image

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ คณะนิติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2557 ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 40 คน จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 25 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2557

image

 การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2557(รอบที่2) เปิดรับสมัคร  16 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2557

image

โครงการภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 9-30 มิถุนายน 2557

image

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ 

image

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครถึง 7 กรกฎาคม 2557

image

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 530 คน ใน 10 หลักสูตร

image

รับตรง หลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 57 เปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2557

image

เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ตลอดหลักสูตร กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันพุธ ที่11 มิ.ย. – อังคาร 1 ก.ค. 2557

image

โครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี 4 ปี รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.  ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT  รับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน  ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

image

รับตรง รอบ 3  สาขาวิชาออกแบบหัตถตุสาหกรรม ม.ธรรมศาสตร์ ลำปาง  2557 จำนวน 30 คน  เปิดรับสมัครนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษามัธนยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่ามีผลการเรียนคะแนนฉะเลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.5 

image

คณะมัณฑนศิลป์กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2557 (โครงการปกติ) ครั้งที่ 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2557

image

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกาษา 2557 

image

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกาาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ประเภทเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2557

image

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี (รอบพิเศษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557
...วันเวลารับสมัคร: ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิ.ย. 57 ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนีั - 14 มิ.ย. 57 

image

โควตา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2557 เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร 2 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2557

image

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติและภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา  สมัครด้วยตนเองวันที่ 23-24 มิ.ย. 57

image

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดนเตรีและสื่ออประสม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2557 เปิดรับสมัคร 10-30 มิถุนายน 2557

image

การรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัคร 16 -20 มิถุนายน 2557

image

ลาดกระบังจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 จำนวน 370 คน

image

รับตรง ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี (IDIDTC) ม.ธรรมศาสตร์ 2557 เปิดรับสมัครใหม่ ประจำปีการศึกาา 2557 รอบที่ 2  รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ถึง 11 กรกฎาคม 2557

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com