ปริญญาโท/เอก

ม.มหิดล อินเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท 2 หลักสูตร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ  การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ เรียนที่ อาคารสาทรซิตี้ (สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)

Read More

นิวซีแลนด์เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาแบบเต็ม NEW ZEALAND ASEAN SCHOLARS AWARDS 2016

โครงการ New Zealand Aid Programme มอบทุนการศึกษา New Zealand - ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) แบบเต็มจำนวน เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศนิวซีแลนด์ ในปีการศึกษา 2559

Read More

รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

Read More

ทุนระดับปริญญาโท สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มอบทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาโท MBA เปิดรับสมัครถึง 20 เมษายน 2558

Read More

ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาโท 57

ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาโท 57 เปิดรับสมัคร ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2558

Read More

ทุนระดับปริญญาโท Chevening ปีการศึกษา 2558/2559 จำนวน 1,500 ทุน

เปิดรับสมัครทุน Chevening ปีการศึกษา 2558/2559 จำนวน 1,500 ทุน โดยเป็นทุนในระดับปริญญาโท เพื่อให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ 

Read More

ระดับปริญญาโท ทุนชีฟนิ่ง "Chevening Scholarships 2015/2016"

ทุนชีฟนิ่งเป็นโครงการทุนการศึกษาระดับโลกของรัฐบาลอังกฤษ  ซึ่งมีกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษและหน่วยงานพันธมิตรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทุนการศึกษานี้ให้โอกาสผู้นำรุ่นใหม่ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตร 1 ปี

Read More

ทุนสนับสนุนการศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ 2557

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา (Partial Scholarships) จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท กับผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทของวิทยาลัยนวัตกรรม 5 หลักสูตร 

Read More

รับสมัคร โท-เอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 รอบ 2

รับสมัครบุคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ม.ธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 รอบ 2เปิดรับสมัครตั้งแต่บันนี้ 10 กรกฎาคม 2557

Read More

SIIT เตรียมพร้อมต้อนรับ AEC เปิดหลักสูตรปริญญาโท “วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน”

เสนอหลักสูตรปริญญาโท “วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน” รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านการออกแบบ ประยุกต์ใช้วิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพ 

Read More

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) หรือระดับปริญญาโท (เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50) เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 มิถุนายน 2557

Read More

ทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ปิดรับสมัคร 6 มิถุนายนนี้

ประกาศ!!! การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภททุนแข่งขัน  ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 ปิดรับสมัคร 6 มิถุนายน 2557

Read More

ศศินทร์เปิดเยี่ยมชมสถาบันและฟังรายละเอียดหลักสูตร โท-เอก ปี 2558

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคคลที่สนใจเข้าฟังรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอน MBA/ Executive MBA / Human Resource Management Program / Ph.D in Finance and Marketing ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

Read More

ทุน โครงการ ปริญญาโท TAIST Tokyo-Tech

โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยที่เลือกเป็น HOST ซึ่งโครงการนี้เรียนฟรีไม่เสียค่าเทอม วิชาที่เรียน เรียนเป็นวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์จากทางญี่ปุ่นเป็นผู้สอน

Read More

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมอบทุนค่าเล่าเรียน M.B.A. และ M.P.A.

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ มอบทุนค่าเล่าเรียน  สมัครสอบเพื่อรับสิทธิ์สอบชิงทุนค่าเล่าเรียน 50% ตลอดหลักสูตร สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2557 นี้ (เปิดภาคการศึกษาในวันที่ 23 สิงหาคม 2557

Read More

โอกาสที่ดีกว่า ไม่ไกลเกินเอื้อม ค้นพบเส้นทางสู่ความสำเร็จได้ที่ Stamford M.B.A. Open House

โอกาสที่ดีกว่า ไม่ไกลเกินเอื้อม ค้นพบเส้นทางสู่ความสำเร็จได้ที่ Stamford M.B.A. Open House วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 9.30 เป็นต้นไป

Read More

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ของศูนย์ SEAMEO SEARCA

ด่วน! ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ของศูนย์ SEAMEO SEARCA ประเทศฟิลิปปินส์ แจ้งจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรรมและชนบทอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

Read More

ทุนรัฐบาลจีนของมหาวิทยาลัยยูนนาน ปีการศึกษา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยยูนนาน ประกาศคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลจีน ปีการศึกษา 2557 ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรับสมัครถึง 31 มีนาคม 2557
Read More

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ธนาคารกสิกรไทย 2557

ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศประจําปี 2557
Read More

เรียนฟรี ป.โท 20 ทุน ที่เกาหลีใต้

Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 20 ทุน เข้าศึกษาในเดือนกันยายนนี้ โดยมีการกำหนดรายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครรับทุนได้เพียง 10 แห่งทั่วประเทศไทย...

Read More