image

ผู้ที่มีเชื้อสายชาวไทยภูเขาที่ไม่ได้สมัครโควตา หรืออยู่นอกพื้นที่โควตา แต่อยู่ในพื้นที่ตามที่กรมการปกครองกำหนด หากประสงค์จะสมัครสอบโครงการชาวไทยภูเขา  เปิดรับสมัคร... วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 02 พฤศจิกายน 2557

image

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) BJM  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2558  จำนวน 80 คน

image

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทตโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2558

image
มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ (โครงการผลิตครูคุณภาพ) ประจําปีการศึกษา 2558
image
มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับ ปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจําปีการศึกษา 2558 
image

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครถึง 4 พฤศจิกายน 2557

image

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558รอบที่ 1 : รับตรง วิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ เริ่มรับสมัคร : ตั้งแต่ บัดนี้ -   5พฤศจิกายน 2557 

image
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 14 คณะ จำนวนทั้งสิ้น 55 คน เปิดรับสมัคร   10-14 พฤศจิกายน 57 
image

รับตรง คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แบบโควตาเรียนดี  ประจำปีการศึกษา 2558
 เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2557

image

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับนักศึกษา ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย โครงการ วมว. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 

image

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลป บัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม และสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2558 

image

 ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558

image

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 11 คน  คัดเลือกโดยใช้ คะแนน วิชาสามัญ 7 วิชาที่จัดสอบโดย สทศ.

image
ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบรับตรง (มหิดรับตรง) ปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร 3 พ.ย. 57 เวลา 9.30 น. ถึง  26 พ.ย. 57 เวลา 12.00 น.
image

 สทศ.ได้สรุปยอดผู้สมัครล่าสุด ณ วันที่ 17 ตุลาคม เวลา 14.00 น. มียอดผู้สมัคร 325,681 คน และมียอดผู้ชำระเงิน 245,201 คน

image

ดูแผนที่สนามสอบ กสพท 2558 ขอให้ผู้สมัครสอบที่ได้เลขที่นั่งสอบ 1301111 ถึง 1301140 ,0202851 ถึง 0202966 ทำการปริ้นท์บัตรประจำตัวสอบใหม่อีกครั้ง 

image

ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด 5 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทรับตรง จำนวน 5 ทุน  ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคปกติ ตลอดหลักสูตร (4 ปี)

image

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ในโครงการต่างๆ 11 โครงการ

image

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 

image

โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com