วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

ค้นหาข้อมูลรับตรง

ม.ชินวัตรสอบตรงคณะพยาบาลศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 8 พ.ค สนใจสมัครด่วน

             พิเศษ !! ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยชินวัตรมอบส่วนลดค่าหน่วยกิตสำหรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ 25%-75%  สำหรับ น..ร.โรงเรียนในเครือข่าย  และสมัครก่อน 30 พ.ค.58 ได้รับยกเว้นการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน / สัมภาษณ์) เว้นคณะพยาบาลที่ต้องสอบคัดเลือก

4,654 views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)ปีการศึกษา 2558  (9 เม.ย.58)

6,627 views

รับตรง โครงการที่คณะดำเนินการเอง ม.มหาสารคาม 2558

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม , คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทย์ คณะสัตวแพทย์ และคณะอื่นๆ รอระเบียบการครับ

10,760 views

รับตรง ผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น 58

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 50  คน

3,888 views

เปิดรับสมัครแล้ว นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปี 58 รับสมัคร 1-30 เมษา

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านวิชาชีพเดินเรือ สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 1-30 เมษายน 2558

4,608 views

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศษสตร์ ศรีราชา 58 รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 170 คน  เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2558

4,943 views

รับตรง ภาคพิเศษ(ส.-อา.) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 58

สมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบคัดเลือกภาคพิเศษ(ส.-อา.) รุ่น14 ปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2558

24,316 views

รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 58

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครถึง 23 เมษายน 2558

6,131 views

รับตรง โรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด   ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา จำนวน 180 คน แยกเป็นเพศชาย 110 คน และเพศหญิง 70 คน

44,869 views

รับตรงทั่วประเทศ โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา 58 เปิดรับ 1-17 เมษายนนี้

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

7,555 views

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 58 ปิดรับสมัคร 8 เมษายน นี้

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  2558 เปิดรับสมัครถึง 8 เมษายน 2558

4,269 views

รับตรง โครงการเกษตรทายาท ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 58

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเกษตรทายาท สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558

1,372 views

โค้งสุดท้ายรับ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ม.บูรพา ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม ม.อุบล 2558 ปิดรับ เมษายนนี้

โค้งสุดท้ายรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยต่างๆ  //  บูพรา + ศิลปากร ปิดรับ 15 เมษายน , ขอนแก่น โครงการพิเศษ เปิดรับ 1-15 เมษายน , คณะเภสัชศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาสารคาม ปิดรับ 30 เมษายน นี้

12,540 views

รับตรง โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมีประยุกต์ และวิศวกรวัสดุ ม.แม่ฟ้าหลวง 58

ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  รับตรง โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมีประยุกต์ และวิศวกรวัสดุ  ม.แม่ฟ้าหลวง 58

2,917 views

รับตรง โควตาโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ม.อุบลราชธานี 58

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ.6ปี) ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิดเภสัชกร ปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน 

8,021 views

รับตรง โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 2 ม.ธรรมศาสตร์ 58

รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) (รับสมัคร 13 มี.ค. -30 เม.ย. 58)

7,941 views

รับตรงทั่วประเทศ ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา คณะ เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 58

การสมัครขอรับทุน "กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ประเภททุนสร้างโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรงทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 3-6 เมษายน นี้

5,476 views

ด่วนมีข่าวร้ายและข่าวดีมาบอก !! เกณฑ์คัดเลือก จำนวนคนรับ แอดมิชชั่น admissions 58 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบ Admissions
ประจำปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558)

15,709 views

รับตรง ทุน สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ ความร่วมมือกับเซ็นทรัล ม.บูรพา 2558

ประกาศรับสมัคร สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ ความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 

4,545 views

ด่วน รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพิ่มเติม 58 รับถึง 8 เมษายนนี้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(สอบตรง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) เปิดรับสมัคร ถึง 8 เมษายน 58 นี้

9,219 views