ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2552 (สอบ 4 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ) ดังนี้
      (1)
ภาษาไทย / คณิตศาสตร์                (2) สังคมศึกษาฯ / วิทยาศาสตร์
      (3) ภาษาอังกฤษ / สุขศึกษาฯ               (4) การงานอาชีพฯ / ศิลปะ

                                                                                 

 
ข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2552
(สอบ 4 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ) ดังนี้
      (1)
ภาษาไทย / คณิตศาสตร์              (2) สังคมศึกษาฯ / วิทยาศาสตร์
      (3) ภาษาอังกฤษ                                (4) สุขศึกษา / ศิลปะ / การงานอาชีพฯ

 
 
ข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2552 (สอบ 6 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ) ดังนี้
      (1)
ภาษาไทย               (2) คณิตศาสตร์            (3) สังคมศึกษาฯ
      (4) วิทยาศาสตร์            (5) ภาษาอังกฤษ       
     (6)
สุขศึกษา / ศิลปะ / การงานอาชีพฯ

เฉลยข้อสอบ  ม.6  5 วิชาหลัก    Download

ขอขอบคุณ เฉลยจาก  http://forum.02dual.com/