image

 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และประเภทรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) ไปเป็น 3 ก.พ. - 8 เม.ย. 2557

image

4 เหล่าทัพ ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 ครบทุกเหล่าทัพ โดยในส่วนของกองทัพบกทำการเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

image

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัคร 13 มกราคม ถึง 10 เมษายน 2557

image

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 18 เมษายน 2557

image

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2,697 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556-30 มกราคม 2557 : คณะเภสัชศาสตร์ ก็เปิดรับนะครับ

image

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) มหาวิทยาลัย นเรศวร ปีการศึกษา 2557

image

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 6-31 มกราคม 2557  ใน 4 สาขาวิชา 

image

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนรัตนมงคล ปีการศึกษา 2557 จำนวน 10 ทุน โดยเป็นทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนดี มีเกรดเฉลี่ยสะสมถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 3.25 

image

ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข)

image

   แรง ! อั้ม เนโกะ โพสต์ภาพเหยียบหนังสือหน้ารูปปั้น ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขณะมือพนมมือไหว้ บอกหนังสือไม่ได้มีไว้อ่าน เน้นกราบไหว้รูปปั้นขอพรก่อนไปสอบก็พอ

image

งดใช้ผลสอบวิชา GAT และ PAT เป็นคะแนนในการสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2557

image

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ หลักสูตร 2 ปี เรียนสำเร็จแล้วได้รับคุณวุฒิ ปวส. ( ประเภทวิชาช่าง -อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างสำรวจ ) รับรองว่ามีงานทำแน่นอน โดยจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพไทย และแต่งตั้งยศเป็น

image

วิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามกลการ จำกัด และ Nissan ซึ่งจะมีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 12 ทุน

image

กสพท.เลื่อนสอบวิชาเฉพาะเป็นวันที่ 1 ก.พ.57 ขยับจากกำหนดเดิมวันที่ 2 ก.พ.57 เพราะตรงกับวันเลือกตั้ง เผยปีนี้มีผู้สมัครรับตรงปีการศึกษา 57 กว่า 2.7 หมื่นคนลดลงจากปีที่ผ่านมากว่า 2 พันคนย้ำเป็นเรื่องปกติ

image

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  : ทุนไสว-สนั่น , ทุนพระสิทธิธาดา , ทุนส่งเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่ , ทุนนักกีฬาดีเด่น , ทุนความสามารถพิเศษ

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครทุนรับตรง  เพื่อสงเสริม สนับสนุนเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนระดับสูงของประเทศ จำนวน 84 ทุน

image

โครงการ ติวฟรี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัคถึงวันที่ 30 มกราคม 2557  สำหรับน้องๆ ม.5 และ ปวช 

image

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดให้ทุนการศึกษากว่า 80 ทุน ประจำปี 2557 สำหรับนักศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป...

image

สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี,5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

UniGang Talk