ข่าวรับตรง

ด่วน รับตรง โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ 61 

ด้วยมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเพื่อปฎิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารของจังหวัดพังงาโดยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาแพทยศาสตร์ 1 คน สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 คน

Read More

รับตรง ทุนผู้ประกอบการวัยรุ่น ม.กรุงเทพ 2561

ทุนโครงการสร้างผู้ประกอบการวัยรุ่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร แต่ไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บปีละ 1 ครั้ง วันรับสมัคร :วันนี้ ถึง 20 เม.ย

Read More

รับตรง โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข) ม.วลัยลักษณ์ 61 รอบ 2

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภาพทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน"โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข)" ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)และการสอบสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

Read More

รับตรง รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัคร 15-30 มี.ค.61

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี รอบ 2  ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร 15-30 มีนาคม 2561

Read More

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ลาดกระบัง 2561

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 45 คน เปิดรับสมัครถึง 26 มีนาคม 2561

Read More

รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 (เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)  รับสมัคร 14 มีนาคม 2561ถึงวันที่ 16 เมษายน 2561

Read More

รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 จำนวน 2,050 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (จำนวน 2,050 คน)  รับสมัคร 12 มีนาคม 2561ถึงวันที่ 16 เมษายน 2561

Read More

รับตรง โควตาพื้นที่ พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ปิดรับสมัคร 16 มีนาคม นี้

โครงการโควตาพื้นที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

Read More

รับตรง โควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ม.วลัยลักษณ์ 61

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561

Read More

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ม.พะเยา 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2561  เปิดรับ ระหว่างวันที่ 15 - 30 มีนาคม 2561

Read More

รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สภากาชาดไทย 2561

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้กำหนดการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครถึง 16 มีนาคม 2561

Read More

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 จำนวน 100 คน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 คน เปิดรับสมัคร 5 ก.พ. ถึง 4 พ.ค. 61

Read More

รับตรง โควตาภาคเหนือ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ เปิดรับสมัคร 10- 30 มีนาคม 2561

Read More

รับตรง พสวท. ม.วลัยลักษณ์ 2561 เปิดรับถึง 23 มี.ค. นี้

รับสมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้ถึง 23 มีนาคม 2561 หลักสุตรที่เปิดรับ สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ จำนวน 10 คน

Read More

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง รอบ 2 รวม 8 โครงการ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

Read More

รับตรง โครงการ พสวท. และ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ 61

ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และ โครงการโอลิมปิกวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัคร 1 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561

Read More

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มีนาคม 2561

Read More

โค้งสุดท้าย รับตรงรอบที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา ปิดรับ 27 ก.พ. นี้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการที่เปิดรับเช่น  รับตรงภาคตะวันออก รับตรงเภสัชศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

Read More

รับตรง คณิตศาสตร์ประกันภัย และ คณิตศาสตร์อุตสาหาการ นานาชาติ ม.มหิดล 61

ประกาศรับสมัครบุคคลและการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) และหลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหาการ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2561

Read More

รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า 2561

เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า  ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 20 เมษายน 2561

Read More