วันที่ 2 เมษายน 2558

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.อุบลราชธานี 58

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสบัณฑิต) กำหนดการรับสมัคร   1 - 30 พฤศจิกายน  2557  

รับตรง โควตานักเรียนเรียนดีชนบท ม.อุบลราชธานี 58

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในสังกัดสถานศึกษาในพื้นที่ชนบท รับสมัคร   17 - 30 กันยายน  2557 

รับตรงทั่วประเทศ โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 58

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 

เกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับ รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2558

เกณฑ์คัดเลือกของแต่ละคณะ รับรวมทั้ง 4 วิทยาเขต 5058 คน
 รีบเข้าดูด่วนจะได้เตรียมตัวสอบให้ตรงจุด !!
เด็กซิ่วสมัครได้นะครับ !!

ค่าเทอม ค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยไทย 57 : แพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล สัตวแพทย์

UniGang ขอนำเสนอข้อมูล ค่าเทอมหรือค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยไทยทั้งเอกชน และรัฐบาล : สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งคณะ แพทย์ ทันตะ เภสัชศาสตร์ และ พยาบาล เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้ามหาวิทยาลัยจ้า

รับตรง โควตาผู้มีผลการเรียนระดับดีมาก ลาดกระบัง 2558

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โควตาผู้มีผลการเรียนระดับดีมาก (GPA ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (5ปี) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4ปี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

จุฬาฯ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ในการรับสมัครคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558

รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 2558 ใช้ GAT/PAT และ วิชาสามัญ 7 วิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558  โดยใช้คะแนน GAT/PAT และ วิชาสามัญ 7 วิชา เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 

รับตรงทั่วประเทศ และโควตาภาคใต้ คณะเภสชัศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 58

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : มีนโยบายกระจายโอกกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา และประเภทรับตรง หลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ 58

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง(หลักสูตรภาษาไทย)  ประจําปีการศึกษา 2558

รับตรงทั่วประเทศ ทุนเรียนดีและทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ม.วลัยลักษณ์ 58

รับสมัคร "กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ประเภททุนเรียนดีและทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา ทั้งประเภทโควตาและรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป

รับตรง โครงการรับนักศึกษาช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 58

โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับตรง โควตาบุตรของบุคลากร ลาดกระบัง 2558

 เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงเห็นควรให้โควตาบุตรของบุคลากรของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล MUIC ปี 58

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 19 สาขาวิชา เปิดรับสมัคร 1 – 14 ตุลาคม 2557