ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ
ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
เปิดรับสมัคร 15-28 กันยายน 2559

 ได้แก่ทุนเล่าเรียนหลวง, ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทุนกระทรวงการต่างประเทศ, ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย, ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2560

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 กันยายน 2559 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันในวันที่ 14 ตุลาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 28 ธันวาคม 2559