image

โครงการรับนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัครถึง 12 พฤษภาคม 2557

image

รับตรง โครงการปริญญาตรีหลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

image

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

image

หลักสูตร Bioscience and Technology (International Program) ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 22 เมษายน ถึง 9 กรกฎาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (เพิ่มเตืม) โครงการหลักสูตรนานาชาติ 4 สาขาวิชา รับสมัคร 1 พ.ค. ถึง 4 ก.ค. 57

image

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนรับ 65 คน   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. - 19 พ.ค. 2557 

image

      ด้วยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา  จัดให้มีการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

image

ทุนความสามารถพิเศษ
ทุนทายาทเกษตรกร
ทุนทายาท SME
*สมัครได้ถึง 1 มิถุนายน 2557 นี้เท่านั้น*

image
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพิ่มเติม (รับตรงหลักสูตรนานาชาติ) โดยผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมทดสอบภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พ.ค. 2557 
image

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 มิถุนายน 2557

image

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

image

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครถึง 14 พฤษภาคม 2557

image
รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ  จำนวน 80 คน
image

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 (ทุกสาขา) ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2557 และ 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2557

image
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ หลักสูตรตแพทยสาตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 30 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2557
image

โควตานักเรียนสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557 ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับนักศึกษา จำนวน 6 คณะ รวม 80 คน ( มีสัตวแพทย์ 2 คน)รับสมัคร 24 เมษายน 2557 - 16 พฤษภาคม 2557 

image

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 16-20 มิถุนายน 2557

image

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2557 สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 6 เทอม แทนเกณฑ์เดิม และให้ส่งเอกสารมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 

image

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี และศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยวิธีพิเศษ รับสมัคร 28 เมษายน 2557 ถึง 16 พฤษภาคม 2557

image
 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครผู้กําลังศึกกษาหรือสําเร็จศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในโครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 25 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2557

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com