  สอบวิชาสามัญ 9 วิชา วันที่ 17-18 มีนาคม 61 กำหนดให้มีการรับสมัคร 5 รูปแบบ รูปแบบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รับสมัครระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 61  Admissions กลาง   5-10 มิถุนายน 61

1,821 views

รับตรง โรงเรียนการไปรษณีย์ 60 เรียน 1 ปีจบทำงานได้ทันที !!

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 202 คน เปิดรับสมัครถึง 9 พฤษภาคม 2560

2,952 views

รับตรง ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 60 รอบ 3 รวม 2,326 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง รอบสาม ประจำปีการศึกษา 2560  รวม 2326 คน

1,475 views

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60 รอบ 2 รวม 130 คน

การสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) โดยวิธีรับตรงวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

1,708 views

รับตรง มทร.พระนคร 60 รอบ 2 จำนวน 1,200 คน

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้-15 พ.ค.60 จำนวน 9 คณะ รวมกว่า 1200 คน

3,055 views

รับตรง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60

โครงการรับเข้าศึกษาระบบรับตรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครถึง 20 มิถุนายน 2560

1,388 views

รับตรง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร ถึง 16 มิถุนายน 2560

1,143 views

รับตรง 4 โครงการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 60

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในโครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการรับตรง วิธีพิเศษ, โครงการ TSU Smart Engineering , โครงการตามรอยสายตรง , โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ

947 views

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล ประเภททุนสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 60

การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประเภททุนสภากาชาดไทย  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร ถึง 28 เมษายน 2560

3,477 views

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 50 คน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 10 เมษายน ถึง 25 พฤษภาคม 2560

1,066 views

รับตรง วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ 60

รับตรง สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 19 เมษายน ถึง 16 มิถุนายน 2560

1,922 views
abac