วันที่ 28 กันยายน 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง โครงการ พสวท. ม.วลัยลักษณ์ 2560

รับตรง โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2559

164 views

รับตรง ทั่วประเทศ แม่ฟ้าหลวง รอบ 2 จำนวน 1,215 คน เปิดรับ 1 ตุลา นี้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง รอบที่ 2  จำนวน 1,215 คน เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2559

1,527 views

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 60 เปิดรับ วันที่ 26 กันยายน - 9 ตุลาคม นี้

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 
เปิดรับ 116 สาขา รวมจำนวน 4,317 คน
เปิดรับสมัคร วันที่ 26 กันยายน - 9 ตุลาคม นี้

926 views

รับตรง โควตาทั่วไป และ ความสามารมพิเศษ ม.ราชภัฏภูเก็ต 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาทั่วไป และ ประเภทความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

201 views

รับตรงทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 2560

รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน คณะวิจิตรศิลป์ตามโครงการรับตรงทั่วประเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 19 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

879 views

รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์ 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพิญประโยชน์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 123 คน โดยรับเฉพาะเด็กที่กำลังศึกษาในชั้น ม.6  ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

1,085 views

รับตรงทั่วประเทศ โควตานักกิจกรรม และ โควตานักกีฬา ม.วลัยลักษณ์ 60

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมนักศึกษา และความสามรถพิเศษทางด้านกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 15 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2559?

582 views

รับตรง โครงการนักเรียนเรียนดี ม.พะเยา 2560 จำนวน 4,308 คน

 โครงการนักเรียนเรียนดี ม.พะเยา ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 4,308 คน สำหรับน้องภาคเหนือตอนบน คณะที่เปิดรับเช่น เภสัช 40 คน, พยาบาล 40 , บัญชี 84 , ญี่ปุ่น 42 , อังกฤษ 70 , กายภาพ 30 , เทคนิคการแพทย์ 30

2,447 views

รับตรง โครงการ Students For ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 60

โครงการ Students For ASEAN เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560

614 views

รับตรง ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 60

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2560
โดยการจัดสอบ  จำนวน 2,920 คน

1,267 views

รับตรง สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ ม.ธรรมศาสตร์ 60

รับตรง สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

1,043 views

รับตรง ทุนการศึกษาดนตรี เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ม.รังสิต 2560

ทุนการศึกษาดนตรี และการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา โดยตรง เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการผลิตดนตรี และ หลักสูตรดุริยางศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 2560  โดยให้ทุนความสามารถพิเศษแก่ผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านดนตรีปฎิบัติ ด้วยการสอบรับตรง

1,467 views

รับตรง "ทุนรัตนมงคล" ม.หอการค้า 2560 เรียนฟรีตลอด 4 ปี !!

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล" หมายถึง ทุนการศึกษา ที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา

1,848 views

รับตรง โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 60

 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560   เปิดรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาจาก 14 จังหวัดภาคใต้

1,256 views

กำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการ การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 2560

กำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการ การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 2560  เปิดรับสมัคร 5 – 24 ตุลาคม 2559  มีสนามสอบ ทั้งหมด 55 จังหวัด

9,878 views

รับตรง คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2560

คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์  12 คน ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 24 คน เปิดรับสมัคร 13 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2559

1,964 views

รับตรง ม.หัวเฉียว รอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 1 ปี 2560

รับตรง ม.หัวเฉียว รอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 1 ปี 2560 พยาบาลศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ (วิทย์การแพทย์) / เภสัชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ / กายภาพบำบัด  สอบตรง 4 วิชา เปิดรับสมัคร 16 ก.ย. 59

1,925 views

รับตรง ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 เปิดรับสมัคร 1 ต.ค. นี้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้ง 3 วิทยาเขต เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2559

2,592 views

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.มหาสารคาม 2560

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์ระจรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD จำนวน 40 คน โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD จำนวน 20 คน เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2559

1,543 views

รับตรง โครงการพิเศษ เภสัชศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 โครงการ  จำนวน 60 โดยยื่นคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา จัดสอบโดย สทศ.

1,886 views
abac