image

คณะเทคนิคการแพทย์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด
ม.ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 
เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 21 มีนาคม 2557

image
รอบยื่นคะแนน คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ โครงการ TEP-TEPE ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ (TEP-TEPE) และหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) 
image

โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 แก้ไขเกณฑ์คัดเลือก

image

รับตรง ม.ขอนแก่นสำหรับน้องๆ ที่เรียนอยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก เปิดรับสมัคร 12-19 กุมภาพันธ์ นี้จ้า โดยจะไม่ใช้ GAT/PAT แล้ว  ใช้วิชาสามัญ ล้วนๆ ใครไม่ได้สมัครไว้ก็งาน อีกแล้ว T__T

image

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตร์บัญฑิต ระดับปริญญาตรี โดยวิธีสอบตรงและภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2557

image

โควตา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2557 เปิดรับสมัคร รับสมัครถึง ขยายเวลาเปิดรับถึงวันที่ 20 มี.ค. 57 นี้ครับ

image

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และประเภทรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีกาศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)  เปิดรับสมัคร 3 กุมภาพันธ์ ถึง 8 เมษายน 2557

image

รับตรงรอบสุดท้ายสายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะการบิน รับเพิ่ม 40 คน  คณะพยาบาลศาสตร์ รับเพิ่ม 40 คน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับเพิ่ม 40 คน รับสมัครวันนี้- 25 กุมภาพันธ์ 2557

image

รับตรงมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 10-28 กุมภาพันธ์ 2557

image

รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ปี 57  จำนวน - โครงการรับตรง - โครงการทายาทนักเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัคร 30 มกราคม ถึง 11 เมษายน 2557

image

กำหนดการรับตรง  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  SIIT ม.ธรรมศาสาตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

image

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิวา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ขยายเวลาการรับสมัคร จากเดิม 1 พ.ย. 56- 30 ม.ค. 57 เป็น 1 พ.ย. 56- 28 มี.ค. 57

image

แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการรับตรง มก. (KU Admission) จะใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา เป็นหลักในการคัดเลือก และไม่ใช้คะแนน GAT/PAT นะคะ  คนไม่ได้สมัคร วิชาสามัญไว้งานเข้าแน่ T_T

image

รับตรง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557 (รอบ 2)  2535 คน !! เปิดรับสมัคร 30 มกราคม ถึง 8 เมษายน 2557

image

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามปีการศึกษา 2557 รับสมัคร 17 มีนาคม - 4 เมษายน 2557

image
สอบข้อเขียน  1-2 มีนาคม 2557
ประกาศผล 18 มีนาคม 2557
สอบสัมภาษณ์ 25 มีนาคม 2557
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์  27 มีนาคม 2557
รายงานตัว 31 มีนาคม 2557
image

Ubon Ratchathani University (UBU) invites applications to enter the Bachelor of International Business Management program in the 2014 Academic Year.

image

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 2 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร 2557 เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร 6 มกราคม ถึง 18 กรกฎาคม 2557

image

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะดําเนินการรบสมัครนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนปริญญา หรือเทียบเท่า) และปริญญาตรี 5 ปี ปีการศึกษา 2557 รับสมัคร 6 มกราคม ถึง 21 เมษายน 2557

image

โครงการรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ ปีการศึกา 2557 เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 20 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com