วันที่ 6 มีนาคม 2558

รับตรง โครงการโควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พระนครเหนือ 58

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทตโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2558

รับตรง โครงการผลิตครูคุณภาพ ม.นเรศวร 58

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ (โครงการผลิตครูคุณภาพ) ประจําปีการศึกษา 2558

รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.นเรศวร 58

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับ ปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจําปีการศึกษา 2558 

เปิดรับสมัครแล้ว โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 58

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครถึง 4 พฤศจิกายน 2557

รับตรง แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 58 รอบที่1

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558รอบที่ 1 : รับตรง วิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ เริ่มรับสมัคร : ตั้งแต่ บัดนี้ -   5พฤศจิกายน 2557 

รับตรง ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 58

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 14 คณะ จำนวนทั้งสิ้น 55 คน เปิดรับสมัคร   10-14 พฤศจิกายน 57 

รับตรง โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 58

รับตรง คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แบบโควตาเรียนดี  ประจำปีการศึกษา 2558
 เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2557

เจาะลึกเตรียมพร้อมทำ ข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท 58 โดย ทพ.สม สุจีรา

 วิชาที่มีผลต่อการสอบเข้าแพทย์มากที่สุด คือวิชาเฉพาะแพทย์ โดยเมื่อเทียบคะแนนแล้ว น้ำหนักมากกว่า วิชาฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา ถึงสามเท่า  มากกว่าวิชาคณิตศาสตร์สองเท่า   ดังนั้นการสอบวิชานี้ จึงสำคัญมาก

รับตรง โครงการ วมว. ม.สงขลานครินทร์ ปี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับนักศึกษา ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย โครงการ วมว. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 

รับตรงทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 58

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลป บัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม และสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2558 

ขยายเวลาการรับสมัคร โครงการพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 58

 ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง ทันตแพทยศาสตร์ ผู้สำเร็จการการศึกษา ป.ตรีสาขา อื่นๆ ม.ธรรมศาสตร์ 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 11 คน  คัดเลือกโดยใช้ คะแนน วิชาสามัญ 7 วิชาที่จัดสอบโดย สทศ.

Update ระเบียบการ รับตรง (มหิดรับตรง) ม.มหิดล ปีการศึกษา 58

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบรับตรง (มหิดรับตรง) ปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร 3 พ.ย. 57 เวลา 9.30 น. ถึง  26 พ.ย. 57 เวลา 12.00 น.

Update รับตรง โควตา ทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 58

ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด 5 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทรับตรง จำนวน 5 ทุน  ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคปกติ ตลอดหลักสูตร (4 ปี)

รับตรง 11 โครงการรับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มศว 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ในโครงการต่างๆ 11 โครงการ

ระเบียบการเกณฑ์คัดเลือก รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มศว 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 

Update รวมโครงการรับตรง 10 โครงการ ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 58

Update ล่าสุด โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์

ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ 1,642 คน ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับตรง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,642 คน เปิดรับสมัคร  3 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2557