ทุนส่งน้องเรียนจบ 50 ทุนจาก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ทุนนี้พิจารณาให้ทุนกับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท

เปิดรับสมัครระดับอุดมศึกษา 
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึง 20 มกราคม 2560