วันที่ 25 มิถุนายน 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

คุณสมบัติการรับสมัครและกำหนดการ รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 59

 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 4 มกราคม ถึง 4 เมษายน 2559

7,716 views

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2559

12,877 views

รับตรง สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE Management) ม.สงขลานครินทร์ 59

โคงการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ (โควตา) เส้นทางนักเรียนในภาคใต้สู่รั้วสงขลานครินทร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE Management)

1,164 views

รับตรง สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม 59

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 7 เปิดรับสมัคร 1-25 ธันวาคม 2558

2,429 views

รับตรง สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล นครสวรรค์ 59

รับตรง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 

1,893 views

รับตรง ทั่วประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 59 จำนวน 295 คน

ประกาศ รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดโอกาสให้กับนักเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 295 คน 

3,159 views

แพทยสภาสั่ง ม.สยาม งดรับ นศ.ปี 60 ปี 59 ยังคงเปิดรับตามปกติ !!

ส่วนนักเรียนที่อยู่ระหว่างการสมัครสอบคัดเลือกกับ กสพท. เพื่อเข้าเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในปีการศึกษา 2559 นั้น ยังคงดำเนินการไปตามปกติ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อนักเรียน

1,946 views

รับตรง ทุน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 59

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงประกาศโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจากการประกวดแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 5 ทุน

1,053 views

รับตรง โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะวิทยาศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ ,คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 59

รับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2559  คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ 1 ธ.ค58 ถึง 8 ม.ค. 59 / คณะวิทยาศาสตร์  โครงการเพชรราชพฤกษ์1 ธ.ค 58 ถึง 15 ม.ค. 59

4,272 views

รับตรง 6 หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 59 รวมจำนวน 270 คน

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 6 หลักสูตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 270 คน

2,547 views

รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 59

รับตรง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์  โครงการเด็กดีมีที่เรียน เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยรับสมัครเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

1,929 views

โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พระจอมเกล้าธนบุรี 59

โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559

1,304 views

Update ผู้สมัคร รับตรง ธรรมศาสตร์ 59 กว่า 41,000 คน !! นิติ คนสมัครเยอะสุด เทคนิคการแพทย์แข่งขันสูงสุด !!

- คณะที่มีผู้สมัครสูงสุดคือ นิติศาสตร์ จำนวน 4,092 คน - คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด คือ เทคนิคการแพทย์ สมัคร 3,712 คน รับได้เพียง 20 คน การแข่งขัน 1 ต่อ 186 คน - สายวิทยาศาสตร์ โอ้ เทคโนโลยีการอาหารคนสมัครเยอะกว่าเคมีเสียอีก

2,842 views

ประกาศแล้ว ผู้สอบผ่านวิชาสามัญ ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท 59

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาสามัญ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  

2,012 views

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล MUIC ปี 59

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 19 สาขาวิชา เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม 2558 ถึง 15  มกราคม 2559

3,111 views

รับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 59

รับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 59 เปิดรับสมัคร 4 ม.ค. 59 - 5 ก.พ. 59

2,168 views

รับตรง สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 59

รับตรง คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 14 ธ.ค. 2558

1,473 views

รับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์ 59

สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน 30 คน สาขาวิชาจีนศึกษา 30 คน สาขาวิชาไทยศึกษา 30 คน สาขาวิชาวิเทศศึกษา 30 คน ( เกาหลี หรือ วิชาเอกเกาหลีศึกษา) สาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศส 30 คน

837 views

เปิดรับสมัคร รับตรง โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าธนบุรี บางมด 59

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559

4,726 views

ด่วน รับตรง ม.เชียงใหม่ได้ประกาศงดรับนักศึกษาสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศงดรับนักศึกษาสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ เนื่องจากมีความล่าช้าในการตรวจรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ จึเฉพาะผู้ที่ได้สมัครสอบสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ เพื่อเลือกคณะใหม่ 

1,119 views
abac