วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร 59

รับตรง บุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม 58  ถึง 29 มกราคม 59

1,565 views

รับตรง สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ) ม.สงขลานครินทร์ 59

โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 4 รอบ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กรกฎาคม 2559

1,038 views

รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 59 จำนวน 1,226 คน

รับตรง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิธีรับตรง โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 ในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ  จำนวน 1,226 คน เปิดรับสมัคร 16 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2558

3,014 views

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง คณะสถาปัตย์ ม.ศิลปากร 59

รับตรง สอบตรง คณะสถาปัตย์ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัคร วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558

2,238 views

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ 59

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(ภาคภาษาอังกฤษ) 30คนและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 18 คนหลักสูตร 6 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัคร 10 พ.ย. นี้

3,716 views

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม พระนครเหนือ 59

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม เปิดรับสมัครวันที่ 2 - 20 พฤศจิกายน 2558

1,821 views

ปฏิทินรับตรง ทุกโครงการ พระนครเหนือ 59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.3 ม.6 ปวช. หรือ ปวส. เข้าศึกษาในโครงการรับตรงและโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

4,626 views

Update รับตรง ภาคปกติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 59 เปิดรับสมัคร 5 พ.ย. นี้

ระบบรับตรง รอบที่ เปิดรับสมัคร 5 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2558 สาขาที่เปิดรับเช่น ครู 180  คน วิทย์ 486 คน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 560  คน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 975 คน ศิลปกรรมศาสตร์ 270 คน วิทยาการจัดการ 768 คน  แพทย์แผนไทย 60 สาธารณสุข 72 คน

14,448 views

2 พฤศจิกายน 58 เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง ธรรมศาสตร์, มหิดล , พะเยา,นเรศวร , เภสัช วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 59

ห้ามพลาด 2 พฤศจิกายน 58 เปิดรับสมัครวันแรกจ้า รับตรงทั่วประเทศ ธรรมศาสตร์, มหิดล , พะเยา,นเรศวร , เภสัช วลัยลักษณ์

5,867 views

รับสมัครสอบ O-NET สำหรับนักเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 รับสมัคร 1-15 พ.ย. นี้

 น้องที่กำลังศึกษา โรงเรียนสังกัด กศน. และ โรงเรียนพณิชยการ ปวช3 หรือ น้องๆที่ศึกษาในต่างประเทศ แต่มีความประสงค์ที่จะสอบเข้าในระบบแอดมิชชั่นกลาง จะต้องใช้คะแนน O-NET ดังนั้นจะต้องสมัครสอบด้วยนะครับ  ส่วนน้องๆ ม.6 ไม่ต้องสมัคร นะครับเพราะทางโรงเรียนเป็นคนจัดการให้แล้ว   

1,166 views

รับตรงทั่วประเทศ พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 59

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง  ประเภทโควตาภาคตะวันออก ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2558 

7,213 views

รวม รับตรง โควตา 59 มหาวิทยาลัยต่างๆกว่า 50 โครงการ เปิด-ปิดรับสมัคร พฤศจิกายนนี้

23-30 พ.ย.นี้ ห้ามพลาด มีรับตรงหลายโครงการปิดรับสมัครจ้า : รับตรง : วิศวะการบิน ลาดกระบัง , รับตรง ทันตะ แพทย์ พะเยา  , รับตรง  ภาคปกติ ม.ธรรมศาสตร์ , รับตรง มหิดล 2148 คน ,  รับตรง เภสัช ขอนแก่น , รับตรง ict ลาดกระบัง

12,160 views

ข้อสอบ GAT เชื่อมโยง 1/59 กระแสแรงจำนวคำตอบ 27/19 คำตอบ

ไอ้หยะ การสอบ GAT เชื่อมโยงวันนี้เหมือนจะง่าย แต่ก็ไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะข้อแรก คำตอบหลากหลายมาก บางคน 27คำตอบ บางคน 28 คำตอบ และอีกหลายคนมีไม่ถึง 20 คำตอบ   สมมุติว่าการสอบครั้งนี้มีคำตอบ 46 คำตอบ เต็ม 150 คะแนน จะเฉลี่ยข้อละ 3.2608 คะแนน

4,799 views

รับตรง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 59 เปิดรับสมัคร 9 พ.ย. นี้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 58 ถึง 6 มกราคม 59  จัดสอบคัดเลือกวันที่ 23-24 มกราคม 58

3,082 views

รับตรง หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ม.ราชภัฏจันทรเกษม 59

ประกาศการรับสมัครนักศึกษา (ระบบโควตาเรียนดี) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 20 คน โดยมี รายละเอียด ดังนี้ 

1,780 views

รับตรงทั่วประเทศ ม.แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 59 จำนวนกว่า 1,300 คน

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ระบบรับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 .

15,167 views

รับตรง คณะเศรษฐศาสตรร์ หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 59

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (Bachelor of Economics International Program) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2559 

2,201 views

รับตรง ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะดําเนินการรบสมัครนักศึกษาประเภทคัดเลือก (โควตา) ประเภทเรียนดี ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ และผ้มีความพิการ  ประจาปีการศึกษา  2559 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี  เปิดรับสมัครผ่านระบบ 19 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2558

13,093 views

รับตรง PSU Smart Students For ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ. ภูเก็ต 59

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดให้มีโครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการ   PSU Smart Students for ASEAN  เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก้ต ประจำปีการศึกษา 59

1,411 views

รับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ครุศาสตร์ (สอบคัดเลือก) เปิดรับสมัคร 22 ตุลาคม 2558 – 8 ธันวาคม 2558 , สาขาวิชาอื่นๆ ที่มีการสอบ 22 ตุลาคม 2558 – 20 ธันวาคม 2558

6,984 views