วันที่ 21 มกราคม 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสุตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 60

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์แผนจีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 40 คน

586 views

รับตรง แพทย์แผนจีน วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏจันทรเกษม 60

การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรแพทย์แผนจีน วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปีการศึกษา 2560  รอบที่ 1 เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 19 มกราคม 2560 - 2 เมษายน  2560

423 views

รับตรงทั่วประเทศ โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 60 จำนวน 30 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560 จำนวน 30 คน  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

2,121 views

รับตรง เพิ่มเติม 6 โครงการ ม.แม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ 60

รับตรง เพิ่มเติม 6 โครงการ ม.แม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ 60 :  รับตรงทั่วประเทศ แบบคัดเลือก และสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) กว่า 1200 คน , โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทาง(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม) , โควตาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ,โควตาบุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากรสหกรณ์

815 views

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 60

โรงพยาบาลตำรวจ อนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครทั้งชายและหญิง เปิดรับสมัคร 1-15 กุมภาพันธ์ 2560

11,029 views

รับตรง โควตาพิเศษ IT Talent ม.แม่ฟ้าหลวง 60

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษ IT Talent เปิดรับสมัคร 16 มกราคม – วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

768 views

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 60

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 120 คน เปิดรับสมัคร 26 ธ.ค. 59 ถึง 20 มี.ค. 60

780 views

รับตรง หลักสูตร Global Studies and Social Entrepreneurship สร้าง “ผู้นำ” การเปลี่ยนแปลง ม.ธรรมศาสตร์ 60

GSSE เป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี สาขา Global Studies and Social Entrepreneurship มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เน้นสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความใส่ใจและ อยากที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม

551 views

รับตรง โครงการพิเศษ หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษ หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 70 คน 

938 views

รับตรง สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา อาเซียน-จีน หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 60

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) โดยการคัดเลือกตรง  จำนวน 100 คน

584 views

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 60

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

1,337 views

ปฎิทินการรับสมัคร โครงการเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร 2560

ปฎิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา โครงการพิเศษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560 ภาษาญี่ปุ่น 70 คน ภาษาจีน 70 คน ภาษาเกาหลี 30 คน ภาษาเวียดนาม 30 คน

974 views

รับตรง โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา ม.บูรพา 60 เรียนฟรีตลอดหลักสูตร+เบี้ยเลี้ยง

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรภาษาไทย และ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เรียนฟรีตลอดหลักสูตร+เบี้ยเลี้ยง 4,000 บาทต่อเดือน !!

2,460 views

รับตรง คณะสัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่ 2560 เปิดรับ 4-20 ม.ค. นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในโครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และ โครกงารดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัคร 4-20 มกราคม 2560

1,947 views

รับตรง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร ปี 60

โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน (โควตาจังหวัด)  และโครงการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (รับตรงทั่วประเทศ)  ประจําปีการศึกษา 2560 

1,162 views

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2560

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคพิเศษ  สาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครถึงแต่บัดนี้ ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2560

1,770 views

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น TNI ปี 60 รอบ 2 ถึง 30 ม.ค. นี้

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่่น (TNI) เปิดรับสมัครสอบตรงรอบที่ 2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 60 นี้เท่านั้น

1,228 views

สมัครด่วน 9-31 ม.ค. นี้ รับตรง 3 โครงการ คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ 60

โครงการรับตรง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 31 มกราคม 2560 1. โครงการทายาทศิษย์เก่า 2. โครงการทายาทผู้ประกอบการ 3. โครงการผู้มีศักยภาพทางด้านผู้นำ ปล.ทุกโครงการเป็นรับตรงทั่วประเทศนะ

1,621 views

โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปิดรับ 13 ม.ค. นี้

การรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 139 คน

980 views

รับตรง MUIC วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 60 เปิดรับ 9-24 ม.ค. นี้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครสอบตรงตั้งแต่วันที่ 9 – 24 มกราคม 2560

1,147 views
abac