ข่าวรับตรง

รับตรง รอบที่ 1/2 Portfolio ม.มหิดล 2561 เปิดรับสมัคร 22-26 ธ.ค. นี้

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 1/2 รอบ Porfolio  เปิดรับสมัครา 22-26 ธันวาคม 2560 คณะที่เปิดรับ คณะแพทย์รามา ,วิศวะ, โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ , ICT

Read More

รับตรง รอบ 2 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 61

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 เปิดรับสมัคร 25 ธันวาคม 60 ถึง 16 มีนาคม 2560

Read More

รับตรง รอบ 2 รวม 13 โครงการ มศว 61 รวม 1,222 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 13 โครงการ รวม 1,222 คน

Read More

รับตรง ทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร คณะศึกษาศาสตร์ มศว 61

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2 โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

Read More

รับตรง รอบ 2 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มศว 61

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2  โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

Read More

รับตรง รอบที่ 1/2 โควตาเรียนดี พระนครเหนือ 61

โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561 รับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

Read More

รับตรง ทุน เรียนฟรี 100% ตลอดหลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต 61

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครทุนการศึกษาและรับตรง สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2561 : ทุน ดร.อาทิย์ ได้ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุง 100% ตลอดหลักสูตร !! ทุน ประสิทธ์-คุณหญิงพัฒนา ทุน 50% ตลอดหลักสูตร

Read More

รับตรง คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 61

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1) คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 60

Read More

รับตรง รอบที่ 2 ความสามารถดีเด่นด้านกีฬา,ศิลปวัฒนธรรม,นวัตกรรม,หุ่นยนต์ พระนครเหนือ 61 เปิดรับถึง 25 ธ.ค. นี้

 โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

Read More

รับตรง รอบที่ 2 โคงการ 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.พะเยา 61 จำนวน 4,123 คน

มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 4,123 คน

Read More

รับตรง รอบที่ 1/2 โครงการรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ราชบุรี 2561

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ในโครงการ Residential College Camp (Rc Camp) เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561

Read More

รับตรง สถาบันการบินพลเรือน รอบที่ 1 เปิดรับถึง 3 ม.ค. 61

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.60 - 3 ม.ค.61 รับผู้ศึกษาแผนการเรียน วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00

Read More

​​​​​​​โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2561 จำนวน 1,892 คน

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1  เปิดรับสมัครทั้งภาคปกติและพิเศษ รวมจำนวน 1,892 คน

Read More

ระเบียบการ การรับตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก 2561 เปิดรับ 12 ธ.ค. นี้

สถาบันพระบรมราชชนกจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในโครงการ การรับตรงจากพื้นที่ ในหลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ดีงามสุดๆ ไม่มีค่าสมัคร >.<

Read More

รับตรง ภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 61 จำนวน 1,495 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำหนดให้มีการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนรับ 1495 คน ซึ่งเปิดโอกาสดานการศึกษาสำหรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกและพื้นที่เขตเชื่อมโยง จำนวน 31 จังหวัด ได้แก่..

Read More

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ รอบ Early Admissions 2 จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ รอบ Early Admissions 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 : คณะเศรษฐศาสตร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะจิตวิทยา

Read More

มาแล้ว กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 1/2 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 41 สถาบัน 2561

มาแล้ว สรุปกำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 2 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปี 2561  มหาวิทยาลัยรัฐ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวม 41 สถาบันที่เปิดรับนักศึกษาในรอบที่ 1/2  มาดูกันว่าแต่ละสถาบันปิดรับสมัครวันไหนบ้าง พร้อมลิงค์หน้า

Read More

สมัครด่วน รับตรง รอบ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับถึง 18 ธ.ค. นี้

รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการแพทย์โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

Read More

สรุปข้อมูล วิชาที่ต้องสอบ รอบโควตา และ รับตรงทั่วประเทศ ม.มหิดล 2561

แม้ระเบียบการับตรงทั่วประเทศ รอบ 3 ของ มหิดล ยังไม่ออกนะครับ แต่ล่าสุดมหิดล ได้เผยแพร่ข้อมูลว่า คณะต่างๆ ทั้งรอบ 2 และ 3ต้องสอบวิชาสามัญและ GAT/PAT วิชาอะไรบ้างน้องๆที่สนใจอยากเข้ามหิดล เข้ามาดูได้เลยจะได้เตรียมตัวถูก

Read More

ระเบียบการเพิ่มเติม รับตรง รอบ 2 คณะทันตยแพทยศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร 2561

การรับนิสิตแบบโควตา ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ม.นะรศวร ประจำปีการศึกษา 2561

Read More