วันที่ 5 ตุลาคม 2558

ค้นหาข้อมูลรับตรง

ด่วนมาก รับตรง นักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 58 ปิดรับ 24 เมษา นี้

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จะรับสมัครผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) โครงการรับตรง สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย มีที่ GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าศึกษาต่อในคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งสาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา 6 สาขาวิชา รวมจำนวนรับเข้า 24 คน รับสมัคร 20-24 มิถุนายน 2557

4,673 views

รับตรง ภาคปกติ ม.ราชภัฏพระนคร ปี 58 รอบที่ 2

รับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 27 มีนาคม -30 พฤษภาคม 2558

7,812 views

รับตรง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 58

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรนานาชาติ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2558

2,231 views

เปิดรับสมัคร รับตรงทั่วประเทศ โครงการสมทบพิเศษ พระนครเหนือ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 21 เมษายน ถึง วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558

13,798 views

รับตรง โครงการผลิตนักอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 58

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการผลิตนักอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ 

1,439 views

รับตรง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 58

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีการศึกษา 2558  ระบบเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ถึง 10 มิถุนายน 2558  

2,921 views

รับตรง เปิดรับสมัครบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่อง ม.เกษตรศษสตร์ 58

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับตรง (โควตาพิเศษ) จำนวน 3 คน ใน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 2 คน และสาขาวิชาการจัดการ  1 คน

1,062 views

โค้งสุดท้าย รับตรง นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 58 ปิดรับ 24 เมษายน นี้

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ ถึง 24 เมษายน 2558

14,446 views

รับตรง โครงการบัณฑิตคืนถิ่น วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (เพิ่มเติม) มศว 58

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย (เพิ่มเติม)

3,913 views

รับตรง โครงการภาคพิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 58 รอบที่ 2

รับตรง โครงการภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2558 - 11 พฤษภาคม 2558

4,844 views

รับตรง โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 58

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2558

3,228 views

รับตรง โควตาเด็กดีมีที่เรียน ม.อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร 58

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาเด็กดีมีที่เรียน หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2558  กำหนดการรับสมัคร   16 เมษายน – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

2,674 views

รับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 58

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี  จำนวน 10 คน ประจำปีการศึกษา 2558

3,930 views

รับตรง นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ คณะเกษตรศาสต์ ม.ขอนแก่น 58

 โดยรับจำนวน 20 คน เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม โดยผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

3,577 views

รับตรง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 58

สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 7 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2558

7,681 views

รับตรง สาขาวิชานิเทศศิลป์ และ คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 2558

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและการแสดง และ สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558

2,897 views

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรงจุฬา 2558 มาแล้วจ้า

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ปี 58 นี้กระผมก็ แม่นหลาย สาขานะนิ >..< อักษร วิศวะ  
ที่มั่วก็เยอะ แป่ว สายวิทย์นี่คะแนนมากันตรึม  ครุนี้เดากันไม่ออกเลย บางสาขาคะแนนต่ำ บางสาขาสูงปรี๊ด

8,175 views

รับตรง ใช้คะแนน O-NET คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พระนครเหนือ 58

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET (คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม) เข้าศึกษา ... คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   รับสมัครระหว่างวันที่ 7 เมษายน ถึงวันที่ 26 เมษายน 2558

5,347 views

รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล จุฬาฯ 58

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน
ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (10 เม.ย.58)

1,378 views

ม.ชินวัตรสอบตรงคณะพยาบาลศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 8 พ.ค สนใจสมัครด่วน

             พิเศษ !! ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยชินวัตรมอบส่วนลดค่าหน่วยกิตสำหรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ 25%-75%  สำหรับ น..ร.โรงเรียนในเครือข่าย  และสมัครก่อน 30 พ.ค.58 ได้รับยกเว้นการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน / สัมภาษณ์) เว้นคณะพยาบาลที่ต้องสอบคัดเลือก

4,233 views