image
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครรักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้ม ม.6 หรือเที่ยบเท่าเข้าศึกษาต่อ ในคณะต่างๆ เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง  31 มีนาคม 2556
image

รับตรง  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีทุนอุดหมุนการศึกษาของสภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร 11 พฤศจิกายน 2556 ถึง 10 มการาคม 2557

image

หลักสูตร การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับสมัคร 11 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2556

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง รับสมัครวันที่ 6 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2556

image

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2556

image

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คัดเลือก โดยพิวจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัคร 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง 22 มกราคม 2557 

image

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2556 

image

โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ  รับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557

image

"ทุน 80 ปี บราเดอร์มาร์ติน" เพื่อมอบให้แก่ นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต (Tuition Fees) ตลอดหลักสูตร 4 ปี 

image

รับตรงพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และ สาขาวิชาธรุกิจวิศวกรรม  ม. ศิลปากร ปี 57 รอบที่2 เปิดรับสมัคร 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2557

image

โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iee) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2557

image

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ม.นครพนม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 50 คน เปิดรับสมัครด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ถึง 29 พฤศจิกายน 2556

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถประกาศ เกณฑ์การรับนักศึกษา เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2557ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 ธันวาคม 2556

image

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิวา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557การคัดเลือกระบบ Admission ตรง จำนวนทั้งสิ้น 220 คน เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2556ถึง 30 มกราคม 2557

image

สาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่  วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  การแพทย์แผนไทยประยุกต์  สาธารณสุขศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)

image

รับตรง วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  57 เปิดรับ 50 คน มีทุนการศึกษา 25 ทุน หลายคนสงสัยว่าเรียนจบแล้วจะมีงานรองรับไหม เพราะ CP ไม่มีธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์เลยนิ คำตอบคือ CP ได้ร่วมทุนกว่า 10,000 ล้านบาทผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 คณะที่เปิดรับสมัคร เช่น พยาบาล บัญชี วิศวะ ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สาธารสุข

image

น้องๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ตัวเองว่าจะต้องสอบ วิชาสามัญ 7 วิชาไหม ผมเลยขอรวมรวมระเบียบการรับตรง มาให้น้องๆได้ดูกันว่าตัวเองจะต้องสอบไหมและต้องสอบวิชาอะไรบ้าง แถมข้อสอบ+เฉลย วิชาสามัญ 7 วิชา หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อน้องๆนะครับ

image

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโวฒ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวน 7 โครงการ เปิดรับ 4 พ.ย. ถึง 5 ธ.ค 2556

image

รับตรง วิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. จนถึงวันที่ 29 พ.ย. 

UniGang Talk

ข้อมูลปี 56 ในระบบ unical มีข้อผิดพลาดนะครับ จะรีบแก้ไขในเร็ว ๆนี้

รับตรง โควตา ทุน