วันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2559  รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ก.พ. 2559  คณะครุศาสตร์เปิดรับสมัครในรอบที่ 2 วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2559

2,416 views

รับตรง โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 59

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะโบราณคดี "โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น" มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 20 คน

1,920 views

รับตรงผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ลาดกระบัง 59

จึงเห็นสมควรให้มีการจัดรับผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬาได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงกำหนดรายละเอียดและคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา 

1,861 views

รับตรง ทั่วประเทศ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 59

"โครงการรับตรง "คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร  ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กซิ่ว ม.6 สมัครได้จ้า  ภาษาไทย 30 คน ภาษาอังกฤษ 25 คน โบราณคดี 20 คน ประวัติศาสตร์ศิลปะ 20 คน มานุษยวิทยา 20 คน

5,137 views

รับตรง มีทุนการศึกษา สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร 59 รอบที่ 2

รับตรง มีทุนการศึกษา สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2558

3,627 views

รับตรง ทุน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) พระจอมเกล้าธนบุรี 59

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  มีโอกาสได้รับทุนการศึกษามากกว่า 10 ทุน !! 

2,035 views

รับตรง ทุนโครงการ พสวท ม.วลัยลักษณ์ 59

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นศูนย์หนึ่งในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว และมีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

1,847 views

โควตาพิเศษ ม.ศรีปทุม ทุน 20,000 บาท 59 (รอบ 1)

โควตาพิเศษ  ม.ศรีปทุม  ค้นพบตัวคุณที่นี่ รับทันที ทุนการศึกษา มูลค่าสูงสุด 20,000 บาท*  ไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสอบคัดเลือก รับสมัคร วันนี้ - 25 ธันวาคม 2558

2,617 views

รับตรง โควตา 59 มหาวิทยาลัยต่างๆ ปิดรับสมัคร 12-18 ตุลาคม นี้

มาย้ำกันอีกครั้ง โครงรับตรงที่กำลังปิดรับสมัครในวันที่ 12-18 ตุลาคม นี้ จ้า : รับตรงแพทย์ สงขลา, สถิติประกันภัย มหิดล , โควตา 28 จังหวัด ศิลปากร , เภสัช บูรพา , ศึกษาศาสตร์ เชียงใหม่ , แพทย์ นราธิวาสฯ

5,683 views

รับตรง ทุน "ทุนสุวรรณสมโภช 50 ปี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ" ม.อัสสัมชัญ ABAC 59

ผู้ที่ได้รับ "ทุนสุวรรณสมโภช 50 ปี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ" จะได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต (Tuition Fees) ตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร 4 ปี (หรือ 5 ปี สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ซึ่งมีมูลค่า ทั้งสิ้น 267,200 ถึง 408,000 บาท 

4,657 views

เกณฑ์คัดเลือก รับตรง โดยใช้วิชาสามัญ ม.เทคโนโลยีสุนารี 59

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษารับตรงของสาขา/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้คะแนนวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะที่เปิดรับเช่น วิศวะ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์การกีฬา สารสนเทศ การจัดการ อาหาร การผลิตพืช การผลิตสัตว์

2,435 views

รับตรง สอบตรง 7 หลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 59

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบรับตรง ระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2559

2,623 views

กำหนดการรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2559

กำหนดการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม ปีการศึกษา 2559 -ภาคปกติรับตรง ครั้งที่ 1 -ประเภทเรียนดี/ความสามารถพิเศษ -ภาคปกติรับตรง ครั้งที่ 2

36,180 views

รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 59

รับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา  คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 7- 22 ต.ค. 58

1,965 views

รับตรง โครงการ พสวท. ม.สงขลานครินทร์ 59

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ พสวท. ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครถึง 30 ตุลาคม 2558

2,599 views

ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 59 จำนวน 1,602 คน

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 คณะที่เปิดรับ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

7,117 views

มาแล้ว ระเบียบการรับตรง ทั่วประเทศ และโควตาภาคตะวันออก ม.บูรพา 59 รับกว่า 10,000 คน

รับตรงทั่วประเทศ และ รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัคร ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 58 ถึง 6 มกราคม 59 : คณะที่เปิดรับเช่น  พยาบาล ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี นิเทศ ท่องเทียว รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวะ สาธารณสุข  ศึกษาศาสตร์ 

8,911 views

รับตรง ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 59

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ดังนั้นน้องๆมั่นใจได้ทั้งเรื่องหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรับรองแน่นมาก !! และมั่นใจได้ว่าจบแล้วมีงานทำแน่นอน เพราะน้องๆจะได้ฝึกงานจริงจากบริษัทชั้นนำของประเทศ ทั้ง CP,S&P,ล็อกซเล่ย์ ,สหพัฒนพิบูล , ที่นี่น่าปลอดภัยสุดๆ เพเขตสํานักพระราชวัง สนามเสือป่า

5,857 views

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต , ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, แพทย์แผนจีน ม.พะยา 59

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, แพทย์แผนจีน ม.พะยา 59

9,768 views

รับตรง BMIR รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ ปี 2559

 รับสมัครบุคคเข้าศึกษาในหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการต่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 100 คน

2,765 views
abac