image

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีรับตรง เปิดรับสมัคร  25 เมษายน ถึง 6 มิถุนายน

image

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ตาม "โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC"  ระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 2557

image

รับตรง สถิติประกันภัย อินเตอร์ Actuarial Science ม.มหิดล 2557 รอบที่ 2 ตั้งแต่ 31 มีนาคม ถึง 9 พฤษภาคม 2557

image

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัคร 13 มกราคม ถึง 10 เมษายน 2557

image

ขยายเวลารับเข้าศึกษาโครงการทายาทธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง 11 เมษายน 2557

image

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โครงการพิเศษ รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 100 คน

image

รับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปีการศึกษา 2557  รอบที่ 2 เปิดรับ ถึง 20 เมษายน 2557

image

 ประกาศฉบับที่ 16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

image

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้า ศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์) ประจําปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัครถึง 21 เมษายน 2557

image

โปรแกรมช่วยคำนวนคะแนน รับตรง จุฬาฯ 2557
ตอนนี้สามารถเข้ามาทดลองใช้งานได้แล้วนะครับ
มีข้อมูลคะแนนย้อนหลังให้ด้วย

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2557 รับสมัครสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) จำนวนเรียกสอบ 20 คน และรับเข้าศึกษา 8 คน 

image

โควตาเรียนดี มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าศึกษา  (จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet) แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1-25 เมษายน 57

image

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2557 

image

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 20 เปอร์เซ็นต์แรกของโรงเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนขยายเวลารับสมัครถึง 17 เมษายน 2557

image

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ตลอดหลักสูตร กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557

image

ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 เมษายน 2557 จำนวน 120 คน

image

รับตรง ม.บูรพา โครงการรับตรงทั่วประเทศ และ ภาคตะวันออก 12 จังหวัด หมดเขตรับสมัคร 8 เมษายน นี้ !!  น้องๆที่ยังไม่มีที่เรียนก็ลองสมัครดูนะครับ

image

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมเปิดรับนักเรียนเพื่อดำเนินการเปิดสอนโครงการเรียนล่วงหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เอื้อประโยชน์แก่เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 - 16 พฤษภาคม 2557 

image

"ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา" เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 40% จากค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายจำนวน 38,000 บาท ในภาคเรียนที่ 1/2557 ทุนประเภทที่ 2. "ทุนพัฒนาศักยภาพ AEC" เป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง 

image

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาฯ ในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557   , โควต้าเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com