image

โครงการรับตรงคณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2557 2 โครงการ โครงการรับตรงรับนักเรียนทั่วประเทศ เด็ก ม.6 หรือซิ่วก็ได้ เกรด 2.00 และ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษเริ่มรับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 1 ก.ย.56 

image

คุณสมบัติออกมาแล้วนะครับ โดยโครงการหลักที่น้องๆทั่วประเทศสามารถสมัครได้คือ โครงการ โควตาความถนัดทางวิชาชีพ นะครับ ลองเข้ามาดูว่า GPA ของเราถึงเกณฑ์ขั้นต่ำไหม และวิชาที่ต้องสอบ Update เลื่อนวันเปิดรับสมัคร มหิดลเพื่อชาวชนบทเป็น  9 - 30 กันยายน 2556

image

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 2 ก.ย. - 27 ธ.ค. 2556

image

ผู้มีรายชื่อเข้าสอบ สั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาทนำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุในใบชำระเงิน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม – วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เท่านั้น

image

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จำทำโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาการจัดการ ( ภาษาอังกฤษ)  รอบที่ 1    1 พย - 15 พย  2556

image

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2557  ตั้งแต่วันที่  2 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม 2556

image

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1รอบที่ 1 : รับสมัครวิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์เริ่มรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน - 16 ตุลาคม

image

รับตรง เศรษฐศาสตร์การประกอบการ ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์  มีความประสงค์จะรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัคร 4 พฤศจิกายน 2556

image

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบทเป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

image

ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557

image

การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดรับสมัคร  2 ถึง 30 กันยายน 2556

image

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยฝ่ายแพทยศาสตร์ฯ ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปี 2557 รับสมัคร 2-20 กันยายน 2556

image

คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 กำหนดรับสมัคร วันที่ 2 กันยายน - 16 ตุลาคม 2556

image

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะดำเนินการรับนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6นักเรียนที่กำลังเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ใน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัคร 26 สิงหาคม ถึง 13 กันยายน 2556

image

 โครงการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับทั่วประเทศ) รับสมัคร วันที่ 10–20 กันยายน 2556

image

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 19 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2556

image

ซึ่งขณะนี้มีบางคณะในหลายมหาวิทยาลัยได้เปิดสมัครรับตรง โดยที่ช่วงเวลารับสมัครไม่ตรงตามที่เคยตกลงกันใน ทปอ. มีมติที่ให้ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไปขอมหาวิทยาลัยทุกแห่งรับพร้อมกันในช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอก 

image

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประกาศมอบทุนแก่ นิสิต นักศึกษา จำนวน 200 ทุน  เปิดรับสมัคร 19 สิงหาคมถึง 7 ตุลาคม

image

รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการผลิตแพทย์เพื่อเพื่อชาวชนบท  จำนวนทั้งสิ้น 72 คน 

image

คณะวิจิตรศิลป์รับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาในโครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เปิดรับสมัคร 11 สิงหาคม - 11 ตุลาคม 2556

UniGang Talk

รับตรง โควตา ทุน