image

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกรอบทั่วไปภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2557 ใน ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี, ระดับ ปริญญาตรี 4 ปีเปิดรับสมัครถึงวันที่  6 เมษายน 2557

image

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 3 เม.ย.

image

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จะรับสมัครผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) โครงการรับตรง สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย มีที่ GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าศึกษาต่อในคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

image

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 20 เปอร์เซ็นต์แรกของโรงเรียน  เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เปิดรับสมัคร 11-28 มีนาคม 2557

image

แนวโน้ม คะแนน กสพท 2557 : จะติดไหม มาดูกัน
จากบทความนี้ ผมก็แม่นเหมือนกันนะ หึ ๆ ๆ
ติดตามผลงานต่อใน Admissions 2557 จ้า

image

เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รับสมัคร 12 มีนาคม ถึง 13 พฤษภาคม 2557

image

คณะแพทยศาสตร์และวิทยาลัยแพทย์นานาชาติ จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบัฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันนี้ - 26 มีนาคม 2557

image

ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รับสมัคร 12 มีนาคม 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557

image

ข้อมูลพบว่ามีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษามากถึง 21,230 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2,000 คน และเป็นที่น่าสังเกตว่า สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์ แพทย์แผนไทย ได้รับความสนใจสมัครสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก

image

 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร  “ทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ”  จำนวน 15 ทุน

image
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัคร(รับตรง)เพิ่มเติมแทนผู้ที่สละสิทธิ์  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2557 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 15.00 น. เป็นต้นไปหรือจนครบจำนวนที่ทดแทนผู้สละสิทธิ์
image
โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT รับสมัคร 21 เมษายน ถึง 11 พฤษภาคม 2557 โครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี   รับสมัคร 10 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2557
image

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ขยายเวลารับตรงปี '57 (ไม่ตัดสิทธ์แอดมิชชั่น) วันนี้ - 13 มีนาคม 2557 

image

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขระบบสอบตรง เปิดรับสมัคร 10-31 มีนาคม 2557

image

รับตรง(รอบ2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มีนาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏร์อยเอ็ด รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

image
ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม 2557 ถึง 10 มิถุนายน 2557 
image

โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร 7 มีนาคม - 18 เมษายน 2557

image

กสพท จะไม่นำคะแนนของผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาประมวลผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2557 ผ่านระบบรับตรง

image

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษา

UniGang Talk

ขอขอบคุณ ดินสอและของขวัญจาก พี่ๆ เด็กรุ่น56 ทุกคนที่ส่งมาให้ผมนะครับ ผมขอรับไปแล้วแจกต่อนะครับ ขอบคุณมากนะครับ