วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

ขยายเวลาการรับสมัคร โครงการพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 58

 ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง ทันตแพทยศาสตร์ ผู้สำเร็จการการศึกษา ป.ตรีสาขา อื่นๆ ม.ธรรมศาสตร์ 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 11 คน  คัดเลือกโดยใช้ คะแนน วิชาสามัญ 7 วิชาที่จัดสอบโดย สทศ.

Update ระเบียบการ รับตรง (มหิดรับตรง) ม.มหิดล ปีการศึกษา 58

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบรับตรง (มหิดรับตรง) ปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร 3 พ.ย. 57 เวลา 9.30 น. ถึง  26 พ.ย. 57 เวลา 12.00 น.

Update รับตรง โควตา ทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 58

ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด 5 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทรับตรง จำนวน 5 ทุน  ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคปกติ ตลอดหลักสูตร (4 ปี)

รับตรง 11 โครงการรับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มศว 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ในโครงการต่างๆ 11 โครงการ

ระเบียบการเกณฑ์คัดเลือก รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มศว 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 

Update รวมโครงการรับตรง 10 โครงการ ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 58

Update ล่าสุด โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์

ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ 1,642 คน ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับตรง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,642 คน เปิดรับสมัคร  3 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2557

รับตรง โครงการ PSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. 58

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดให้มีโครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการ   PSU Smart Students for ASEAN  เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก้ต ประจำปีการศึกษา 58

โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง  10 พฤศจิกายน 2557

โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2558

กำหนดการและหลักเกณฑ์ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับตรง ทุน สอวน. ม.วลัยลักษณ์ 58

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 255

รับตรง โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬา ม.เชียงใหม่ 58

รับตรง โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬา
 ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 1-15 พฤศจิกายน 2557

รับตรง โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 58

มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรให?มีการับสมัคร และคัดเลือกบุคลผู?มีความสามารถพิเศษทางด?านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย (โครงการทับทิมสยาม) เพื่อเข?าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป?การศึกษา 2558

กำหนดการใหม่ รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มศว 2558

การสมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร 1 มกราคม 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558

รับตรงทั่วประเทศ แพทย์แผนจีนคู่ขนาน 2 ปริญญา ม.พเยา 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 40 คน

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปี 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 315 คน   เปิดรับสมัคร 13 ตุลาคม ถึง 1 ธันวาคม 2557

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่1 ปี 58

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 รวม 5 โครงการ รวม 130 คน เปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม ถึง 11 ธันวาคม 2557