image

รับตรง ม.บูรพา โครงการรับตรงทั่วประเทศ และ ภาคตะวันออก 12 จังหวัด หมดเขตรับสมัคร 8 เมษายน นี้ !!  น้องๆที่ยังไม่มีที่เรียนก็ลองสมัครดูนะครับ

image

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมเปิดรับนักเรียนเพื่อดำเนินการเปิดสอนโครงการเรียนล่วงหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เอื้อประโยชน์แก่เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 - 16 พฤษภาคม 2557 

image

"ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา" เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 40% จากค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายจำนวน 38,000 บาท ในภาคเรียนที่ 1/2557 ทุนประเภทที่ 2. "ทุนพัฒนาศักยภาพ AEC" เป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง 

image

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาฯ ในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557   , โควต้าเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

image

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2557

image

รับสมัครสอบชิงทุน ป.ตรีต่อเนื่องโท(ทุนเต็มจำนวน) ทุน ป.ตรี 100 % และ 50 % และรับตรง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 สอบวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 

image

เปิดรับสมัครแล้ว โควตา 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2557  รับสมัคร นักเรียนในสถานศึกษา 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว รับถึง 31 มีนาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร         วันที่ 27 มีนาคม - 29 พฤษภาคม 2557

image

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกรอบทั่วไป ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2557 ใน ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี, ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี, ระดับ ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้าศึกษา และระดับ ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) 

image

เปิดรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2557 

image

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

image

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 / ปวช. ประจำปีการศึกษา  2557 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2557

image

โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 3
โครงการเพชรศิลป์ ครั้งที่ 2

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษษในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 พฤษภาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประสงค0จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป1นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําป*การศึกษา 2557 (รอบสอง) ด3วยวิธีรับตรง ในระหว5างวันที่ 3 กุมภาพันธ0 2557 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2557

image

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

image

ม.เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ 5 สาขา  รอบแรกตั้งแต่วันนี้ถึง 29 มีนาคม 2557

image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

image

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1  6 มกราคม ถึง 1 เมษายน 2557

image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ  เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2557

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com