image

ม.เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ 5 สาขา  รอบแรกตั้งแต่วันนี้ถึง 29 มีนาคม 2557

image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

image

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1  6 มกราคม ถึง 1 เมษายน 2557

image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ  เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2557

image

ด่วน! วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 มี.ค. 57

image

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2079 คน อยากบอกน้องๆว่ามีคณะดังๆ เปิดรับเช่น เภสัชศาสตร์ สาธารณสุข วิศวะ

image

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 25574 โครงการรับตรง โควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัคร 17 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2557

image

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตย์ (วท.บ.) ประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัครทางไปรษณีย์ เริ่มวันนี้จนถึง 11 เมษายน 2557

image

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกรอบทั่วไปภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2557 ใน ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี, ระดับ ปริญญาตรี 4 ปีเปิดรับสมัครถึงวันที่  6 เมษายน 2557

image

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 3 เม.ย.

image

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จะรับสมัครผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) โครงการรับตรง สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย มีที่ GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าศึกษาต่อในคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

image

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 20 เปอร์เซ็นต์แรกของโรงเรียน  เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เปิดรับสมัคร 11-28 มีนาคม 2557

image

แนวโน้ม คะแนน กสพท 2557 : จะติดไหม มาดูกัน
จากบทความนี้ ผมก็แม่นเหมือนกันนะ หึ ๆ ๆ
ติดตามผลงานต่อใน Admissions 2557 จ้า

image

เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รับสมัคร 12 มีนาคม ถึง 13 พฤษภาคม 2557

image

คณะแพทยศาสตร์และวิทยาลัยแพทย์นานาชาติ จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบัฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันนี้ - 26 มีนาคม 2557

image

ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รับสมัคร 12 มีนาคม 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557

image

ข้อมูลพบว่ามีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษามากถึง 21,230 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2,000 คน และเป็นที่น่าสังเกตว่า สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์ แพทย์แผนไทย ได้รับความสนใจสมัครสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก

image

 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร  “ทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ”  จำนวน 15 ทุน

image
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัคร(รับตรง)เพิ่มเติมแทนผู้ที่สละสิทธิ์  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2557 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 15.00 น. เป็นต้นไปหรือจนครบจำนวนที่ทดแทนผู้สละสิทธิ์
image
โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT รับสมัคร 21 เมษายน ถึง 11 พฤษภาคม 2557 โครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี   รับสมัคร 10 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2557

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com