image

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้าศึกษาตามโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1 : 25 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2557

image

การสมัครเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัคร 24-30 เมษายน 2557

image

รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน  ม.เชียงใหม่ ช่วงที่2 ปี 57  เปิดรับสมัครวันที่ 24 - 29 เมษายน 2557 ทั้งหมด 18 โครงการที่เปิดรับช่วงที่ 2 จ้า

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 1 เมษายน ถึง 16  พฤษภาคม 2557

image

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครสอบตรง ระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2557 โดยมีหลักสูตรนานาชาติจำนวน 20 สาขาวิชา 

image
รับตรง หลักสูตร การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์  รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557เปิดรับสมัคร 1 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2557
image

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2 ) ระหว่าง วันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557

image

เปิดรับสมัครแล้วรับตรง (แบบปกติ) จุฬาลงกรณ์ฯ ปีการศึกษา 57  22  เมษายน 2557 เวลา 8.00 น. ถึง 28 เมษายน 2557 เวลา 16.00 น.

image

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ใน 4 โครงการ  

image

จริงๆ แล้วผมไม่สามารถบอกได้ว่า ติดหรือไม่นะครับ
แต่ให้ผมช่วยเรียงคณะ 4 อันดับได้จ้า
- Update นิติศาสตร์  ครุศาสตร์

image

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวน 251 คน เปิดรับสมัครถึง 23 เมษายนนี้

image

โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PATสำหรับผู้จบ ม.6รับสมัครวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

image

สอบคัดเลือกบุคคลเข าศึกษาต่อในสาขาวิชาเภสัชศาสตร"หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ด ้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัคร  11 เมษายน ถึง 23 พฤษภาคม 2553 จำนวน 40 คน

image

   โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557

image
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหม่ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี 
image

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศคึกษาต่อในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา หลักสูตร 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 16-25 พฤษภาคม 2557

image

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มิถุนายน 2557

image

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวน 10 คน  

image
สมัครสอบคัดเลือกเข?าศึกษาต?อระดับปริญญาตรี  คณะพยาบาลศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 

UniGang Talk

ข้อมูลปี 56 ในระบบ unical มีข้อผิดพลาดนะครับ จะรีบแก้ไขในเร็ว ๆนี้

รับตรง โควตา ทุน