image

เปิดรับนักเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 ปีการศึกษา 2558

image

รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปีการศึกษา 2557เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่ารับสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่ 4 -11 มิถุนยน 2557

image

รับตรง โครงการพิเศษ ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร  ถึง 6 กรกฎาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวนทั้งสิน 1020 คน  เปิดรับสมัคร  2 - 17   มิถุนายน 2557

image

รับนักเรียนที่จบสายวิทย์-คณิต เท่านั้น เกรดเฉลี่ยที่ีรับสมัคร 2.75 ขึ้นไป  สมัครทางออนไลน์  จ่ายค่าสมัคร 300 บาทที่ธนาคารกรุงเทพ  ทุกสาขา เปิดรับสมัครถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

image

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครนิสิตระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านการสมัครออนไลน์ วันที่ 16 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2557 

image
สาขาวิศวกรรมโยธา  จำนวน 75 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 60 คน
เปิดรับสมัครสอบ ถึง 3 กรกฎาคม 2557
image

 โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พะยา 6 มิย
สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน แบบโควตา ลาดกระบัง 6 มิย
ระบบพิเศษ ม.มหาสารคามจำนวน 2079 คน 10 มิย
(นักเรียนเรียนดี) คณะสังคมศาสตร์  มก 13 มิย

image

  พิเศษ!!ในปีการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยชินวัตรมอบส่วนลดค่าหน่วยกิตสำหรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ 50%-100%  สำหรับ น..ร.ที่ทราบข่าวจาก Web Unigangและสมัครก่อน 31 ก.ค.57 ได้รับยกเว้นการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน / สัมภาษณ์)

image

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษรุ่น 13  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา 2557   เปิดรับสมัคร ถึง 10 มิถุนายน 2557

image

รับสมัครโควตา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ผู้จบ ม.6 ทั้งเก่าและใหม่จากทั่วประเทศ เปิดรับสมัครระหว่าง 30 พ.ค.- 14 มิ.ย. 2557 ทางเวปไซต์ 

image

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2557

image

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Food Technology ก็คล้ายๆกับ Food Science ที่บางคนรู้จักกันดี เพียงแต่เน้นวิชาเรียนแตกต่างกันเท่านั้นเอง ซึ่งสาขาวิชานี้เป็นสาขาที่สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย

image

เปิดรับนักเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร ตั้งถึง 31 มกราคม 2558

image

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557(รอบที่ 2)ใน 4 สาขาวิชา เปิดรับสมัคร 16 มิถุนายน ถึง  4 กรกฎาคม 2557 

image

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (รอบสอง) 2557 เปิดรับสมัครถึง 6 มิถุนายน 2557 นี้

image

ข่าวดีสำหรับน้องๆภาคเหนือ โครงการระบบรับตรง (โควตา) คณะทันตแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) ม.นเรศวร ประจําปีการศึกษา 2557 จำนวน 40 คน

image

 ทุนที่เรียนฟรี ค่ารถฟรี ที่พักฟรี ดูหนังฟรี กินข้าวฟรี สารพัดฟรีเลยจ้า น้องๆ ที่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ประพฤติดี กล้าแสดงออก พูดได้เลยว่าไม่ควรพลาดทุดนี้ "ทุนแจ้งเกิดปี 2 " จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครถึง 8 มิถุนายน 2557 นี้

image

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ปริญญาตรี) ภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 3 ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

image

รับตรง โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557   จำนวน 8 คน   ขยายเวลารับสมัคร ถึง 28 พฤษภาคม 2557

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com