วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง 58 รอบสุดท้าย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง 58 รอบสุดท้าย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครถึง 3 กรกฎาคม นี้

1,776 views

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง โควตา 8 โครงการ กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 59 จำนวน 880 คน

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 880 คน เปิดรับสมัคร   1 กรกฏาคม - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

15,803 views

ปฏิทิน โควตา รับตรง 4 โครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

เห็นปฏิทินแล้ว วิธีคัดเลือกปี 59 น่าจะเหมือนปี 58 ทุกประการจ้า 
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (แพทย์เรียนดี,สถาปัตย์) 
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (GAT/PAT) 
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (วิชาสามัญ 9 วิชา) 

14,608 views

รับตรง ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 58

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2558  คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับมัถยมศึกษา -สายวิทยศาสตร์

1,162 views

รับตรง พยาบาลศาสตร์ 25 คน ม.วลัยลักษณ์ 58 เปิดรับถึง 15 ก.ค.นี้

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดรับนักศึกษา รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ 3.00 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ 3.00 ขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึง 15 กรกฎาคม 2558 จำนวน 25 คน

2,603 views

มหิดลอินเตอร์ เปิดรับสมัครสอบตรง วันนี้-8ก.ค.58

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบสอบตรง เปิดรับสมัครถึง 8 กรกฎาคม 2558 นี้

4,111 views

ปฏิทินรับตรง โครงการจุฬาฯ-ชนบทปีการศึกษา จุฬาฯ 2559

 ขณะนี้เริ่มมีข้อมูลการรับนิสิตโครงการจุฬาฯ-ชนบทปีการศึกษา 2559 แล้วบางส่วนที่พอจะแจ้งให้ทราบได้ดังนี้ ผู้สมัครสอบโครงการจุฬาฯ-ชนบท (เป็นโครงการรับตรงพิเศษ) จะไม่สามารถสมัครโครงการรับตรงปกติของจุฬาฯได้ ใช้คะแนน GAT/PATเฉพาะในการสอบครั้งที่ 1/2559 

15,448 views

Update รับตรง 4 โครงการ ม.สงขลานครินทร์ 58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

2,416 views

รับตรง สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ 58

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เรื่อง การรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีรับตรง (รอบที่ 2) เปิดรับสมัครถึง 8 กรกฎาคม 2558

2,524 views

รับสมัครสอบ SMART I ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อใช้คะแนนยื่รับตรง เปิดรับถึง 5 ก.ค.

รับสมัครสอบ SMART I ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อใช้คะแนนยื่รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร 29 มิ.ย. ถึง 5 ก.ค. 58

5,969 views

รับตรง หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 58

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่3  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30  คน (ใช้ GPAX,GPA ในการคัดเลือก)

1,339 views

รับตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 58

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน 

1,175 views

รับตรง โควตา ทั่วประเทศ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาขั้นปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

8,123 views

กำหนดการสอบตรง โควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยังคงจัดสอบโควตาภาคเหนือเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ด้วยข้อสอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดสอบวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 และประกาศผลสอบวันที่ 15 มกราคม 2559 

4,498 views

รับตรง ภาคปกติ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ธัญบุรี 58 จำนวน 50 คน !!

สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  โดยรับเฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียนจากการสอบตรง มทร.ธัญบุรี และ ผู้ที่สอบไม่ผ่านระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2558

2,263 views

รับตรง หลังแอดฯ 2 โครงการ พระนครเหนือ 58 เปิดรับถึง 3 ก.ค. นี้

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2558

6,243 views

รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.บูรพา 58

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  ประจำปีการศึกษา 2558  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่  4  กันยายน  2558  สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวาสนา  ซิ้มเทียม  โทร.038-102893  (วันและเวลาราชการ)

4,149 views

ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 2 แม่ฟ้าหลวง 58 จำนวน 700 คน !!

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี   ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 2  รับ 24 สาขาวิชา จำนวน 700 คน  เปิดรับถึง 8 กรกฎาคม 2558

5,283 views

รับตรง หลังแอดฯ โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร (รอบ 2) ม.พะเยา 58

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร (รอบ 2) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัครถึง 29 มิถุนายน 2558

1,110 views

รับตรง เพิ่มเติม หลังแอดฯ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 58 เปิดรับถึง 26 มิ.ย.

คณะโบราณคดี เห็นสมควรให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 “โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม” เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสนใจ และตั้งใจจริงเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 

5,446 views