ขอเชิญน้องมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเคมี ชิงโล่พะราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลัยณ์ อัครราชกุมารีและทุนการศึกษามากกว่า 50,000 บาท