image

"ทุน 80 ปี บราเดอร์มาร์ติน" เพื่อมอบให้แก่ นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต (Tuition Fees) ตลอดหลักสูตร 4 ปี 

image

รับตรงพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และ สาขาวิชาธรุกิจวิศวกรรม  ม. ศิลปากร ปี 57 รอบที่2 เปิดรับสมัคร 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2557

image

โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iee) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2557

image

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ม.นครพนม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 50 คน เปิดรับสมัครด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ถึง 29 พฤศจิกายน 2556

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถประกาศ เกณฑ์การรับนักศึกษา เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2557ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 ธันวาคม 2556

image

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิวา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557การคัดเลือกระบบ Admission ตรง จำนวนทั้งสิ้น 220 คน เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2556ถึง 30 มกราคม 2557

image

สาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่  วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  การแพทย์แผนไทยประยุกต์  สาธารณสุขศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)

image

รับตรง วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  57 เปิดรับ 50 คน มีทุนการศึกษา 25 ทุน หลายคนสงสัยว่าเรียนจบแล้วจะมีงานรองรับไหม เพราะ CP ไม่มีธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์เลยนิ คำตอบคือ CP ได้ร่วมทุนกว่า 10,000 ล้านบาทผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 คณะที่เปิดรับสมัคร เช่น พยาบาล บัญชี วิศวะ ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สาธารสุข

image

น้องๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ตัวเองว่าจะต้องสอบ วิชาสามัญ 7 วิชาไหม ผมเลยขอรวมรวมระเบียบการรับตรง มาให้น้องๆได้ดูกันว่าตัวเองจะต้องสอบไหมและต้องสอบวิชาอะไรบ้าง แถมข้อสอบ+เฉลย วิชาสามัญ 7 วิชา หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อน้องๆนะครับ

image

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโวฒ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวน 7 โครงการ เปิดรับ 4 พ.ย. ถึง 5 ธ.ค 2556

image

รับตรง วิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. จนถึงวันที่ 29 พ.ย. 

image

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2556 ใน 6 โครงการ ได้แก่ 

image

รับตรง โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ EBM คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 57 รับสมัคร  1  พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 17  กุมภาพันธ์  2557       

image

การคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรี ระบบมหิดลรับตรง ปีการศึกษา 2557เปิดรับสมัคร 1-26 พฤศจิกายน 2556 

image

สมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556 และสมัครสอบ 7 วิชาสามัญได้ตั้งแต่วันที่ 1-24 พฤศจิกายน 2556

image

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 1-30 พฤศจิกายน 2556

image

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการระบบรับตรง โควตา ประจำปีการศึกษา 2557 ได้จัดสรรจำนวนรับให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถาบันศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

image

ระบบรับตรง โควตาทั่วประเทศ 
โครงการรับนิสิตแพทยศาสตร์
โครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล
โครงการนักเรียนเรียนดี 
เปิดรับสมัคร  1-25 พฤศจิกายนนี้

image

เพื่อรับทุนการศึกษาต่อใน วิทยาลัยอิสสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน 25 ทุน เปิดรับสมัคร  1 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน 2556

UniGang Talk

รับตรง โควตา ทุน