วันที่ 31 มีนาคม 2558

รับตรง ทุน สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ ความร่วมมือกับเซ็นทรัล ม.บูรพา 2558

ประกาศรับสมัคร สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ ความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 

ด่วน รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพิ่มเติม 58 รับถึง 8 เมษายนนี้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(สอบตรง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) เปิดรับสมัคร ถึง 8 เมษายน 58 นี้

คณะวิศวะฯ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบชิงทุนวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) และทุน TEPE

โครงการ TEP-TEPE, AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบชิงทุนวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) และทุน TEPE เปิดรับสมัครวันที่ 31 มี.ค. - 30 เม.ย. 2558 (ทั้งทุน AUTO, TEPE และรับตรง)

รับตรง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ม.เกษตรศาสตร์ 58 รอบที่ 2

รับตรง โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครได้ตั้งแต่วันที่30 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 

รับตรง สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 58

ด้วยโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ม.บูรพา 58

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพาจึกประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ โครงการเพิ่มพิเศษ ม.ศิลปากร 58

รับตรง โคงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร  ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร  30 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2558

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 58 รอบ 2 เปิดรับ 1-30 เมษายน นี้

กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 (โครงการปกติ) ครั้งที่ 2 เพื่อรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่ขาด ให้ ครบตามแผนการรับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร  1-30 เมษายน 2558 

รับตรง โครงการเรียนล่วงหน้ารุ่นที่ 10 ม.เกษตรศาสตร์ 59 เปิดรับสมัคร 1 เมษายนนี้

รับตรง โครงการเรียนล่วงหน้ารุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2558  เพื่อเข้าศึกษาต่อสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม  2558

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาจีนศึกษา แม่ฟ้าหลวง 58

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 

รับตรง โครงการรับนักศึกษา พระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี 58 ครั้งที่ 2

รับสมัครนักเรียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่ มจธ.ราชบุรีเพื่อใช้ในการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษา มจธ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 สามารถ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

รับตรงทั่วประเทศ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 58

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 220 คน

รับตรง โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง พระนครเหนือ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2558

ด่วนมาก รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.อุบลราชธานี 58 เปิดรับ 24-29 มี.ค.นี้

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 12 คน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 -29 มีนาคม 2558 

ระบบสอบกลาง Admissions สถาบันพระบรมราชชนก 2558

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบกลาง สมัครและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 8-22 พฤษภาคม 2558

รับตรง คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 58

คณะวิทยาการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะฯ ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตาน ประจำปีการศึกษา 2558 

ประกาศผล รับตรง 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (วิชาสามัญ) ม.เชียงใหม่ 58

ม.เชียงใหม่ ประกาศผลการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาของ สทศ. 

รับตรง ภาคปกติเพิ่มเติม / ทุนจังหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 58

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีประกาศรับสมัคร คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เรียนที่จังหวัดสระแก้ว