วันที่ 8 ตุลาคม 2558

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 59

รับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา  คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 7- 22 ต.ค. 58

82 views

รับตรง โครงการ พสวท. ม.สงขลานครินทร์ 59

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ พสวท. ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครถึง 30 ตุลาคม 2558

47 views

ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 59 จำนวน 1,602 คน

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 คณะที่เปิดรับ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

1,037 views

มาแล้ว ระเบียบการรับตรง ทั่วประเทศ และโควตาภาคตะวันออก ม.บูรพา 59 รับกว่า 10,000 คน

รับตรงทั่วประเทศ และ รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัคร ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 58 ถึง 6 มกราคม 59 : คณะที่เปิดรับเช่น  พยาบาล ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี นิเทศ ท่องเทียว รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวะ สาธารณสุข  ศึกษาศาสตร์ 

716 views

รับตรง ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 59

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ดังนั้นน้องๆมั่นใจได้ทั้งเรื่องหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรับรองแน่นมาก !! และมั่นใจได้ว่าจบแล้วมีงานทำแน่นอน เพราะน้องๆจะได้ฝึกงานจริงจากบริษัทชั้นนำของประเทศ ทั้ง CP,S&P,ล็อกซเล่ย์ ,สหพัฒนพิบูล , ที่นี่น่าปลอดภัยสุดๆ เพเขตสํานักพระราชวัง สนามเสือป่า

452 views

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต , ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, แพทย์แผนจีน ม.พะยา 59

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, แพทย์แผนจีน ม.พะยา 59

2,308 views

รับตรง BMIR รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ ปี 2559

 รับสมัครบุคคเข้าศึกษาในหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการต่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 100 คน

496 views

ค่าย CEL Camp #5 วิศวกรรมเคมี พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

สำหรับน้องๆมัธยมปลายหรือปวช. ที่มีความฝันอยากเป็นวิศวกร สายเคมีและปิโตรเคมี ค่าย"CELcamp" ขออาสาเป็นป้ายบอกทางป้ายแรก ให้น้องๆได้ออกเดินทางทำตามความฝัน ได้สัมผัสกับการลงมือทำห้องแลปและโรงงานจริงๆ

225 views

รับตรงทั่วประเทศ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโลยีสุรนารี 59

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559  เด็กม.6 เด็กซิ่ว สมัครได้จ้า

625 views

รับตรง ทั่วประเทศ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า/คาดว่าจะจบก่อนเดือน มิ.ย. 59) จำนวนรับนักศึกษา 30 คน (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รับ 10 คน ) เด็กซิ่วก็สมัครได้นะ

1,331 views

รับตรง โควตาภาคฯ และทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น ปี 59 จำนวน 1,232 คน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง โควตาภาคและทั่วประเทศ รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดนักศึกษาจำนวน 1,232 คน : พยาบาล สัตวแพทย์ นิติศาสตร์ วิศวะ มนุษยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวะ

2,356 views

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี พระจอมเกล้าธนบุรี 59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือตประเภทเรียนดีปีการศึกษา 2559เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

2,188 views

เกณฑ์คัดเลือก โครงการรับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 59 มาแล้ว

โดยรวมน่าจะเหมือนปีการศึกษา 2558  แต่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเช่น คณะสัตวแพทย์ GPA ขั้นต่ำ ปี 58  3.00  ปี 59  3.2 *0* คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าทดสอบวิ่ง ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร โดยใช้เวลาไม่เกิน 17 นาที

1,945 views

รับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 59 จำนวน 3,501 คน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนทั้งสิ้น 3,501 คน เปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม นี้

869 views

รับตรง ทุนเรียนฟรี การจัดการศึกษาแบบก้าวหน้า Honors Program ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59

คุณสมบัติผู้รับสมัครรับทุน พสวท. สสวท. สพฐ. วมว. สอวน. IYPT  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจริง ประมาณปีละ 30,000 บาท -ทุนใช้จ่ายส่วนตัว ปีละ 87,000 บาท - ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจริง ประมาณปีละ 30,000 บาท - ดูงานต่างประเทศ 80,000 บาท

692 views

Update รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาธรุกิจวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 59

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาธรุกิจวิศวกรรม
885 views

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการไนติงเกล สงขลานครินทร์ 59

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2559

1,149 views

รับตรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 59

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 

649 views

จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จาก 'THE 2015-16 'มหิดล' อันดับ 1ของไทย

จัดอันดับโดย Times Higher Education (THE) นิตยสารการศึกษาชื่อดังจากลอนดอน มีมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับด้วยกันทั้งสิ้น 7 แห่งด้วยกัน และอันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยไทยตกเป็นของ “มหาวิทยาลัยมหิดล”  เชียงใหม่ จุฬา ขอนแก่น บางมด สงขลาฯ สุรนารี

1,647 views

รับตรง ทุน โควตา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ลาดกระบัง 2559

รับตรง โควตา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2559 เปิดรับสมัคร 5 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2558 มีทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดยี่ยม 10 ทุน

655 views