image

หลังจากประกาศผล GAT/PAT เป็นที่เรียบร้อย องค์ประกอบก็ครบสำหรับยื่นรับตรง จุฬาฯ 2557 แล้วจ้า โดยปีนี้จุฬาจะรับสมัครใน  22-28 เมษายน 2557   แล้ว คะแนนของเรายื่นไปจะสอบติดไหมนิ !!

image

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวน 251 คน เปิดรับสมัครถึง 23 เมษายนนี้

image

โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PATสำหรับผู้จบ ม.6รับสมัครวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

image

สอบคัดเลือกบุคคลเข าศึกษาต่อในสาขาวิชาเภสัชศาสตร"หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ด ้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัคร  11 เมษายน ถึง 23 พฤษภาคม 2553 จำนวน 40 คน

image

   โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557

image
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหม่ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี 
image

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศคึกษาต่อในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา หลักสูตร 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 16-25 พฤษภาคม 2557

image

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มิถุนายน 2557

image

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวน 10 คน  

image
สมัครสอบคัดเลือกเข?าศึกษาต?อระดับปริญญาตรี  คณะพยาบาลศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 

image

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  เปิดรับสมัคร 8 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2557

image
โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี การศึกษา 2557 มีคณะดังๆ เปิดรับเช่น เภสัช วิศวะ บริหาร พยาบาล แพทย์แผนไทย มนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัคร 24-30 เมษายน 2557
image

ประกาศผล สถาบันพระบรมราชนก 2557 แล้วจ้า
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่สอบติดด้วยนะครับ
สามารถเข้าไปเชคผลได้ที่ 

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1) ประจําปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัครถึงวันที่ 18 เมษายน 2557

image

รับตรง วิเทศคดีศึกษา อาเซียน-จีน หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 57 เปิดรับสมัครถึง 25 เมษายน 2557

image

ฟรี ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ  มีรายได้ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน 300-350 บาท/วัน  เปิดรับสมัครรอบที่ 3 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

image

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัครสอบคัดเลือกผ่าน Website วันที่ 1 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2557 

image

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม โครงการโอลิมปิกวิชากร

image

รับตรง คณะบริหารธุรกิจ โครงการผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำฯ ม.เชียงใหม่ 57 เปิดรับสมัคร 24-29 เมษายน 2557

UniGang Talk

รับตรง โควตา ทุน