วันที่ 30 เมษายน 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

เตรียมพร้อม รับตรง สอบตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปากร 60

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560 จะมีการสอบคัดเลือกโดยพิจารณาจาก ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ จัดสอบเองที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

1,722 views

โควตาโรงเรียนในเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 60

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

904 views

โควตา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2560

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาแบบโควตาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับ ม.ปลาย และ ปวช. หรือ เทียบเท่า และ ปวส. เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญตรี  ในคณะต่างๆรวมจำนวน 345 คน

1,755 views

โควตารับตรงทั่วประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2560 จำนวน 550 คน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา 5 ประเภท คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 550 คน

11,702 views

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2560

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2560 เปิดรับสมัคร รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 จากโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 329 คน เปิดรับ 1 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2559?

2,208 views

รับตรง โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับสมัครนักศึกษาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 **

1,122 views

รับตรง สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง 2560

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and Technology Management) ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2560
1,063 views

รับตรง หลักสูตร วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ ลาดกระบัง 2560

รับตรง โควตา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา  2560 เปิดรับสมัครถึง 13 มกราคม 2560

856 views

รับตรง ทุน “AIS-ABAC Grants Study Program” ปี 60 จำนวน 50 ทุน รวมเงินกว่า 20 ล้านบาท !!

AIS ร่วมมือกับ ABAC คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 50 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษากว่า 20 ล้านบาท  เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 ม.ค. 60 นี้ 

8,633 views

รับตรง โควตาพิเศษ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต ของโรงเรียนทั่วประเทศ

1,918 views

วงแตก กลุ่มราชมงคล 9 แห่ง ไม่เข้าร่วมระบบ เคลียริงเฮาส์ใหม่ !!

ส่วนการคัดเลือกระบบใหม่ จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 นั้น เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุม ทปอ.มทร.ได้มีมติที่จะไม่เข้าร่วม เนื่องจากการรับเด็กเข้าศึกษาต่อในกลุ่ม มทร.มีความแตกต่างจากกลุ่มมหาวิทยาลัยเดิม  โดยในเร็วๆ นี้ ทปอ.มทร.จะขอเข้าพบ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อชี้แจงเหตุผล

2,465 views

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2560 เปิดรับถึง 21 พ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียน 8 จังหวัด ภาคเหนือ 

2,730 views

รับตรง ทุน 3 โครงการ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ! รอบก่อน Admissions ครั้งที่ 2 ม. หัวเฉียว 2560

โครงการทุน รุ่มโพธิ์ทอง  จำนวน 46 ทุน  ร้อยละ 50 ของหน่วยกิตและค่าบำรุง โครงการทุน ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน  จำนวน 25 ทุน ร้อยละ 100 ตลอดหลักสูตร โครงการทุน อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ทุน  

5,212 views

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560 รอบ 2 ปิดรับสมัคร 30 พ.ย. นี้

ประกาศรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 59  *สอบเดือนธ.ค. 59 สาขาที่เปิดรับสมัคร ธุรกิจการบิน การจัดการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม เอกธุรกิจภัตตาคาร บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

1,772 views

ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 5,420 คน

รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประเภทรับตรง เรียนจันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5,420 คน สาขาวิชาที่มีการสอบ เปิดรับสมัคร 5 ตุลาคม - 9 ธันวาคม 2559

2,277 views

รับตรง สอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2560 จำนวน 136 สาขาวิชา 4,098 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีสอบตรง  จำนวน 136 สาขาวิชา 4,098 คนเปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

3,865 views

รับตรง วิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ BECON ม.เกษตรศาสตร์ 2560

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

1,452 views

รับตรง ทุน สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร 2560 รอบ 2

 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 2560 รอบ 2  เปิดรับสมัคร 17 ตุลาคม ถึง 9 ธันวาคม 2559  ทุนแรกเข้า 60,000 บาท ทุนเรียนดี 60,000 บาทต่อปี

2,979 views

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ม.มหิดล 2560

มหาวิทยาลัยมหิดลจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

8,502 views

รับตรง ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2560 เปิดรับ 1-15 พ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียน 8 จังหวัด ภาคเหนือ

10,127 views
abac