image

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) จำนวน 40 คน

image

ปฏิทินสมัครสอบ CU-TEP, CU-AAT,CU-SCIENCE เพื่่อใช้ในการยื่นรับตรง จุฬาฯ  สำหรับ น้องๆ ที่เรียนอยู่ ม.5 ตอนนี้กำลังจะขึ้น ม.6 และสนใจหลักสูตร อินเตอร์ โดยสามารถนำคะแนน CU-TEP ไปยื่นรับตรงได้นะครับ

image

โครงการที่รับผลคะแนน SMARTระดับปริญญาตรี (SMART-I)  ในการยื่นรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 หลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

image
มหาวิทยาลัยสยามได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 1/2557
เปิดรับสมัคร 3 กุมภาพันธ์ ถึง 19 มีนาคม 2557
image

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัคร 3 กุมภาพันธ์ ถึง 11 เมษายน 2557

image

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษา วิจัยและติดตามผลนิสิต ออทิสติกและนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เปิดรับสมัครสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางเรียนรู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

image

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี 2557 รอบที่สอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม จำนวน 30 คน

image

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรงประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 โครงการ 

image

รับตรง  สาขาออกแบบสื่อสารดิจิทัล ม.ศิลปากร อินเตอร์  ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร 3 มีนาคม ถึง 11 เมษายน 2557

image

การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับปริญญาตรี โดยผ่านระบบสอบตรงของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 57

image

ประกาศการรับสมัคร นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เอกการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ โครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งระบบโควต้าเเละรับตรง

image

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง (โครงการเด็กดีต้องมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2557

image

คลังเตรียมถกปัญหากยศ. 27 ก.พ. เชื่อได้ข้อสรุปชัดเจนแนวทางแก้ปัญหา คาดขอเงินจากงบกลาง หรือเงินคงคลัง ในขณะที่อดีตเลขาธิการกกอ. หวั่นปัญหาไม่มีเงินให้กู้ยืมเรียน อาจทำให้เกิดกรณีเด็กฆ่าตัวตายเหมือนในอดีต แนะครูต้องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

image

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร 24-28 กุมภาพันธ์ 2557

image

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 320 คน 

image

จะให้ทุนการศึกษา โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 8 คณะ 47 สาขาวิชาและวิทยาลัยนานาชาติ 4 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท7 หลักสูตร 19 สาขาวิชาทั้งหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 140 ทุน ต่อปี

image

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปี 2555 หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2556 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

image
รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีรับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ภาคพิเศษ เปิดรับสมัค 12 กุมภาพันธ์ ถึง 24 มีนาคม 2557
image

โควต้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แบบโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2557 สมัครด้วยตนเอง 20 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2557