อนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล. “ใหม่กว่า ดีกว่า และแตกต่างกว่า”

                น้องๆหลายคน อาจทราบมาบ้างแล้วว่า ปัจจุบันนี้ ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ปัญหาในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย ปัญหาหมอกควัน หรือปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษในอาหาร ล้วนแล้วเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในระดับวงกว้าง ทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม หากน้องๆยังปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ สุขภาพของพวกเราก็จะแย่ลงเรื่อยๆเช่นกัน น้องๆคงเริ่มคิดแล้วนะครับว่า “เราจะมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเราไปมากกว่านี้”

                สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  จึงได้จัดตั้งขึ้นในปี 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีพื้นที่ใกล้ชิดกับประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ ความรู้ ทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และสากล

                น้องๆคงคิดว่า ที่ไหนๆก็มีเรียนสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน แต่สำหรับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เราดีกว่า และแตกต่าง  เพราะเรามีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านการเรียนรู้แบบโครงการ หรือ Project Based Learning  ซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานที่จริง เช่น ในชุมชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม และจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามความถนัดหรือความสนใจ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะของน้องๆได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว โดยน้องๆจะต้องศึกษาทั้งหมด 143 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการมลพิษทางอากาศ สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย การประเมินผลกระทบทางด้าน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 107 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต

 

พี่ๆ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล. กำลังทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปา

 

พี่ๆ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล. กำลังสำรวจปริมาณขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย

พี่ๆ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล. กำลังทำการตรวจสอบความสะอาดและปลอดภัยของร้านจำหน่ายอาหาร

การเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ของพี่ๆสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล.

 

การเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่เพาะปลูก ของพี่ๆสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล. เพื่อวิเคราะห์สารพิษในดิน

 

พี่ๆ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม กำลังวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

 

นอกจากนี้ สาขาของเรา ยังเป็นที่รู้จักของพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนอย่างแท้จริง และช่วยให้คนในชุมชนรู้จักวิธีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้อีกทางหนึ่งด้วย เช่น การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในโรงเรียน การให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย เป็นต้น

 

การให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กๆในชุมชน ของพี่ๆสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล.

พี่ๆ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล. กำลังสอนน้องๆทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ

 พี่ๆสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล. ร่วมกิจกรรมการทำน้ำดื่มอย่างสะอาดและปลอดภัย

พี่ๆ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล. กำลังสอนชาวบ้าน ให้ล้างมืออย่างถูกต้องและปลอดภัย

การให้ความรู้เรื่องการป้องกันปัญหาสุขภาพ จากปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ของพี่ๆ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล.

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล. ยังมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างหลากหลาย เช่น การตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ การตรวจวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำ การตรวจวิเคราะห์มลพิษทางดิน การตรวจวัดค่าพลังงานความร้อน นอกจากนี้ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ยังได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้รู้ถึงกระบวนการทำงานในสถานที่จริง และยังสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการทำงาน ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยเป็นการทำงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการจริงเป็นระยะเวลา 4 เดือน  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้มีความรู้และความสามารถ พร้อมที่จะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               

พี่ๆสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล. ศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา

การปฏิบัติสหกิจศึกษา ของพี่ๆสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ห้องปฏิบัติการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล.

 

                น้องที่เรียนจบจากสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. จะได้รับวุฒิการศึกษาเป็น  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้ว น้องๆสามารถผู้ประกอบอาชีพทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ เช่น นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ นักวิชาการสุขาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในโรงพยาบาล และยังสามารถประกอบอาชีพในภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีงานทำตรงตามสาขาวิชา นอกจากนี้ น้องๆยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

 

 

                สำหรับคุณสมบัติของน้องๆ ที่จะเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีดังต่อไปนี้

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • เป็นผู้มีความสามารถในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (น้องๆไม่ต้องกังวลนะครับ เพราะทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะมีการจัดสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ก่อนเปิดภาคการศึกษา)
  • เป็นผู้ที่ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  • เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

 

        หากน้องๆสนใจที่จะเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100 โทรศัพท์ 053-916-907-8  / 08-1663-7756 (อาจารย์วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก) หรืออีเมลล์  [email protected] 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cXem-IhDNeI

 

        “อนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล. เรามุ่งมั่น เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และปลอดภัย ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างยั่งยืน”