โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 • มหาวิทยาลัย :เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กลุ่มคณะ :หลายคณะ
 • วันที่เปิดรับ :21/01/2557 - 25/04/2557
 • Gpax :ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 • คุณสมบัติ : ม.6 จบม.6 ปวช. เทียบเท่า
 • การคัดเลือก : Gpax Gat-Pat 7วิชาสามัญ Onet จัดสอบเอง สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด :

รับตรง คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 2557

 • มหาวิทยาลัย :ศิลปากร
 • กลุ่มคณะ :หลายคณะ
 • วันที่เปิดรับ :นับแต่บัดนี้ - 27/04/2557
 • Gpax :ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 • คุณสมบัติ : ม.6 จบม.6 ปวช. เทียบเท่า
 • การคัดเลือก : Gpax Gat-Pat 7วิชาสามัญ Onet จัดสอบเอง สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด :

รับตรง ทันตะ เภสัช พยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 57

 • มหาวิทยาลัย :เวสเทิร์น
 • กลุ่มคณะ :หลายคณะ
 • วันที่เปิดรับ :นับแต่บัดนี้ - 30/04/2557
 • Gpax :ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 • คุณสมบัติ : ม.6 จบม.6 ปวช. เทียบเท่า
 • การคัดเลือก : Gpax Gat-Pat 7วิชาสามัญ Onet จัดสอบเอง สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด :

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2557

 • มหาวิทยาลัย :วลัยลักษณ์
 • กลุ่มคณะ :วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • วันที่เปิดรับ :01/08/2556 - 02/05/2557
 • Gpax :ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 • คุณสมบัติ : ม.6 จบม.6 ปวช. เทียบเท่า
 • การคัดเลือก : Gpax Gat-Pat 7วิชาสามัญ Onet จัดสอบเอง สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด :

รับตรง โควตานักศึกษาใหม่ 2557 ม.แม่โจ้-แพร่

 • มหาวิทยาลัย :แม่โจ้
 • กลุ่มคณะ :หลายคณะ
 • วันที่เปิดรับ :นับแต่บัดนี้ - 30/05/2557
 • Gpax :2.25 ขึ้นไป
 • คุณสมบัติ : ม.6 จบม.6 ปวช. เทียบเท่า
 • การคัดเลือก : Gpax Gat-Pat 7วิชาสามัญ Onet จัดสอบเอง สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด :

แบบยื่น GPA. ทุกสาขาวิชา ม.รังสิต 2557

 • มหาวิทยาลัย :รังสิต
 • กลุ่มคณะ :หลายคณะ
 • วันที่เปิดรับ :นับแต่บัดนี้ - 30/05/2557
 • Gpax :ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 • คุณสมบัติ : ม.6 จบม.6 ปวช. เทียบเท่า
 • การคัดเลือก : Gpax Gat-Pat 7วิชาสามัญ Onet จัดสอบเอง สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด :

เปิดรับสมัครผู้กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

 • มหาวิทยาลัย :แม่ฟ้าหลวง
 • กลุ่มคณะ :หลายคณะ
 • วันที่เปิดรับ :นับแต่บัดนี้ - 13/06/2557
 • Gpax :ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 • คุณสมบัติ : ม.6 จบม.6 ปวช. เทียบเท่า
 • การคัดเลือก : Gpax Gat-Pat 7วิชาสามัญ Onet จัดสอบเอง สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด :

รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2557

 • มหาวิทยาลัย :วลัยลักษณ์
 • กลุ่มคณะ :หลายคณะ
 • วันที่เปิดรับ :นับแต่บัดนี้ - 04/07/2557
 • Gpax :ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 • คุณสมบัติ : ม.6 จบม.6 ปวช. เทียบเท่า
 • การคัดเลือก : Gpax Gat-Pat 7วิชาสามัญ Onet จัดสอบเอง สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด :

รับตรง สาขาวิชาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ) ม.สงขลานครินทร์ 2557

 • มหาวิทยาลัย :สงขลานครินทร์
 • กลุ่มคณะ :พาณิชยศาสตร์,บัญชีและเศรษฐศาสตร์
 • วันที่เปิดรับ :นับแต่บัดนี้ - 04/07/2557
 • Gpax :3.00 ขึ้นไป
 • คุณสมบัติ : ม.6 จบม.6 ปวช. เทียบเท่า
 • การคัดเลือก : Gpax Gat-Pat 7วิชาสามัญ Onet จัดสอบเอง สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด :

โครงการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรการวิจัยทางสังคม

 • มหาวิทยาลัย :ธรรมศาสตร์
 • กลุ่มคณะ :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วันที่เปิดรับ :01/06/2557 - 04/07/2557
 • Gpax :ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 • คุณสมบัติ : ม.6 จบม.6 ปวช. เทียบเท่า
 • การคัดเลือก : Gpax Gat-Pat 7วิชาสามัญ Onet จัดสอบเอง สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด :

UniGang Talk