image

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบ CU-TEP,CU-SCIENCE  รับสมัครถึง 7 สิงหาคม 57

image

ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน | AIRLINE BUSINESS โดยวิธี Walk-in Interview สอบสัมภาษณ์ภาณ์ภาษาอังกฤษ ณจุดสัมภาษณ์

image

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม ถึง 21 พฤษศจิกายน  2557      

image

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการระบบรับตรง (รอบพิเศษ) ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2557 รับสมัครวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ (วันเดียวเท่านั้น)

image

รับตรง ทั่วประเทศ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 50 คน ม.ศิลปากร ปี 57 รับสมัครถึง 7 สิงหาคม 2557

image

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  แบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตระดับปริญญาตรีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครด้วยตัวเองในวันที่ 1,4,5 สิงหาคม 2557

image

รับตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  9-19 กันยายน 2557

image

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนโยบายที่จะส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สายสามัญของโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ เปิดรับสมัครออนไลน์  1 สิงหาคม ถึง 12 กันยายน 2557

image

โครงการรับตรงที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม

image

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เปิดรับสมัคร   1-29 สิงหาคม 2557

image

รับตรง โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2558 รับผู้กำลังศึกษา ม.6 ปวช. หรือ ปวส. เปิดรับสมัคร วันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

image

     กสพท.รับตรงกลุ่มแพทย์ประจำปี 58 จำนวน 1,487 คน รับสมัคร 1-31 ส.ค.นี้ทางเว็บไซต์ กสพท. ด้าน "อาวุธ" ย้ำ นร.ติดตามข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อย ชำระเงินตามกำหนด แนะเด็กควรสมัครด้วยตนเองเหตุพบปัญหาการสมัครที่เกิดส่วนใหญ่เด็กให้พ่อแม่ สมัครแทน

image

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 1,487 คน เปิดรับสมัครสอบ วิชาเฉพาะ 1-31 สิงหาคม 2557

image

 รับตรง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2557รับสมัคร ตั้งแต่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

image

โครงการที่รับผลคะแนน SMART-Iรับตรงฯ โครงการ  BBA  IBMP  EBM  DBTM รับสมัคร 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 57

image

รับนักศึกษาปวช ที่มีผลเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อ  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

image

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบตรง ระบบพิเศษ หลักเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) โครงการเภสัชรักถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สมัครด้วยตัวเอง ถึง 28 กรกฎาคม เท่านั้น T__T

image

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวม 4,059 ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนรับเข้านักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 18-24 สิงหาคม 2557 

image
โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ เส้นทางอาชีวะศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ เปิดรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
image

รับสมัครนิสิตระดับ ป.ตรี สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (วุฒิ ม.6/เทียบเท่า)
ครั้งที่ 2 ม.บูรพาปีการศึกษา 2557ตั้งแต่  วันนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com