image

โครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (รับตรง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 2 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2556

image

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพรได้กําหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษา (สอบตรง) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัคร ๒ กันยายน – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

image

เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557  ศึกษาที่วิทยาเขตท่าพระจันทร์ รับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2556

image

ทุน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 13 กย
รับตรงทั่วประเทศ เชียงใหม่  20 กย
รับตรง คณะเภสัชศาสตร์  บูรพา  30กย
มหิดล รับตรง มหิดลเพื่อชาวชนบท  30 กย
ขอนแก่น เภสัชศาสตร์  30 กย

image

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษาและโควตานักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2556

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนรวม 139 คน กำหนดการรับสมัครระหว่าง 6 - 27 มกราคม พ.ศ. 2557 

image
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ประกาศรับสมัครการให้โควตานักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 57
image

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สมัคร 1 กย -30 ตค. 56)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (สมัคร 30 สค - 14ตค.56)
ประเภทโควตา (สมัคร 1 กย - 30 ตค.56)

image

โครงการรับตรงคณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2557 2 โครงการ โครงการรับตรงรับนักเรียนทั่วประเทศ เด็ก ม.6 หรือซิ่วก็ได้ เกรด 2.00 และ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษเริ่มรับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 1 ก.ย.56 

image

คุณสมบัติออกมาแล้วนะครับ โดยโครงการหลักที่น้องๆทั่วประเทศสามารถสมัครได้คือ โครงการ โควตาความถนัดทางวิชาชีพ นะครับ ลองเข้ามาดูว่า GPA ของเราถึงเกณฑ์ขั้นต่ำไหม และวิชาที่ต้องสอบ Update เลื่อนวันเปิดรับสมัคร มหิดลเพื่อชาวชนบทเป็น  9 - 30 กันยายน 2556

image

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 2 ก.ย. - 27 ธ.ค. 2556

image

ผู้มีรายชื่อเข้าสอบ สั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาทนำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุในใบชำระเงิน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม – วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เท่านั้น

image

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จำทำโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาการจัดการ ( ภาษาอังกฤษ)  รอบที่ 1    1 พย - 15 พย  2556

image

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2557  ตั้งแต่วันที่  2 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม 2556

image

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1รอบที่ 1 : รับสมัครวิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์เริ่มรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน - 16 ตุลาคม

image

รับตรง เศรษฐศาสตร์การประกอบการ ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์  มีความประสงค์จะรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัคร 4 พฤศจิกายน 2556

image

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบทเป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

image

ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557

image

การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดรับสมัคร  2 ถึง 30 กันยายน 2556

image

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยฝ่ายแพทยศาสตร์ฯ ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปี 2557 รับสมัคร 2-20 กันยายน 2556

UniGang Talk

ข้อมูลปี 56 ในระบบ unical มีข้อผิดพลาดนะครับ จะรีบแก้ไขในเร็ว ๆนี้

รับตรง โควตา ทุน