ปัจจุบัน ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) นั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสังคมไทย และได้กลายเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะในเรื่องของการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม หากแต่ว่า แนวทางการศึกษาการเขียนโปรแกรมในแขนงวิชาต่างๆ ในปัจจุบันนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Software Application Development) และมีนักเรียนนักศึกษาในจำนวนน้อยที่เข้าถึงหลักการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาเชิงการคำนวณ (Computational Problems) ที่เป็นแก่นสาระของศาสตร์แห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์

ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้จัดโครงการ SciTech Code++ Challenge 2013 ขึ้นเป็นปีที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูน พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงการแก้โจทย์ปัญหา และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อเข้าแข่งขันการเขียนโปรแกรมในลักษณะดังกล่าวในเวทีการแข่งขันต่างๆ ในระดับประเทศ

โครงการ SciTech Code++ Challenge 2013 ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักคือ การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SciTech Code++ Challenge 2013 รอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. อย่างไรก็ดี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SciTech Code++ Mini Contest 2013 ทางออนไลน์ สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ต้องการฝึกซ้อมและทำความคุ้นเคยกับระบบการส่งโปรแกรมคำตอบก่อนแข่งขันจริง ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ • ช่วงเวลาที่ ๑: วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. • ช่วงเวลาที่ ๒: วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. • ช่วงเวลาที่ ๓: วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. • ช่วงเวลาที่ ๔: วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ในการนี้ ทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ทางโรงเรียนคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่มีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C/C++ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทางโรงเรียนสามารถลงทะเบียนรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันได้ที่ http://codeplusplus.scitech.au.edu • ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ สำหรับ SciTech Code++ Mini Contest 2013 • ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำหรับ SciTech Code++ Challenge 2013 รอบชิงชนะเลิศ