วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM 59 พร้อมเปิดตัวศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน อลังการแค่ไหนมาชม

รับตรง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 59  ตอนนี้ที่นั่งยังเหลือ 70 ที่นั่งสุดท้าย พร้อมพาเยี่ยมชม  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน  หรือห้อง Mockup ซึ่งลงทุนกว่า 40 ล้านบาท !!

2,244 views

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาล ม.สยาม 59 เปิดรับ 15-29 ม.ค. นี้

ด้วยมหาวิทยาลัยสยามเห็นสมควรดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาล และคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง โดยการยื่นคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2559   เปิดรับสมัคร 15 มกราคม ถึง 29 มกราคม 2559

4,215 views

รับตรง ม.ชินวัตร คณะพยาบาลศาสตร์ ถึง 30 ม.ค.59 และเปิดรับสมัครหลักสูตรภาษาไทยที่น่าสนใจหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยชินวัตร  SIU เป็นมหาวิทยาลัย บรรยากาศรีสอร์ท  ที่เปิดสอนมากว่า 16 ปี อีกทั้งเรายังเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดสถานที่เรียนให้ห่างไกลจากแหล่งมั่วสุม มีความสะดวกสบายและเป็นบรรยากาศที่เหมาะสำหรับการเรียนอย่างแท้จริง เราเน้นนวัตกรรมใหม่

2,104 views

รับตรง ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ 59

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ และสาขาวิชาวิทยาการประกันภัย  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

2,063 views

มองอนาคต Admissions 59 กับ GAT/PAT 1/59 ปีนี้อาจจะได้เห็นหลายคณะคะแนนลดลงหลักพัน !!

กลุ่มครุศาสตร์  ปีนี้อาจจะเห็นคะแนนลดลงหนักๆ    อาจจะเห็นคะแนนลดลง 1500-2000 คะแนน , กลุ่ม มนุษย์  GAT 50%  ถ้ามองว่า GAT ลดลง 20 คะแนน ปีนี้ ก็ลดลง   1000 คะแนน *0* , กลุ่มบริหาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ มนุษย์ คะแนนลดลงประมาน 200-600 คะแนน

7,588 views

วิเคราะห์เจาะลึก คะแนนรับตรง จุฬา 2559 !!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ , Update พาณิชยศาสตร์และการบัญชี , นิเทศศาสตร์ , สหเวชศาสตร์ ,ครุศาสตร์ , รัฐศาสตร์  ,คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 59 , สถาปัตย์

88,807 views

รับตรง หลักสูตรเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 59

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเอเชียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร 18 เมษายน ถึง 17 พฤษภาคม 2559

1,659 views

รับตรง คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต หลักสูตรนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ 59

 โครงการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ และนักศึกษาไทยที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ เข้าศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 2 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มิถุนายน 2559

897 views

ตารางช่วงคะแนน GAT/PAT 1/59 คะแนนลดลงเยอะมากหลายวิชา !!! ผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบ

มาแล้วครับพี่น้อง  ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559    เห็นแล้วช๊อคกันไปหลายวิชา วิชาที่คะแนนลดลงหนักที่สุดคงเป็น PAT5   คะแนน GAT ภาษาอังกฤษนี่ก็เลวร้ายใช่ย่อย  มีคนได้คะแนนสูงกว่า 60 คะแนนเพียง เกือบ 4 หมื่นคนจากผู้สอบ 3.2 แสนคน !!

19,934 views

ระเบียบการ รับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 59

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัคร 18 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2559

4,307 views

รับตรง ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.บูรพา 59

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 70 คน ประจำปีการศึกษา  2559

2,227 views

โค้งสุดท้าย รับตรง มหิดลอินเตอร์เปิดรับสมัครสอบตรงถึง มกราคม 59

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 16 สาขาวิชา เปิดรับสมัครถึง 15  มกราคม 2559

1,616 views

รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน โดยใช้ GAT/PAT ม.เชียงใหม่ 59 เปิดรับสมัคร 13-20 ม.ค. นี้

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 ช่วงที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ใช้คะแนน GAT/PAT ของ สทศ. ในการคัดเลือก)

1,884 views

Update รับตรง โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะนิติศาสตร์ , วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหาสารคาม 59

Update รับตรง โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะนิติศาสตร์ โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ เปิดถึง 14 ม.ค. 59 , วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เปิดถึง 5 ก.พ.59 

1,741 views

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรงทั่วประเทศ ม.ศรีนครินวิโรฒ มศว ปี 59 จำนวน 2,346 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559   ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

5,714 views

GAT/PAT 1/59 หลายวิชาคะแนนลดลงหนักมาก !! GAT คะแนนต่ำสุดในรอบ 3ปี , PAT2,PAT3 ต่ำสุดตั้งแต่มีการจัดสอบมา !!

GAT/PAT 1/59 หลายวิชาคะแนนลดลงหนักมาก !!  GAT คะแนนต่ำสุดในรอบ 3ปี , PAT2,PAT3 ต่ำสุดตั้งแต่มีการจัดสอบมา !!  ไม่ใช่เพราะ DEk59 ไม่เก่งหรอกครับ แต่เป็นเพราะ สทศ ............. ถือว่าเด็ก Dek59 โชคร้าย T__T

20,142 views

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) พระนครเหนือ 59 ม.6 เด็กซิ่ว สมัครได้จ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาโครงการปกติหรือโครงการสมทบพิเศษ โดยการสอบข้อเขียน เปิดรับสมัครถึง  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

4,964 views

รับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ 59 เปิดรับสมัคร 11 ม.ค.นี้

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชรูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 11 มกราคม 59

2,467 views

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทเรียน/ความสามารถพิเศษ และประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัครตั้งแต่ 4 มกราคม 2559

2,075 views