ข่าวรับตรง

รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า 2561

เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า  ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 20 เมษายน 2561

Read More

โค้งสุดท้ายรับตรง TCAS รอบที่ 2 มศว ปิดรับ 27 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 

Read More

รับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio หลักสูตรนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Read More

รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานคิรทร์  รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

Read More

รับตรง โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของนักเรียน ม.6 ม.พะเยา 61

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2561  เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

Read More

รับตรง โครงการ"เกษตรทายาท" ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี ปิดรับ 23 ก.พ.นี้

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในโครงการ"เกษตรทายาท" สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561   เปิดรับสมัครถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561

Read More

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง รอบ 2 โควตาพื้นที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 รวม 8 โครงการ

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง รอบ 2 โควตาพื้นที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 รวม 8 โครงการ เช่น รับตรงทันตะ รับตรง แพทย์CPRID  รับตรงพยาบาล เปิดรับสมัครตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 22 มีนาคม 2561

Read More

โค้งสุดท้าย รับตรง ม.แม่โจ้ 61 ปิดรับ 15 ก.พ. นี้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบ เปิดรับสมัครถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561

Read More

รับตรง โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 61

รับตรง สูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี  ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 80 คน

Read More

รับตรง โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 61

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

Read More

รับตรง สัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ 2561

เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี หลักสุตรสัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ เพิ่มเติม จำนวน 30 คน เปิดรับสมัคร 5 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

Read More

Update ข้อมูล คุณสมบัติ รับตรงทั่วประเทศ รอบ 3 จุฬาฯ 2561

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) บางคณะยังคงรับแต่ ม.6 เท่านั้นเด็กซิ่วอด เช่น พาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาศาสตร์  น้องๆเข้ามาดูรายละเอียดคุณสมบัติวุติการศึกษา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ ของทุกคณะได้เลยจ้า

Read More

รับตรง รับด้วย Portfolio รอบ1/2 ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปิดรับ 9 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ1/2 รับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

Read More

รับตรง โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จุฬาฯ 2561

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2561 (ม.6) เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู  ระดับปริญญาตรี (5 ปี) เพื่อบรรจุในปี 2566 ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read More

รับตรง รอบ 2 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 61

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รอบที่ 2 การรับแบบโควตา เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 25 ธ.ค. 2560 - 16 มี.ค. 2561

Read More

รับตรง ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ม.เทคโนโลยีสุรนารี 61

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

Read More

รับตรง โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 61 รวม 1,065 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 รวม 1,065 คน

Read More

รับตรง รอบ 1/2 การรับด้วย Portfolio ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ปี 61

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  รอบที่ 1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน เปิดรับสมัครถึง 31 มกราคม 2561

Read More

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ม.อุบลราชธานี 61

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์แห่งประเทศไทยในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครและส่งเอกสารการสมัคร 25 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

Read More

ด่วนมาก รับตรง ผลิตแพทย์แนวปฎิรูป ม.สงขลานครินทร์ 61

มหาวิทยาลัสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการ ผลิตแพทย์แนวปฎิรูป หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 คน เปิดรับสมัครถึง 25 มกราคม 2561

Read More