image

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวน 10 คน  

image
สมัครสอบคัดเลือกเข?าศึกษาต?อระดับปริญญาตรี  คณะพยาบาลศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 

image

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  เปิดรับสมัคร 8 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2557

image
โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี การศึกษา 2557 มีคณะดังๆ เปิดรับเช่น เภสัช วิศวะ บริหาร พยาบาล แพทย์แผนไทย มนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัคร 24-30 เมษายน 2557
image

ประกาศผล สถาบันพระบรมราชนก 2557 แล้วจ้า
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่สอบติดด้วยนะครับ
สามารถเข้าไปเชคผลได้ที่ 

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1) ประจําปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัครถึงวันที่ 18 เมษายน 2557

image

รับตรง วิเทศคดีศึกษา อาเซียน-จีน หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 57 เปิดรับสมัครถึง 25 เมษายน 2557

image

ฟรี ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ  มีรายได้ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน 300-350 บาท/วัน  เปิดรับสมัครรอบที่ 3 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

image

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัครสอบคัดเลือกผ่าน Website วันที่ 1 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2557 

image

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม โครงการโอลิมปิกวิชากร

image

รับตรง คณะบริหารธุรกิจ โครงการผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำฯ ม.เชียงใหม่ 57 เปิดรับสมัคร 24-29 เมษายน 2557

image

รับสมัครบุคคลเช้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3

image

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านวิชาชีพเดินเรือ สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 1-30 เมษายน 2557

image

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัคร 3 เมษายน 2557 ถึงวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 

image

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครถึงวันที่  23 พฤษภาคม 2557

image

โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 21 เมษายน 2557

image

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2557 
เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายนนี้

image

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (รอบที่ 2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร 1เมษายน – 6 พฤษภาคม 2557

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com