image

รัับตรง+ทุน ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ปี 58 รอบที่ 1
รับ วันที่ 1 กันยายน 2557 - วันที่ 15 ตุลาคม 2557

image

รับสมัครนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ โควตา เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐสาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558  รับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดรับสมัคร 14 สิงหาคม -21 กันยายน 2557

image

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร อินเตอร์ SUIC ปี 2558 ( 1/2015) เปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2557 ถึง 9 มกราคม 2558

image

รับตรง 13 โครงการ ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558

image

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

image

โครงการรับตรง พยาบาล ไนติงเกล ม.สงขลานครินทร์ ปี 58  รับสมัคร ม.6 แผนวิทย์ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ตามโครงการไนติงเกล

image

มหาวิทยาลัย ศิลปากรจะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศจำนวน 28 จังหวัด เปิดรับสมัคร 1 กันยายน ถึง 27 ตุลาคม 2557

image

รับตรง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2558 : เปิดรับสมัครทุกคณะ มีหลายโครงการ เช่น แพทย์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล วิศวะ มนุษย์ สังคม วิทยาศาสตร์  นิติ รัฐศาสตร์

image

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 รับตรงโดยวิธีพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

image

การประกวดโครงการนักอุตสาหกรรมเกษตร "New Generation of Food Safety Scientist 2014"คุณสมบัติผู้สมัคร : ๑) นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

image

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นเรศวร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่เพื่อชาวชนบท ประจําปีการศึกษา 2558

image

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   ในระบบ Residential College  ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ราชบุรี  (ประเภทเรียนดี)

image

รับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558  รับสมัคร  1- 30 พฤศจิกายน 2557 คณะดังที่เปิดรับเช่น เภสัชศาสตร์ พยาบาล ศึกษาศาสตร์ วิศวะ สาธารณสุข  บริหารบัญชี

image

ระเบียบการมาแล้ว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โควตาทั่วประเทศ : คณะดังที่เปิดรับเช่น เภสัช พยาบาล นิติศาสตร์ บริหาร บัญชี สาธารณสุข  เทคนิคการแพทย์

image

รับตรง มหาวิทยาลัยพะยา ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

image

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558  : 20 โครงการ  ณ 25 สิงหาคม

image
 ม.ธรรมศาสตร์  รับตรง  โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน   เปิดรับสมัคร 25 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2557
image

ตารางแสดงคณะ สาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ประจำปี 2558

image

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบทเป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท  เปิดรับสมัคร 1-30 ก.ย. สอบ  15 พ.ย. 57

image

ประกาศ รับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาในโครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 18 สิงหาคม ถึง 11 ตุลาคม 2557

UniGang Talk

ขอขอบคุณ ดินสอและของขวัญจาก พี่ๆ เด็กรุ่น56 ทุกคนที่ส่งมาให้ผมนะครับ ผมขอรับไปแล้วแจกต่อนะครับ ขอบคุณมากนะครับ