วันที่ 5 กรกฎาคม 2558

โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จำนวน 33 สาขาวิชา) 58 ปิดรับ 10 ก.ค.

โครงการ : โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จำนวน 33 สาขาวิชา)  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ มหาิวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 

รับตรง หลังแอดฯ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ม.พะเยา 58

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ผู้มีความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 3 ปี 58

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิธีรับตรง (รอบ3) ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต MDX MD02 DTX ม.ขอนแก่น 59

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (แพทย์) (MDX.)  โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สกอ.(MD02)  และ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (ทันตแพทยศาสตร์)  (DTX.)

ปฏิทินรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขานครินทร์ ปีการศึกษา 2559

ปฎิทินดำเนินการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง โควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง 58 รอบสุดท้าย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง 58 รอบสุดท้าย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครถึง 3 กรกฎาคม นี้

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง โควตา 8 โครงการ กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 59 จำนวน 880 คน

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 880 คน เปิดรับสมัคร   1 กรกฏาคม - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ปฏิทิน โควตา รับตรง 4 โครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

เห็นปฏิทินแล้ว วิธีคัดเลือกปี 59 น่าจะเหมือนปี 58 ทุกประการจ้า 
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (แพทย์เรียนดี,สถาปัตย์) 
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (GAT/PAT) 
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (วิชาสามัญ 9 วิชา) 

รับตรง ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 58

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2558  คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับมัถยมศึกษา -สายวิทยศาสตร์

รับตรง พยาบาลศาสตร์ 25 คน ม.วลัยลักษณ์ 58 เปิดรับถึง 15 ก.ค.นี้

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดรับนักศึกษา รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ 3.00 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ 3.00 ขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึง 15 กรกฎาคม 2558 จำนวน 25 คน

ปฏิทินรับตรง โครงการจุฬาฯ-ชนบทปีการศึกษา จุฬาฯ 2559

 ขณะนี้เริ่มมีข้อมูลการรับนิสิตโครงการจุฬาฯ-ชนบทปีการศึกษา 2559 แล้วบางส่วนที่พอจะแจ้งให้ทราบได้ดังนี้ ผู้สมัครสอบโครงการจุฬาฯ-ชนบท (เป็นโครงการรับตรงพิเศษ) จะไม่สามารถสมัครโครงการรับตรงปกติของจุฬาฯได้ ใช้คะแนน GAT/PATเฉพาะในการสอบครั้งที่ 1/2559 

รับตรง สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ 58

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เรื่อง การรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีรับตรง (รอบที่ 2) เปิดรับสมัครถึง 8 กรกฎาคม 2558

รับสมัครสอบ SMART I ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อใช้คะแนนยื่รับตรง เปิดรับถึง 5 ก.ค.

รับสมัครสอบ SMART I ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อใช้คะแนนยื่รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร 29 มิ.ย. ถึง 5 ก.ค. 58

รับตรง หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 58

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่3  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30  คน (ใช้ GPAX,GPA ในการคัดเลือก)

รับตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 58

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน 

รับตรง โควตา ทั่วประเทศ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาขั้นปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

กำหนดการสอบตรง โควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยังคงจัดสอบโควตาภาคเหนือเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ด้วยข้อสอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดสอบวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 และประกาศผลสอบวันที่ 15 มกราคม 2559