image

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2557

image

รับสมัครสอบชิงทุน ป.ตรีต่อเนื่องโท(ทุนเต็มจำนวน) ทุน ป.ตรี 100 % และ 50 % และรับตรง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 สอบวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 

image

เปิดรับสมัครแล้ว โควตา 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2557  รับสมัคร นักเรียนในสถานศึกษา 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว รับถึง 31 มีนาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร         วันที่ 27 มีนาคม - 29 พฤษภาคม 2557

image

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกรอบทั่วไป ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2557 ใน ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี, ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี, ระดับ ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้าศึกษา และระดับ ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) 

image

เปิดรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2557 

image

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

image

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 / ปวช. ประจำปีการศึกษา  2557 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2557

image

โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 3
โครงการเพชรศิลป์ ครั้งที่ 2

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษษในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 พฤษภาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประสงค0จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป1นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําป*การศึกษา 2557 (รอบสอง) ด3วยวิธีรับตรง ในระหว5างวันที่ 3 กุมภาพันธ0 2557 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2557

image

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

image

ม.เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ 5 สาขา  รอบแรกตั้งแต่วันนี้ถึง 29 มีนาคม 2557

image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

image

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1  6 มกราคม ถึง 1 เมษายน 2557

image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ  เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2557

image

ด่วน! วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 มี.ค. 57

image

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2079 คน อยากบอกน้องๆว่ามีคณะดังๆ เปิดรับเช่น เภสัชศาสตร์ สาธารณสุข วิศวะ

image

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 25574 โครงการรับตรง โควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัคร 17 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2557

image

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตย์ (วท.บ.) ประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัครทางไปรษณีย์ เริ่มวันนี้จนถึง 11 เมษายน 2557

UniGang Talk

ขอขอบคุณ ดินสอและของขวัญจาก พี่ๆ เด็กรุ่น56 ทุกคนที่ส่งมาให้ผมนะครับ ผมขอรับไปแล้วแจกต่อนะครับ ขอบคุณมากนะครับ